نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه رازی

چکیده

در عرصه بین­الملل تسلط و کنترل بر منابع انرژی مؤلفه­ عمده قدرت محسوب می­شود. روسیه به عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار انرژی جهانی در حوزه­های تولید، صادرات و ترانزیت، دارای نقش موثری است. با نگاهی به راهبرد انرژی روسیه برای سال 2035 و در نظر داشتن تحولات بازار انرژی، ثبات بازار و حفظ بالاترین قیمت نفت از اولویت­های سیاست خارجی این کشور محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد، فدراسیون روسیه به دنبال آن است تا از انرژی به عنوان ابزاری سیاسی برای بازسازی قدرت و بازیابی اعتبار بین­المللی خود بهره برداری نماید. در دیگر سو، اوپک به عنوان مهم‌ترین سازمان بین المللی صادرکننده نفت، همواره نقش مهمی در بازار انژری جهانی داشته، لیکن تحت تاثیر متغییرهای مختلفی از جمله سیاست‌های انرژی کشورهای تولیدکننده غیر عضو بوده است. رقابت یا همکاری؟ درک روسیه از اوپک نسبت به چند سال گذشته متفاوت شده و به جای رقابت بر سر فروش نفت به همکاری در چارچوب سازوکارهای دسته جمعی از جمله کاهش تولید با هدف کنترل قیمت جهانی روی آورده است. از این‌رو، مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می‌دهد که راهبرد انرژی روسیه در قبال اوپک چگونه است و چه تأثیری بر الگوی تعامل خود با اوپک گذارده است؟ در پاسخ به نظر می‌رسد، روسیه با آگاهی از  ظرفیت‌های انرژی خود قادر به تاثیرگذاری بر جایگاه اوپک در بازار جهانی انرژی بوده به گونه‌ای که ضرورت همکاری دو بازیگر بیش از پیش آشکار گردیده و الگوی تعامل جدیدی میان دو بازیگر شکل گرفته است. در تحلیل فرضیه حاضر از مضامین و مفروضات نظریه بازی‌ها مبتنی بر حاصل جمع غیر صفر بهره برده‌ایم. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و فضای مجازی است.
 

کلیدواژه‌ها