دوره و شماره: دوره 23، شماره 100، زمستان 1396 
6. راهبرد انرژی روسیه : ضرورت همکاری با اوپک

صفحه 147-172

سید مهدی مرادی؛ فرشته بهرامی پور