دوره و شماره: دوره 22، شماره 96، زمستان 1395 
6. ابتکار کمربند – راه: قوام نظریه هارت‌لند

صفحه 163-188

عنایت اله یزدانی؛ علی امیدی؛ پریسا شاه محمدی