نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته دانشجوی دکتری رشته روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

چکیده

امنیت دولت یک مفهوم اساسی در زمینه دانشگاهی روابط بین‌الملل به شمار می‌آید. تامین آن، قبل از هرچیز نیازمند شناختی دقیق و الزاما چارچوب‌ها و نظریه‌های شناختی مفید و موثر است. تحقیقات در مورد امنیت به طور سنتی بر عدم اطمینان و آسیب‌پذیری کشورهایی است که در یک سیستم بین‌المللی آنارشیک به سر می‌برند، علاوه بر این، پیچیدگی در رفتارهای انسانی و کثرت عوامل موثر در اتفاقاتی که میان کشورها روی می‌دهد؛، همچنین تزاحم و تداخل منافع و علایق آنها باعث شده تـئوری‌های روابط بین‌الملل در ارایه یک تبیین جامع و فراگیر درباره امنیت و تهدید با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. با این‌وجود، طی دو دهه گذشته، زیرمجموعه جدیدی ظهور و رشد کرده است که نه به امنیت دولت‌ها به معنی کلاسیک آن، بلکه به امنیت "هستی‌شناختی" آن‌ها اختصاص دارد. در حالی که امنیت به معنای متعارف به‌"بقا" اشاره دارد، مانند محافظت از تمامیت ارضی دولت. امنیت هستی‌شناختی به رابطه میان هویت جمعی یک کشور و احساس امنیت مربوط می‌شود. در این مقاله سعی می‌شود علت و انگیزه‌های رفتار سیاست خارجی روسیه بر مبنای نظریه امنیت هستی‌شناختی مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد و به فهم سیاست خارجی روسیه پرداخته شود. سوالی که در این مقاله مطرح می‌شود این است، چرا روسیه به‌رغم هزینه‌های نامطلوب مادی و معنوی به‌ویژه از نظر امنیتی و رفاه اقتصادی همراه با وضعیت بین‌المللی این کشور تصمیم به مداخله نظامی در اوکراین و سوریه گرفت. نتایج مقاله نشان می‌دهد، دغدغه‌های امنیت هستی‌شناسی محرک اصلی سیاست خارجی روسیه در دوران پوتین در این مداخلات بوده است. روش پژوهش در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی به‌صورت توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها

 • باقری دولت‌آبادی،علی(1398)،" دلایل عدم شکل گیری اتحاد میان ایران و روسیه" فصلنامه مطالعات تاریخی جنگ، دوره 3، (1) ، 33-66.
 • برزگر،کیهان وارمینا ارم(1398)، "تأثیر سیاست شناسایی بر گفتمان سیاست خارجی روسیه با تمرکز بر خاورمیانه"، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره12(2)،273-289.
 • ضرغامی خسروی ، سمیرا، دیگران. (1399)،" تأثیر پروژه ایران هراسی بر استراتژی منطقه ای جدید اسرائیل"، مجله مطالعات بین الملل (ISJ) ، دوره4 (65)،67-86.
 • علیخانی ،مهدی. (1399)،" مروری بر استراتژی فشار حداکثر ترامپ بر ایران از منظر قدرت اجباری"،مجله مطالعات بین المللی (ISJ) ، دوره1 (65) ، 63-86.
 • فیروزآبادی دهقانی، سید جلال و منوچهر مرادی (1394)، "آمریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران" - فدراسیون روسیه، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،(91)،65-89.
 • مسعود ، علیرضا ، دیگران. (1399)" بازنمود استمرار فرهنگ راهبردی ایران در ساخت و بنیان سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی". مجله مطالعات بین الملل (ISJ) ، دوره 2 (66)، 97-114.

 

https://www.semanticscholar.org/paper/State%E2%80%93society-complexes-in-ontological-in-IR-, Narozhna/ebc4b3708b06683462ce1721a30aca95cfb7b531, Accessed on:14 March 2018.

 • Narozhna,T(2016) ,”Historical Memory and Identity in Russia’s Politics of Security” ,Available at:

https://www.semanticscholar.org/paper/State%E2%80%93society-complexes-in-ontological-in-IR-Narozhna/ebc4b3708b06683462ce1721a30aca95cfb7b531 https://cpsa-acsp.ca/documents/conference/2016/Narozhna.pdf, Accessed on:

14June 2018.

21 Jan 2021.

21 October 3,2018.

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/24034 (accessed October 3, 2018), Accessed on: 6 February 2007.

 • Starikov , Belyaev D.(2015), Russia. Crimea. History, ISBN: 978-5-496-01693-3
 • Steele, BJ .(2008), Ontological Security in International Relations: Self-Identity and the IR State, London and New York: Routledge.
 • Trenin, D. (2015), Russian Foreign Policy as Exercise in Nation, Building. In D. Cadier & M. Light (Eds.), Russia-s Foreign Policy: Ideas, Domestic Politics
 • Tsvetkov, I. (2016), The Evolution of Russian Identity, 1991-2016, Russia Direct, 4(6), 4-9.
 • Von Essen, Hugo.(2021), “A Typology of Ontological Insecurity Mechanisms: Russia’s Military Engagement in Syria”, Available at: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1518025, Accessed on:11 Jan 2021.