نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جمهوری داغستان بهعنوانسنتی‌ترین و دیندارترین مسلمان نشین فدراسیون روسیه شناخته شده است. در همین حال، این جمهوری محل شکاف‌های متقاطع و انباشته‌شده  اجتماعی- سیاسی بوده و تراکم این شکاف‌ها جامعه را در وضعیت برخورد همیشگی و همه جانبه نگه می‌دارد. این شکاف‌ها پیرامون محورهای قومیت، کیش و آیین (دین و مذهب)، دشت‌نشینی/ کوه‌نشینی، روستا/ شهرنشینی، تاریخ اجتماعی- سیاسی به ویژه رویارویی با ارتش روسیه، تقابل سنت- تجدد به ویژه رویارویی با فرهنگ روسی و نقش آیین‌ها و سنت‌های باستانی (ایرانی و ترکان باستان) شکل گرفته است.
در این مقاله، تاثیر این شکاف‌های اجتماعی- سیاسی بر هویت سیاسی جامعه داغستان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان شکل هویت سیاسی داغستانی ترسیم و ویژگی‌های آن تعریف شده است.

کلیدواژه‌ها