نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مفید

چکیده

سیاست اتحادیه اروپا در قبال آسیای مرکزی از اوایل هزاره سوم به بخش مهمی از سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. آسیای مرکزی به طور سنتی حلقه وصل میان آسیا و اروپا بوده است و به عنوان مسیری راهبردی میان این دو قاره عمل می­کند. جامع‌ترین سند اتحادیه اروپا در ارتباط با آسیای مرکزی در ژوئن 2007 با عنوان راهبرد آسیای مرکزی اتحادیه اروپا برای شراکت جدید به تصویب رسید که موجب افزایش روابط بروکسل با این کشورها شد. این راهبرد با هدف ایجاد چارچوبی برای گسترش روابط و تأمین منافع مبتنی بر ارزش­ها تدوین شد، ویژگی­های خاص کشورهای آسیای مرکزی را مورد توجه قرار می­داد و رویکردهای خاصی را در مورد هر کشور در پی می­گرفت. سوال اصلی این مقاله عبارت است از اینکه «اتحادیه اروپا برای اعمال قدرت هنجاری خود در آسیای مرکزی از چه ابزارهایی استفاده می­کند و با چه چالش­هایی رو به رو است؟» در پاسخ به این سوال این فرضیه مطرح شده است که «بهبود وضعیت دمکراسی، ارتقای سطح حقوق بشر، حاکمیت قانون، آموزش، محیط زیست از مهم‌ترین برنامه­های اجرا شده در آسیای مرکزی توسط اتحادیه اروپا است، هر چند به دلیل وجود برخی ضعف­ها از جمله ضعف ساختاری، نگاه متفاوت نهادها و اعضای اتحادیه اروپا و حضور کنشگران قدرتمند دیگر در آسیای مرکزی این کنشگر نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود در این منطقه دست پیدا کند». روش ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ

کلیدواژه‌ها

-Apokins, Igors (2015),"Reviewing the EU Strategy for Central Asia: Results and Future Prospects", Available at: https://www.cairn.info/revue-l-europe-en-formation-2015-1-page-10.htm, Accessed  on: January 22, 2017.
-Boonstra, Jos (2012), "EU Central Policy: Steady as She Goes", the George Washington University, the Elliot School of International Affairs, Available at: http://www.eucentralasia.eu/rss/rss-detail-page/ic/eu-central-asia-policy-steady-as-she-goes/icac/show/Content.html, Accessed on: October 1, 2016.
-Cameron, Fraser (2009), "The Policies of the EU and Russia towards Central Asia", International Center for Black Sea Studies (ICBSS), November, Available at: http://icbss.org/media/112_original.pdf, Accessed  on: January 1, 2017.
-Council of the European Union (2007), "The EU and Central Asia: Strategy for an New Partnership", Brussels, 31 May, 10113/07, Available at:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/st_10113_2007_init_en.pdf, Accessed  on: September 22, 2016.
-Council of the European Union (2015), "Relations with Central Asia, Council Conclusions on the EU Strategy for the Central Asia", Available at: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/06/22-fac-central-asia-conclusions/, Accessed  on: September 11, 2016.
-European Commission (2016), "Multiannual Indicative Programme, Regional Central Asia 2014-2020", European External Action Service, 26 May, Available at: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20160526_1_en.pdf, Accessed  on:
January 10, 2017.
-European Commission (2017), "Trade with Central Asia", Available at: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/central-asia/, Accessed  on: February 2, 2017.
European Court of Auditors (2013), "Development Assistance to Central Asia", Special Report No 13, Available at:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR13_13/QJAB13014ENN.pdf, Accessed  on: December 6, 2016.
-Gross, Eva (2015), "Recalibrating EU-Central Asia Relations", European Union Institute for Security Studies, Available at:
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dcas/publications.html, Accessed  on: December 22, 2016.
-Manners, Ian (2002), “Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?", Journal Common Market Studies, Vol.40, No.2.
-Manners, Ian (2009), "The EU's Normative Power in Changing World Politics in Andre Gerrits, Normative Power Europe in a Changing World", A Discussion, December, Netherlands Institute of International Relations, Clingendal, Available at:
https://www.clingendael.nl/sites/default/files/20091200_cesp_paper_gerrits.pdf, Accessed  on November 22, 2016.
-Mori, Sebastiano (2016), "The New Great Game, An Opportunity for European Union's Common and Foreign Security Policy", June, European Institute for Asian Studies, Available at: http://www.eias.org/briefing-papers/the-new-great-game-an-opportunity-for-the-eus-common-and-foreign-security-policy-june-2016/, Accessed  on: December 30, 2016.
-Norling, Nicklas and Cornell, Svante (2016), "The Role of the European Union in Democracy-Building in Central Asia and the South Caucasus", International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Available at: http://www.idea.int/publications/catalogue/role-european-union-democracy-building-central-asia-and-south-caucasus, Accessed  on: December 30, 2016.
-Onsoy, Murat and Arkan, Zeynep (2016), "The EU's Normative Power in Action: Minority Rights Conditionality and the Western Balkan", January, Working Paper, Institute for Peace Research and Security Policy, Available at: https://ifsh.de/file-ZEUS/pdf/ZEUS_WP_10.pdf, Accessed  on: December 20, 2016.
-Peyrouse, Sebastien (2015), "EU Strategy in Central Asia: Competition or Cooperation?", Available at:
http://studies.aljazeera.net/en/reports/2015/12/20151269842242676.html, Accessed  on: September 30, 2016
-Putz, Catherine (2015), "Central Asia Extremely Important to the European Union", Available at: http://thediplomat.com/2015/12/central-asia-extremely-important-to-the-european-union/, Accessed  on: January 30, 2017.
-Putz, Catherine (2016), "The EU in Central Asia: Nothing to Lose by Pushing Human Rights Issues", Available at: http://thediplomat.com/2016/04/the-eu-in-central-asia-nothing-to-lose-by-pushing-human-rights-issues/, Accessed  on: January 30, 2017.
-Rousseau, Richard (2012), "The EU Looks to Central Asia for Energy Security", 17 January, Available at:  http://www.diplomaticourier.com/the-eu-looks-to-central-asia-for-energy-security/, Accessed  on: December 30, 2016.
-Schichen, Wang (2015), "Competing Normative Powers and Challenges for the EU's Normative Power in Asia", ECPR General Conference, 26-29 August, Montreal, Available at: https://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/86112dd6-4dfd-4c9b-835f-c7050d2704ea.pdf, Accessed  on: December 20, 2016.
-Tolipov, Farkhod (2015), "The European Union's Central Asia Strategy and Uzbekistan: Performing Soft Power", Friedrich Elbert Stiftung, Available at: http://www.fescentralasia.org/files/assets/publikationen/Farkhod%20Tolipov_new.pdf, Accessed  on: November 30, 2016.
-Transparency International (2016), "Corruption Perceptions Index", Available at:http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 Accessed  on: January 30, 2016.