" راهنمای تدوین مقاله "

 

ضمن دعوت از اساتید، محققین و صاحب نظران به منظور حفظ و ارتقای محتوای علمی فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، مقاله هایی پذیرفته می شوند که افزون بر محتوای علمی به تشخیص هیات داوران متخصص، ضوابط زیر را در نگارش رعایت نموده باشند:

 

الف) ضابطه‌های مقاله

 1. مقالات باید جنبه تحقیقاتی و پژوهشی داشته و حاوی نکات علمی نوین باشند.
 2. مقاله پیشتر در نشریه دیگر چاپ نشده و یا برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
 3. مقاله در محیط Word با فونت B Nazanin(13) تایپ شده و به همراه لوح فشرده ارسال گردد.
 4. متن مقاله حداکثر 30-25 صفحه باشد.
 5. عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد.
 6. چکیده مقاله در کمتر از 10 سطر به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط نگارنده تهیه گردد.
 7. واژه‌های کلیدی به تعداد 5 واژه ذکر گردد.
 8. معادل انگلیسی و یا فرانسه واژگان تخصصی و نام های اشخاص در پایین صفحه آورده شود.
 9. این مجله مقالات ترجمه شده را نمی‌پذیرد.
 10. مقالات پس از تایید دو تن از اساتید و بر اساس اولویت چاپ خواهد شد.
 11. مقالات ارسالی عودت داده نخواهد شد و فصلنامه مسئولیتی در قبال مقالات چاپ نشده ندارد.
 12. فصلنامه در ویرایش، تلخیص و تغییر عناوین مقالات پذیرفته شده آزاد است.
 13. مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان است و بیانگر دیدگاه‌های دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی و مرکز آسیای مرکزی و قفقاز نیست.
 14. نقل مطالب با ذکر منبع جایز است.

 

 

ب) ضابطه‌های نویسنده(گان)

 1. نام نویسنده(گان) کامل و به فارسی و انگلیسی ارسال گردد.
 2. میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده و دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده (گان) ارسال گردد.
 3. نشانی، شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکی نویسنده(گان) ارسال گردد.

 

ج) ضابطه‌های استناد

 1. این فصلنامه از روش استناد درون متنی پیروی می کند و کافی است پس از نقل قول مستقیم و یا غیر مستقیم با آوردن الف) نام و نام خانوادگی نویسنده اثر، ب) سال انتشار اثر، ج) شماره صفحه مورد استفاده، هر سه داخل پرانتز معرفی شوند.

   نمونه: ( کریمی، 1388: 82)

 1. در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال با افزودن ( الف) و ( ب) در کنار سال انتشار، نوشته ها مشخص شود؛

    نمونه: ( کریمی، 1387 (الف): 84)، ( کریمی، 1387 (ب):53).

 1. منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسندگان می باشد.
 2. ترتیب نوشتن منابع در فهرست منابع چنین است:

   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ( تاریخ انتشار کتاب )، عنوان کتاب به صورت    ایتالیک، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، محل نشر کتاب، نام ناشر.

 1. ترتیب نوشتن منبع مقاله در فهرست منابع چنین است:

   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار مقاله ) عنوان مقاله داخل گیومه، نام مجله به صورت ایتالیک، دوره مجله.

 1. ترتیب نوشتن منبع اینترنتی در فهرست منابع چنین است:

   تاریخ مراجعه، نام سایت، www   //http

 1. ترتیب نوشتن منابع لاتین بعد از منابع فارسی است و به مانند نوشتن منابع فارسی می‌باشد.