دوره و شماره: دوره 22، شماره 95، پاییز 1395 
4. کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی

صفحه 97-136

الهه کولایی؛ محسن اسلامی؛ قاسم اصولی