نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به شدت گیری و تداوم قیامهای عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا، یکبار دیگر این بحث مطرح شده که آیا دامنه این قیامها به سایر مناطق جهان به خصوص آسیای مرکزی و قفقاز کشیده خواهد شد؟ در این بین یکی از کشورهای منطقه آسیای مرکزی که اوضاع به مراتب شکنندهتری نسبت به سایرین دارد، تاجیکستان است. مهمترین رویداد سیاسی ـ امنیتی تاجیکستان را می‌توان جنگ داخلی این کشور در دهه 90محسوب نمود. از آن زمان به بعد، شاید بتوان مهمترین تهدید امنیتی تاجیکستان را مسئلهمواد مخدر دانست. در این بین رویدادهایی که در ماه ژوئیه 2012 در منطقه بدخشان رخ داد، نه تنها باعث شد که یکبار دیگر خاطره جنگ داخلی تاجیکستان در اذهان زنده شود، بلکه شکنندگی صلح را نیز در این کشور نشان داد. از این رو، بررسی ریشه‌ها و پیامدهای حوادث بدخشان میتواند تا حد زیادی بیانگر چشم انداز اوضاع سیاسی و امنیتی تاجیکستان باشد.

کلیدواژه‌ها