نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

سیاست خارجی و مواضع قدرت های بزرگ و تاثیرگذار در روند، وضعیت و سرنوشت اکثر تحولات و مسائل بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است و بدون درک مواضع و رفتارهای آنها نمی توان به تصویر جامع و دقیقی از مس ائل و تحولات بین المللی دست یافت . بیش از سه سال است که کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت دومینووار دس تخوش تحولات سیاسی چشم گیری شده اند که در چند مورد حکومت ها آنها تغییر یافته اند، برخی در معرض جنگ داخلی مزمن قرار گرفته اند و تعدادی نیز نامزد جدی چنین روندهایی هستند . سوریه از جمله کشورهایی می باشد که بیش از دو سال درگیر یکی از بدترین اشکال منازعه و جنگ داخلی شده است . در روند تحولات سوریه نیز مواضع، رفتارها و تصمیمات قدرت های بزرگ بسیار اثرگذار بوده و تعدادی از آ نها در تلاش برای سقوط حکومت سوریه وارد عمل شده و حتی خواستار مداخله نظامی مستقیم همچون لیبی شده اند؛ البته برخی نیز در مقابل چنین تلاشی ایستاده و ضمن حمایت از حکومت سوریه با هرگونه مداخله نظامی مستقیم خارجی مخالفت کرده اند. روسیه در اتخاذ چنین موضعی از خود نمایش پررنگ تری نشان داده و در روند تحولات سوریه نقش مهمی ایفا کرده است. در این مقاله نگارنده سعی کرده است به بررسی و تجزیه و تحلیل مواضع روسیه در تحولات سوریه بپردازد

کلیدواژه‌ها