نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام‏ نور، تهران

چکیده

هرچند بحران اوکراین با ایجاد تنش میان روسیه-غرب و اعمال تحریم‏های متقابل، نمایشهای نظامی و درگیری‏های دیپلماتیک همراه بود، اما تأثیر چندانی بر سیاست‏های فدراسیون روسیه در شمالگان و نظامی‏گرایی روسی در این منطقه نداشته است. هم‏زمان مسکو توانسته است، همکاری در شمالگان را به‏رغم تنش‏های کنونی با غرب کماکان در سطح مطلوبی حفظ نماید و روابط خود را با دیگر بازیگران منطقه‏ای به‏صورت همکاری‏جویانه گسترش دهد. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که «چرا رفتار روسیه در شمالگان به‏رغم رقابت آن با ایالات متحده و غرب غیرمناقشه‏آمیز بوده و چرا احتمال وقوع تجربه اوکراین در شمالگان دور از واقع است؟» برای پاسخ به این پرسش، مولف با تدقیق در دو رویکرد نظری «وابستگی متقابل پیچیده» و «نوواقع‏گرایی» این فرضیه را به آزمون گذاشته است که برتری موضع روسیه در شمالگان و عدم تهدید جدی منافع آن در این منطقه از سوی دیگر قدرت‏ها، بازی روسیه در شمالگان را متفاوت از سایر مناطق رقم زده است به‏گونه‏ای که کسب حداکثری منافع مسکو در شمالگان نیازمند همکاری و دست‏کم پرهیز از بروز تنش در این منطقه است. به همین جهت نیز بحران اوکراین بر فهم مسکو از شمالگان به‏عنوان منطقه همکاری بین‏المللی و صلح تأثیر چندانی نداشته است. یافته‏های مقاله نیز که از نوع مقایسه‏ای بوده و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، درستی فرضیه مقاله را تأیید می‏کند.

کلیدواژه‌ها

- قنبری، سمیه (1397)، «محدودیت‏های مشارکت روسیه و چین در شمالگان»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 23(99): 153-125.
- Atland, K. (2014), “Interstate Relations in the Arctic: An Emerging Security Dilemma?” Comparative Strategy 33(2): 145-166.
- Bandyopadhyaya, J. (1993), General Theory of International Relations, New Delhi: Allied Publishers.
- Battey, S. (2018), “Here Comes the Sun: Constraining Russian Aggression and Ambition in the Arctic Through the Analysis of Structural Realism”, University of Colorado, Available at:
https://scholar.colorado.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2785&context=honr_theses, Accessed on: 23 November 2018.
- Beixi, D. (2018), “Shipping Matters: The Role of Arctic Shipping in Shaping China’s Engagement in Arctic Resource Development”, Arctic Year Book, Available at: https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2018/China-and-the-Arctic/4_AY2018_Deng.pdf, Accessed on: 27 November 2018.
- Beyer, A. and Zogg, B. (2018), “Time to Ease Sanctions on Russia”, Policy Perspectives 6(4): 1-4.
- Bogoyavlensky, V., Kishankov, A., Yanchevskaya, A. and Bogoyavlensky, I. (2018), “Forecast of Gas Hydrates Distribution Zones in the Arctic Ocean and Adjacent Offshore Areas”, Geosciences 8(2): 1-17.
- Dunham, W. (2014), “Kerry Condemns Russia's 'Incredible Act of Aggression' in Ukraine”, Reuters, 2 March, Available at: https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-usa-kerry/kerry-condemns-russias-incredible-act-of-aggression-in-ukraine-idUSBREA210DG20140302, Accessed on: 23 November 2018.
- Erokhin, V., Tianming, G. and & Xiuhua, Z. (2018), “Arctic Blue Economic Corridor: China’s Role in the Development of a New Connectivity Paradigm in the North”, Arctic Year Book, Available at:
https://arcticyearbook.com/images/yearbook/2018/Scholarly_Papers/26_AY2018_Erokhin.pdf, Accessed on: 27 November 2018.
- Gault, M. (2014), “This is Why Russia Wants Crimea”, War is Boring, 7 March, Available at: https://medium.com/war-is-boring/this-is-why-russia-wants-crimea-8fd8584652d4, Accessed on: 26 November 2018.
- Glukhov, V. V., Tukkel, I. L. and Detter, G. F. (2018), “Intellectual Potential for the Arctic Ecosystem Develop”, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, No. 180, Available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/180/1/012003/pdf, Accessed on: 1 December 2018.
- GRF (2009), “Foundations of the Russian Federation’s State Policy in the Arctic Until 2020 and Beyond”, Government of the Russian Federation, Available at: http://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics-pcrc/sympo/20160728/documents/Keynote/Russian_Arctic_Policy_2009.pdf, Accessed on: 21 November 2018.
- GRF (2013), “The Strategy for the Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and National Security Efforts for the Period up to 2020”, Government of the Russian Federation, Available at: http://www.research.kobe-u.ac.jp/gsics-pcrc/sympo/20160728/documents/Keynote/Russian%20Arctic%20strategy%202013.pdf, Accessed on: 21 November 2018.
- Howard, R. (2010), The Arctic Gold Rush: The New Race for Tomorrow's Natural Resources, London: Bloomsbury Publishing.
- IEEE (2015), “Russian National Security Strategy”, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 31 December, Available at:
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-Strategy-31Dec2015.pdf, Accessed on: 26 November 2018.
- Jahn, B. (2013) Liberal Internationalism: Theory, History, Practice, New York: Palgrave Macmillian.
- Keil, K. (2014), “The Arctic: A New Region of Conflict? The Case of Oil and Gas”, Cooperation and Conflict 49(2): 162-190.
- Keohane, R. O. and Nye, J. S. (2012), Power and Interdependence, Glenview: Pearson Education.
- Klein, M. (2019), Russia’s Military Policy in the Post-Soviet Space, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).
- Klotz, M. (2017), “Russia and the Ukrainian Crisis: A Multiperspective Analysis of Russian Behaviour, by Taking into Account NATO’s and the EU’s Enlargement”, Croatian International Relations Review 13(80): 259-287.
- Kuimova, A. and Wezeman, S. T. (2018), “Russia and Black Sea Security”, SIPRI Background Paper, December, Available at:
https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-12/bp_1812_black_sea_russia_0.pdf, Accessed on: 12 December 2018.
- Larchenko, L. V. and Kolesnikov, R. A. (2017), “The Development of the Russian Oil and Gas Industry in Terms of Sanctions and Falling Oil Prices”, International Journal of Energy Economics and Policy 7(2): 352-359.
- Lobova, S. V. (2018), “The Fuel and Energy Complex of Russia: Analyzing Energy Efficiency Policies at the Federal Level”, International Journal of Energy Economics and Policy 9(1): 205-211.
- Malfliet, K. (2013), The Russian Castling: A Current Analysis of Russian Politics, Leuven: Lannoo.
- Marr, S. C. (2017), “Conflict, Competition, or Cooperation in the Arctic?”, U.S. Army War College, Available at:
publications.armywarcollege.edu/pubs/3461.pdf, Accessed on: 23 November 2018.
- Mearsheimer, J. J. (2014), “Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked Putin”, Foreign Affairs 93(5): 1–12.
- Melvin, N .J. (2018), Rebuilding Collective Security in the Black Sea Region, Solna: SIPRI.
- MERF (2010), Energy Strategy of Russia for the Period up to 2030, Moscow: Institute of Energy Strategy.
- Moe, A. and Stokke, O. S. (2019), “Asian Countries and Arctic Shipping: Policies, Interests and Footprints on Governance”, Arctic Review on Law and Politics 10(3): 24-52.
- NATO (2018), “by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Heritage Foundation in Washington, DC”, The North Atlantic Treaty Organization, 14 September, Available at:
https://www.nato.int/cps/ru/natohq/opinions_158078.htm?selectedLocale=en, Accessed on: 26 November 2018.
- Osthagen, A. (2018), “Managing Conflict at Sea: The Case of Norway and Russia in the Svalbard Zone”, Arctic Review on Law and Politics 9(3): 100–123.
- Paraskova, T. (2018), “Russia's Oil Revenue Is About to Soar”, Business Insider, 14 May, Available at: https://www.businessinsider.com/russia-oil-revenue-about-to-soar-2018-5, Accessed on: 21 November 2018.
- Peritz, I. (2014), “Hillary Clinton Warns Montreal Crowd of Russia’s Increased Activity in Arctic”, the Globe and Mail, 18 March, Available at: https://www.theglobeandmail.com/news/politics/clinton-warns-montreal-crowd-of-russias-increased-activity-in-arctic/article17560676, Accessed on: 27 November 2018.
- Pritchin, S. (2018), “Russia’s Untapped Arctic Potential”, Chatham House, 29 January, Available at: https://www.chathamhouse.org/expert/comment/russia-s-untapped-arctic-potential, Accessed on: 21 November 2018.
- Russian Federation (2018), “Russia and the Arctic Region”, ArcticCouncil, Available at: https://arctic-council.org/index.php/en/about-us/member-states/russian-federation, Accessed on: 27 November 2018.
- Siddi, M. (2018), “The Role of Power in EU–Russia Energy Relations: The Interplay between Markets and Geopolitics”, Europe-Asia Studies 70(10): 1552-1571.
- Staun, J. (2017), “Russia’s Strategy in the Arctic: Cooperation, not Confrontation”, Polar Record 53(270): 314–332.
- Trump, B. D., Kadenic, M. and Linkov, I. (2018), “A Sustainable Arctic: Making Hard Decisions”, Arctic, Antarctic, and Alpine Research 50(1): 1-10.
- Waltz, K. N. (1979), Theory of International Politics, Long Grove: Waveland Press, Inc.
- Westdal, C. (2016), “A Way Ahead with Russia”, Canadian Global Affairs Institute, April, Available at:
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cdfai/pages/906/attachments/original/1459951537/A_Way_Ahead_with_Russia.pdf?1459951537, Accessed on: 26 November 2018.
- Wezeman, S. T. (2016), “Military Capabilities in the Arctic: A New Cold War in the High North?”, SIPRI Background Paper, October, Available at: https://www.sipri.org/sites/default/files/Military-capabilities-in-the-Arctic.pdf, Accessed on: 22 November 2018.
- Wilhelmsen, J. and Gjerde, K. L. (2018), “Norway and Russia in the Arctic: New Cold War Contamination?”, Arctic Review on Law and Politics 9(2): 382–407.
- Wilhelmsen, J. and Gjerde, K. L. (2018), “Norway and Russia in the Arctic: New Cold War Contamination?”, Arctic Review on Law and Politics 9(1): 382–407.
- Ziegler, C. E. (2018), “Russian Diplomacy: Challenging the West”, Journal of Diplomacy 18(1): 74-89.
- Zysk, K. (2010), “Russia’s Arctic Strategy: Ambitions and Constraints?”, Joint Force Quarterly, 57(2): 103-110.