نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد.

چکیده

آسیای مرکزی ظرفیت ‏های بسیاری برای تولید و به ‏کارگیری انرژی ‏های برگشت‏ پذیر در اختیار دارد. رفع دغدغه ناامنی انرژی در منطقه شاید بزرگ ‏ترین انگیزه دولت ‏های آسیای مرکزی برای توسعه منابع برگشت‏ پذیر انرژی محسوب شود زیرا آسیای مرکزی، اگرچه به ‏لحاظ ذخایر هیدروکربنی غنی است، اما توزیع نابرابر آنها در میان کشورها، فرسودگی تأسیسات و مدیریت ناکارآمد انرژی تهدیدی برای توسعه کل آسیای مرکزی محسوب می‏ شود. با این همه، حرکت به ‏سمت انرژی‏ های جایگزین مزایای فراوان دیگری را نیز برای کل آسیای مرکزی در بر خواهد داشت که برخی از آنها پیامد رفع نگرانی از ایجاد امنیت انرژی در منطقه است. ارتقای همکاری منطقه ‏ای یکی از مزایای قطعی گسترش منابع برگشت ‏پذیر در کشورهای آسیای مرکزی به‏ ‏شمار می‏ آید که مقاله حاضر درپی بررسی آن برآمده است. بر این اساس، مباحث مقاله حول محور این پرسش شکل گرفته است که «پیاده‏ سازی طرح‏ های انرژی برگشت ‏پذیر از سوی کشورهای آسیای مرکزی چه تأثیری بر ارتقای همکاری‏ های منطقه ‏ای خواهد داشت و چرا؟» فرضیه مقاله این  است که «پیاده ‏سازی طرح‏ های انرژی برگشت‏ پذیر از سوی کشورهای آسیای مرکزی به ‏دلیل وابستگی متقابل و هم‏ تکمیلی کشورهای آسیای مرکزی در حوزه انرژی، قرارداشتن منابع انرژی برگشت‏ پذیر در حوزه منافع مشترک (و نه موازی، اختلاف‏ زا یا متعارض) و نیاز کشورهای منطقه به یک سیستم انرژی یکپارچه می ‏تواند همکاری‏ های میان ‏دولتی را در جهت همگرایی منطقه ‏ای ارتقا بخشد». مقاله حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای تجزیه ‏وتحلیل داده‏ ها از روش علی استفاده شده است. یافته ‏های مقاله نیز تا حد زیادی در جهت تأیید فرضیه بوده ‏اند.

کلیدواژه‌ها

-   امیری، معصومه و نجفی، آرش (1395)، «امکان‏سنجی استفاده از نیروگاه با سوخت زیست‏توده»، نشریه انرژی ایران 19(2): 155-168.
-   خسروی، محمدعلی (1397)، «کارک و چشم‏انداز امنیت انرژی در آسیای مرکزی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 24(104): 1-32.
-   زارعی، غفار و عباسی، اسماعیل (1397)، «اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چشم‏‏انداز روسی»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز 24(104): 33-60.
 
- Abdurakhmanov, K. (2016), Uzbekistan: Past, Present and Future, Norderstedt: Books on Demand.
- Agrawala, S. (2014), “Regional Development and Cooperation”, In O. Edenhofer (Ed.), Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change (pp. 1083-1140), Cambridge: Cambridge University Press.
- Akhtar, S., Zahedi, K. and Liu, H. (2017), Regional Cooperation for Sustainable Energy in Asia and the Pacific, Bangkok: United Nations publication.
- Armstrong, A. J. and Hamrin, J. (2000), The Renewable Energy Policy Manual, Washington: United States Export Council for Renewable Energy.
- Bentsen, N. S. (2019), “Biomass for Biorefineries: Availability and Costs”, In J. Bastidas-Oyanedel and J. E. Schmidt (Eds.), Biorefinery: Integrated Sustainable Processes for Biomass Conversion to Biomaterials, Biofuels, and Fertilizers (pp. 37-48), Cham: Springer.
- Botpaev, R., Budig, C., Orozaliev, J., Vajen, K., Akparaliev, R., Omorov, A. and Obozov, A. (2011), “Renewable Energy in Kyrgyzstan: State, Policy and Educational System”, Conference: ISES Solar World Congress, At Kassel, Germany, Available at:
 https://www.uni-kassel.de/maschinenbau/fileadmin/datas/fb15/110923_SWC_Paper_Botpaev_RE_in_Kyrgyzstan.pdf, Accessed on: 9 April 2019.
- BP (2019), “BP Statistical Review of World Energy”, British Petroleum, 68th edition, Available at:
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf, Accessed on: 1 April 2019.
- CAREC (2018), “CAREC: Study for Power Sector Financing Road Map”, Central Asia Regional Economic Cooperation, Available at:
https://www.carecprogram.org/uploads/CAREC_TA8727_CountryReport_KyrgyzRepublic.pdf, Accessed on: 10 April 2019.
-    Chatalova, L., Djanibekov, N., Gagalyuk, T. and Valentinov, V. (2017), “The Paradox of Water Management Projects in Central Asia: An Institutionalist Perspective”, Water 9(4): 1-14.
- Citelli, M., Barassi, M. and Belykh, K. (2014), “Renewable Energy in the International Arena: Legal Aspects and Cooperation”, Groningen Journal of International Law 2(1): 1-33.
- Daigneau, E. (2013), “Is Hydropower a Renewable Energy or Not?”, Governing magazine, September, Available at:
https://www.governing.com/topics/transportation-infrastructure/gov-hydropower-renewable-energy.html, Accessed on: 7 April 2019.
- EC (2018), “Central Asia”, European Commission, 10 October, Available at: http://www.cefir.ru/download.php?id=216, Accessed on: 27 April 2019.
- Erubaeva, G. (2017), “Turkmenistan Aims to Take Lead in Renewable Energy”, Caspian News, 18 May, Available at: https://caspiannews.com/news-detail/turkmenistan-aims-to-take-lead-in-renewable-energy-1495109995270, Accessed on: 16 April 2019.
- Eshchanov, B., Abylkasymova, A., Overland, I., Aminjonov, F., Moldokanov, D. and Vakulchuk, R. (2019), “Solar Power Potential of the Central Asian Countries”, Central Asia Regional Data Review 18(2): 1–7.
- Hudson, K. (2017), “Hydropower is NOT Clean Energy: Dams and Reservoirs are Major Drivers of Climate Change”, Waterkeeper Alliance, 21 November, Available at: https://waterkeeper.org/hydropower-is-not-clean-energy, Accessed on: 7 April 2019.
-  IRENA (2019), “Renewable Energy Statistics 2019”, International Renewable Energy Agency, Available at:
 https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2019.pdf, Accessed on: 29 March 2019.
- IRN (2003), “Twelve Reasons to Exclude Large Hydro from Renewables Initiatives”, International Rivers Network, Available at:
https://www.rivernet.org/general/hydropower/12reasons.pdf, Accessed on: 7 April 2019.
- IWPR (2019), “Uzbek Gas in Short Supply”, Institute for War & Peace Reporting, 5 February, Available at: https://iwpr.net/global-voices/uzbek-gas-short-supply, Accessed on: 12 April 2019.
- Johansson, T. B., McCormick, K., Neij, L. and Turkenburg, W. C. (2012),  “The Potentials of Renewable Energy”, In D,. Assmann (Ed.), Renewable Energy: A Global Review of Technologies, Policies and Markets (pp. 15-47), London: Routledge.
- Karatairi, E., Rojas-Solórzano, L. R., and Kerimray, A. (2018), “Renewable Energy in Kazakhstan Rises in the Shadow of Fossil Fuels”, MRS Bulletin 43(9): 656–658.
- Kaygusuz, K. (2016), “Hydropower as Clean and Renewable Energy Source for Electricity Generation”, Journal of Engineering Research and Applied Science 5(1): 359-369.
- MJRK (2009), “On Support of the Use of Renewable Energy Sources”, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Available at: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/project-monitoring/unda/16_17X/A2.1_Implement_Natl_CS/SE4ALL_CSS_Analysis.pdf, Accessed on: 2 April 2019.
- MJRT (2009), “About Use of Renewable Energy Resources”, Ministry of Justice Republic of Tajikistan, Available at:
http://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=30439, Accessed on: 2 April 2019.
- Nabiyeva, K. (2015), “Renewable Energy and Energy Efficiency in Central Asia: Prospects for German Engagement”, Michael Succow Foundation for the Protection of Nature (Marion Dönhoff Working Papers), May, Available at: http://www.succow-stiftung.de/tl_files/pdfs_downloads/MDF%20Working%20Paper/MDF%20Paper_RE%20and%20EE%20in%20Central%20Asia_Kominla%20Nabiyeva_2015.pdf, Accessed on: 1 April 2019.
- Nabiyeva, K. (2018a), “The Weekend Read: Central Asia’s Green Horizons”, PV Magazine, 2 June, Available at:
https://www.pv-magazine.com/2018/06/02/the-weekend-read-central-asias-green-horizons, Accessed on: 1 April 2019.
- Nabiyeva, K. (2018b), Energy Transition in South East and Eastern Europe, South Caucasus and Central Asia: Challenges, Opportunities and Best Practices on Renewable Energy and Energy Efficiency, Brussels: Friedrich-Ebert-Stiftung, Department for Central and Eastern Europe, Available at: http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/14922.pdf, Accessed on: 12 April 2019.
- Nurdavletova, S. and Akatayeva, A. (2018), “The Renewable Energy in the Regional Development of Central Asia”, Security in Asian Region 5(1): 162-185.
- Oyedepo, S. O. (2012), “On Energy for Sustainable Development in Nigeria”, Renewable and Sustainable Energy Reviews 16(2): 83–98.
- Rezny, L. and Bures, V. (2019), “Energy Transition Scenarios and Their Economic Impacts in the Extended Neoclassical Model of Economic Growth”, Sustainability 11(13): 1-19.
- Shadrina, E. (2019), Renewable Energy in Central Asian Economies: Role in Reducing Regional Energy Insecurity, Tokyo: Asian Development Bank Institute, Available at:
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/522901/adbi-wp993.pdf, Accessed on: 7 April 2019.
- Suleimenova, Z. (2018), “Water Security in Central Asia and the Caucasus– A Key to Peace and Sustainable Development”, MPFD Working Papers, Available at: https://www.unescap.org/sites/default/files/publications/WP_18_01_Water%20security%20in%20Central%20Asia%20and%20the%20Caucasus_.pdf, Accessed on: 7 April 2019.
- Tareen, W. U. K., Anjum, Z., Yasin, N., Siddiqui, L., Farhat, I., Malik, S. A. and Chek, L. W. (2018), “The Prospective Non-Conventional Alternate and Renewable Energy Sources in Pakistan—A Focus on Biomass Energy for Power Generation, Transportation, and Industrial Fuel”, Energies 11(9): 1-53.
- UNDP (2014), “Sustainable Energy and Human Development in Europe and the CIS”, United Nations Development Programme, Available at: https://www.eurasia.undp.org/content/dam/rbec/docs/UNDP,2014-Sustainable%20Energy%20and%20Human%20Development%20in%20Europe%20and%20the%20CIS.pdf, Accessed on: 29 March 2019.
-  UNECE (2017), “Renewable Energy Status Report 2017”, United Nations Economic Commission for Europe, Available at:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/SR_2017_17052017_web.pdf, Accessed on: 29 March 2019.
- UNECE (2018), “Renewables 2018: Global Status Report”, United Nations Economic Commission for Europe, Available at:
https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/08/Full-Report-2018.pdf, Accessed on: 29 March 2019.
- UNECE (2019), “Sustainable Energy for All in Eastern Europe, The Caucasus and Central Asia: Analysis of National Case Studies”, United Nations Economic Commission for Europe, Available at:
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/project-monitoring/unda/16_17X/A2.1_Implement_Natl_CS/SE4ALL_CSS_Analysis.pdf, Accessed on: 29 March 2019.
- UNIDO (2018), “World Small Hydropower Development”, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and International Center on Small Hydro Power (ICSHP), Available at: https://www.smallhydroworld.org, Accessed on: 3 April 2019.
- Urankayaeva, Z. (2016), “Nazarbayev Signs Law to Promote Green Economy Development”, The Astana Times, 2 May, Available at:
https://astanatimes.com/2016/05/nazarbayev-signs-law-to-promote-green-economy-development, Accessed on: 13 April 2019.
- WB (2014), “Electricity Production from Renewable Sources, Excluding Hydroelectric”, World Bank Group, Available at:
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.RNWX.ZS, Accessed on: 2 April 2019.
- WB (2018), “Renewable Electricity Output”, World Bank Group, Available at: https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.RNEW.ZS, Accessed on: 2 April 2019.
- WER (2017), “World Energy Resources 2016”, The World Energy Council, Available at:
https://www.worldenergy.org/assets/images/imported/2016/10/World-Energy-Resources-Full-report-2016.10.03.pdf, Accessed on: 1 April 2019.
- Wheeler, R. (2018a), “Multilateral Engagement with Central Asia on Energy Issues”, In D. L. Burghart and T. Sabonis-Helf (Eds.), Central Asia in the Era of Sovereignty: The Return of Tamerlane? (pp. 269-290), London: Lexington Books.
- Wheeler, R. (2018b), “Regional Integration as an Energy Security Strategy: Lessons for Central Asia from Europe’s Efforts towards Security of Supply through Regulatory Integration”, OSCE Academy in Bishkek, Policy Brief, No. 49, September, Available at: http://www.osce-academy.net/upload/file/PB49.pdf, Accessed on: 13 April 2019.
- WM (2019), “Uzbekistan Population”, WORLDOMETERS, Available at: https://www.worldometers.info/world-population/uzbekistan-population, Accessed on: 6 April 2019.
- Zarsky, Y. (2010), “Energy and the Environment in Asia Pacific: Regional Cooperation and Market Governance”, EASSNet, 24 June, Available at: https://nautilus.org/eassnet/energy-and-the-environment-in-asia-pacific-regional-cooperation-and-market-governance/?view=pdf, Accessed on: 7 April 2019.