دوره و شماره: دوره 20، شماره 88، زمستان 1393 
2. چالش‌های صلح در افغانستان

صفحه 33-58

حسین رفیع؛ محسن بختیاری جامی