دوره و شماره: دوره 21، شماره 91، پاییز 1394 
1. تاثیر سیاست خارجی ترکمنستان بر اقتصاد آن

صفحه 1-36

علی امیدی؛ احسان فلاحی؛ زهرا آقامحمدی