دوره و شماره: دوره 23، شماره 98، تابستان 1396 
1. اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند و راهبردهای پیوند و ارتباط آن با آسیای مرکزی

صفحه 1-32

حسین پوراحمدی میبدی؛ عبدالعلی قوام؛ محمود خانی جوی آباد


2. اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه

صفحه 33-66

عبدالرضا فرجی راد؛ روح الله صالحی دولت آباد