آ

 • آبخازی چالش‌های قومی‌ در قفقاز [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 93-110]

 • آبخازیا بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 29-46]

 • آبخازیا تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 67-97]

 • آبخازیا (جمهوری آبخازستان) بازی راهبردی روسیه-اتحادیه اروپا در مناقشه ممتد آبخازیا [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 100-139]

 • آب‌های مشترک چشم انداز جهانی بحران آب؛ مطالعه موردی: بحران آب در آسیای مرکزی؛ دلایل و راه‌کارها [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 51-74]

 • آتلانتیک‌گرایی جایگاه ایران در مکاتب فکری سیاست خارجی روسیه [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 1-33]

 • آذربایجان سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی: منافع و چالش‌ها [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 133-159]

 • آذربایجان کریدور میانی و منافع ایران در قفقاز جنوبی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 27-54]

 • آذری چالش‌های قومی‌ در قفقاز [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 93-110]

 • آسیای‌جنوبی تبیین جایگاه افغانستان به عنوان کانون چند زیرسیستم منطقه‌ای با تأکید بر منطقه آسیای‌جنوبی و نقش هندوستان [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 149-177]

 • آسیای‌ مرکزی طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ‌مرکزی و پیامدهای آن بر ایران [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 91-120]

 • آسیای‌مرکزی تبیین جایگاه افغانستان به عنوان کانون چند زیرسیستم منطقه‌ای با تأکید بر منطقه آسیای‌جنوبی و نقش هندوستان [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 149-177]

 • آسیای ‌مرکزی آسیای مرکزی بزرگ‌تر از افسانه تا واقعیت [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 1-31]

 • آسیای مرکزی سازمان همکاری شانگهای و تهدیدات امنیتی مشترک در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 1-28]

 • آسیای مرکزی رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 1-24]

 • آسیای مرکزی بررسی رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران به آسیای مرکزی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 139-166]

 • آسیای مرکزی تاملی بر سیاست خارجی جمهوری ازبکستان از منظر نظریه پیوستگی [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 107-135]

 • آسیای مرکزی تحلیل هویت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی با استفاده از نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 71-93]

 • آسیای مرکزی به‌ کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی چین در قبال آسیای مرکزی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 93-111]

 • آسیای مرکزی موانع رشد و توسعه همکاری‌ها در آسیای مرکزی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 139-159]

 • آسیای مرکزی مناسبات امنیتی چین با جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از جنگ سرد [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 47-69]

 • آسیای مرکزی چشم انداز جهانی بحران آب؛ مطالعه موردی: بحران آب در آسیای مرکزی؛ دلایل و راه‌کارها [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 51-74]

 • آسیای مرکزی اهداف و منافع چین در آسیای مرکزی پس از یازده سپتامبر؛ از همکاری و همجواری تا دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 75-88]

 • آسیای مرکزی بررسی چالش‌ها و موانع منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 89-110]

 • آسیای مرکزی انرژی خزر محور همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 137-163]

 • آسیای مرکزی آسیای مرکزی بدنبال هویتی مستقل [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 173-203]

 • آسیای مرکزی روابط ایران و روسیه: همکاری در دوره پسا همسایگی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 1-37]

 • آسیای مرکزی پیامدهای بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسیای مرکزی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 187-205]

 • آسیای مرکزی نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 104-129]

 • آسیای مرکزی ‌تأثیر امنیت بر راهبرد اقتصادی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 53-79]

 • آسیای مرکزی استراتژی آمریکا در تقابل با نفوذ اقتصادی و سیاسی- امنیتی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 81-106]

 • آسیای مرکزی اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 1-29]

 • آسیای مرکزی الگوهای ضد هژمونیک ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 127-159]

 • آسیای مرکزی قدرت نرم چین در منطقه آسیای مرکزی: رویکردها، ابزارها و اهداف [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 57-112]

 • آسیای مرکزی شبکه سلول‌های تروریستی داعش در آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 29-63]

 • آسیای مرکزی تاثیر سیاست خارجی ترکمنستان بر اقتصاد آن [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 1-36]

 • آسیای مرکزی سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 35-67]

 • آسیای مرکزی دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 1-42]

 • آسیای مرکزی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی؛ ارزیابی 25 سال روابط اقتصادی ایران و جمهوری‌ها پس از استقلال [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 25-66]

 • آسیای مرکزی انتخاب عقلانی و رجحان‌های فدراسیون روسیه درآسیای مرکزی [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 100-126]

 • آسیای مرکزی قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی؛ ابزارها و چالش ها [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 1-32]

 • آسیای مرکزی راهبردهای سیاست خارجی چین و ژاپن در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 71-100]

 • آسیای مرکزی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند و راهبردهای پیوند و ارتباط آن با آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 1-32]

 • آسیای مرکزی روابط رژیم صهیونیستی و قزاقستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 99-126]

 • آسیای مرکزی مبنای ژئوپلیتیک راه ابریشم آمریکا و چین در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 1-25]

 • آسیای مرکزی راهبرد ضدتروریسم چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 25-52]

 • آسیای مرکزی بحران آب در آسیای مرکزی و ضرورت مداخله نهادهای بین المللی [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 89-118]

 • آسیای مرکزی چالش های سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 57-85]

 • آسیای مرکزی آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 155-184]

 • آسیای مرکزی چین و افراط گرایی برگرفته از منطقه آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 65-99]

 • آسیای مرکزی کارک و چشم ‏انداز امنیت انرژی در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 1-32]

 • آسیای مرکزی دلایل و پیامدهای غیرامنیتی سازی در روابط ازبکستان و تاجیکستان [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 119-156]

 • آسیای مرکزی رقابت و واگرایی در سازمان همکاری شانگهای؛ با تأکید بر اختلافات چین-روسیه و هند-پاکستان [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 101-132]

 • آسیای مرکزی راهنمای سیاست خارجی ترکیه درآسیای مرکزی [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 161-190]

 • آسیای مرکزی انرژی‏ های برگشت‏ پذیر و همکاری منطقه‏ ای در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 59-90]

 • آسیای مرکزی دلایل و زمینه های غیرامنیتی سازی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 121-157]

 • آسیای مرکزی قاچاق مواد مخدر و خشونت‏ های تروریستی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 159-182]

 • آسیای مرکزی فدراسیون روسیه و نهادگرایی روس محور در منطقه آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 1-36]

 • آسیای مرکزی راهبرد جدید اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و گذار از قدرت هنجاری به بازیگر عمل‏ گرا [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 127-158]

 • آسیای مرکزی ایران و محور چین- روسیه در آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 103-138]

 • آسیای مرکزی ماهیت روابط متقابل آلمان و فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 61-84]

 • آسیای مرکزی تبیین رویکرد همبست در مناسبات هیدروپلیتیک منطقه آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 34-63]

 • آسیای مرکزی ابتکار جاده ابریشم و امنیت انرژی چین در آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 131-158]

 • آسیای مرکزی سیاست خطوط لوله در آسیای مرکزی: منافع و انتخاب‌های ایران [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • آسیای مرکزی نقش افغانستان در پویش‌های مجموعۀ امنیتی آسیای مرکزی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 29-58]

 • آسیای مرکزی ادراک تهدید در روابط ایران و عربستان در خاورمیانه و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 139-165]

 • آسیای مرکزی دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 61-88]

 • آسیای مرکزی دیپلماسی عمومی ژاپن در آسیای مرکزی :با تمرکز بر ازبکستان [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 87-112]

 • آسیای مرکزی عوامل پایداری حکومت های اقتدارگرا در آسیای مرکزی: میراث کهن و روبنای مدرن [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 137-161]

 • آسیای‌مرکزی و انرژی نقش همکاری‌های اقتصادی در روابط استراتژیک چین و روسیه [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 1-28]

 • آسیای مرکزی و انرژی روسیه در سوریه و تکفیرگرایی در آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 118-143]

 • آسیای مرکزی و بازیگران فرامنطقه‌ای بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 152-181]

 • آسیای مرکزی و حوضه آبریز دریای آرال مدیریت رودخانه‏ های فرامرزی و امنیت در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 69-100]

 • آسیای مرکزی و خارج نزدیک سیر تحول گفتمانی فدراسیون روسیه در منطقه آسیای مرکزی؛ از گفتمان یوروآتلانتیسم تا قدرت بزرگ هنجارمند (1991- 2016) [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 175-206]

 • آسیای مرکزی و قفقاز تاثیر جایگاه خطوط لوله انرژی بر ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 147-169]

 • آسیای مرکزی و قفقاز زمینه های تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 131-165]

 • آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی تاملی نظری بر پویش ملی‌گرایی قومی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 69-91]

 • آسیای مرکزی و قفقاز و الگو سازی ساختاری- تفسیری الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 39-76]

 • آسیای مرکزی و مناسبات اقتصادی جایگاه راه آهن شرق دریای خزر در همگرایی منطقه ای ایران با آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 93-123]

 • آسیای میانه کریدور ریلی تراسیکا و تجارت ایران و آسیای میانه [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 79-106]

 • آمریکا تاملی بر سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 151-178]

 • آمریکا بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 29-46]

 • آمریکا سازمان همکاری شانگهای: قدرتی توازن بخش [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 129-154]

 • آمریکا دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان) [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 81-101]

 • آمریکا تبیین مسیرهای انتقال انرژی براساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 161-189]

 • آمریکا انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین) [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 67-96]

 • آمریکا رقابت اقتصادی ایالات متحده و چین در تاجیکستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 153-184]

 • آمریکا تأثیر جنگ 2022 روسیه و اوکراین بر اقتصاد بین‌الملل [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 37-60]

 • آمریکا و ابتکارهای منطقه‌ای هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین - آمریکا [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 133-160]

 • آمریکا و اتحادیه اروپا تاثیر جایگاه خطوط لوله انرژی بر ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 147-169]

 • آمریکا و چین راهبرد ضدتروریسم چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 25-52]

 • آمریکا و گروه های تروریستی چالش های سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 57-85]

 • آموزش عالی دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 1-42]

 • آنکارا" پان‌ترکیسم و اتحاد راهبردی باکو - آنکارا [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 55-78]

ا

 • ابتکار اوراسیا آسیای مرکزی در میان " ابتکار اوراسیا" کره جنوبی و " ابتکارکمربند و راه" چین [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 95-126]

 • ابتکار جاده ابریشم ابتکار جاده ابریشم و امنیت انرژی چین در آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 131-158]

 • ابتکار کمربند – راه ابتکار کمربند – راه: قوام نظریه هارت‌لند [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 163-188]

 • ابتکار کمربند-جاده چین روسیه و ابتکار "کمربند-جاده" چین (2020-2013) [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 3-26]

 • ابتکار کمربند - راه راه ادویه جدید: رقیب منطقه‏ ای راه ابریشم جدید [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 1-38]

 • ابتکار کمربند – راه چالش های سیاسی و امنیتی راهبرد چین برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 119-146]

 • ابتکار کمربند و جاده مثلث جاده ابریشم نوین: چین، روسیه و اروپا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 127-152]

 • ابتکارکمربند و راه آثار اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه بر محیط ژئواکونومیک ایران [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 77-98]

 • ابتکار کمربند و راه چین روایت راه ابریشم ژاپن در آسیای مرکزی و نسبت آن با ابتکار کمربند و راه [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 33-69]

 • ابتکار کمربند و راه و آسیای مرکزی آسیای مرکزی در میان " ابتکار اوراسیا" کره جنوبی و " ابتکارکمربند و راه" چین [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 95-126]

 • ابتکار هندو-پاسیفیک آزاد و باز (هپآب) روایت راه ابریشم ژاپن در آسیای مرکزی و نسبت آن با ابتکار کمربند و راه [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 33-69]

 • ابزار دیپلماسی‌عمومی دیپلماسی عمومی ترکیه در مناطق پیرامونی: از فضای سایبر تا برندسازی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 29-60]

 • ابزارگرایی تبیین موانع ساخت هویت ملی در گرجستان در پرتو رویکرد مدرن به هویت‌های قومی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 1-30]

 • اتحاد ضرورت‌ها و عوامل موثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 125-148]

 • اتحاد پیرامونی جدید روابط رژیم صهیونیستی و قزاقستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 99-126]

 • اتحاد جماهیر شوروی سیر تکامل دیپلماسی عمومی مسکو از شوروی تا روسیه نوین: از جهان-محوری به روس-محوری [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 1-34]

 • اتحادها زمینه های تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 131-165]

 • اتحادیه اروپا تأثیر عامل انرژی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 29-58]

 • اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا و گوام: تعامل یا بیگانگی؟ [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 117-145]

 • اتحادیه اروپا استراتژی امنیت انرژی اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 55-79]

 • اتحادیه اروپا تاثیر ابتکار مشارکت شرقی بر روابط اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 25-52]

 • اتحادیه اروپا نقش انرژی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 91-112]

 • اتحادیه اروپا سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی: منافع و چالش‌ها [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 133-159]

 • اتحادیه اروپا حوزه های اختلاف و رقابت میان اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 1-28]

 • اتحادیه اروپا ارائه الگوی تحلیل محیط راه‌بردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی منطقه آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 31-61]

 • اتحادیه اروپا تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ضد روسیه؛ دلایل، ابعاد و پیامدها [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 83-109]

 • اتحادیه اروپا جایگاه ترکمنستان در چشم‌انداز انرژی اتحادیه اروپا [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 1-27]

 • اتحادیه اروپا قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 39-66]

 • اتحادیه اروپا آسیب شناسی رژیم همکاری اتحادیه اروپا- گرجستان در قالب "موافقت نامه همکاری" [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 173-206]

 • اتحادیه اروپا قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی؛ ابزارها و چالش ها [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 1-32]

 • اتحادیه اروپا جنگ سرد جدید در روابط اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 53-88]

 • اتحادیه اروپا روابط میان فدراسیون روسیه و احزاب راست افراطی پوپولیستی اروپایی؛ ریشه ها و پیامدها [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 173-201]

 • اتحادیه اروپا سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال روسیه [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 131-164]

 • اتحادیه اروپا راهبرد قدرت هوشمند سیاست خارجی اتحادیه اروپا مقابل روسیه [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 89-124]

 • اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی منافع روسیه در خارج نزدیک با تاکید بر ارمنستان [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 1-24]

 • اتحادیه اروپا و اتحادیه اوراسیا اکراین: عرصه تقابل غرب و روسیه [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 133-158]

 • اتحادیه اروپا و افغانستان تجزیه و تحلیل سیاست اتحادیه اروپا در افغانستان بر اساس نظریه صلح لیبرال [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 61-91]

 • اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا ساختار اجتماعی شکننده در اوکراین؛ عرصه رویارویی قدرت نرم بازیگران بین‌المللی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]

 • اتحادیه اروپا و صادرات انرژی امنیت انرژی و تاثیر آن بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 23-43]

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی در تطبیق با الگوی کانتوری و اشپیگل [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 69-97]

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چشم‏ انداز روسی [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 33-60]

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مورد همکاری‎های تعرفه‎ای) [دوره 27، شماره 113، 1400]

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مطالعه موردی همکاری‎ های تعرفه‎ ای)1. Reza Simbar and Hadi Gholamnia [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 1-20]

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا مثلث جاده ابریشم نوین: چین، روسیه و اروپا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 127-152]

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیا راهبرد توسعه تجاری ایران-اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 61-86]

 • اتحادیه اقتصادی اوراسیایی و همگرایی فرصت‎های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 141-168]

 • اتحادیۀ اروپا بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 29-46]

 • اتصال ژئوپلیتیک انتخاب عقلانی و رجحان‌های فدراسیون روسیه درآسیای مرکزی [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 100-126]

 • اجلاس تهران و اعلامیه تهران آینده دریای خزر [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 1-14]

 • اجلاس عشق‌آباد آینده دریای خزر [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 1-14]

 • اچ‌آی‌وی/ ایدز تأثیر عنصر «مخدر افغان» بر امنیت ملی فدراسیون روسیه [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 59-85]

 • احمد قدیراف رویارویی روسیه با چچن: زندگی در مرز خشونت [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 108-133]

 • ادراک تهدید ادراک تهدید در روابط ایران و عربستان در خاورمیانه و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 139-165]

 • اراده دولت و پساشوروی برنامه های دولت و فساد اداری در روسیه [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 127-161]

 • ارزش‌ها و فرهنگ سیاسی روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه:(2000-2013) [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 101-125]

 • ارزش‌های آسیایی بازخوانی سیاست‌های شرق محوری در آسیا [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 65-82]

 • ارس بررسی و تحلیل اهمیت ژئواکونومیک مناطق آزاد ترکیه برای منطقه آزاد ارس [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 136-167]

 • ارمنستان تاثیر عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان بر ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 51-68]

 • ارمنستان بررسی تاثیرات عادی‌سازی روابط ترکیه- ارمنستان بر روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 79-108]

 • ارمنستان تاثیر روسیه بر روند سیاست خارجی جمهوری‌های قفقاز [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 95-121]

 • ارمنستان سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی: منافع و چالش‌ها [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 133-159]

 • ارمنستان چشم‌انداز روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- ارمنستان و قابلیت آن در ترانزیت گاز [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 29-50]

 • ارمنستان منافع روسیه در خارج نزدیک با تاکید بر ارمنستان [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 1-24]

 • ارمنستان سیاست ترکیه در مناقشۀ قره‌باغ [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • ارمنستان کریدور میانی و منافع ایران در قفقاز جنوبی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 27-54]

 • ارمنستان و قفقاز جنوبی دیپلماسی علمی ایران در روابط با ارمنستان [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 170-197]

 • ارمنستان و گرجستان کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 97-136]

 • ارمنی چالش‌های قومی‌ در قفقاز [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 93-110]

 • اروپا سازمان همکاری شانگهای: قدرتی توازن بخش [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 129-154]

 • اروپا دولت روسیه و مسأله‌ غرب، "سده‌های اقتباس و مقابله" [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 131-160]

 • اروپا مثلث جاده ابریشم نوین: چین، روسیه و اروپا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 127-152]

 • اروپامحوری راهبرد جدید اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و گذار از قدرت هنجاری به بازیگر عمل‏ گرا [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 127-158]

 • اروپا و آسیای مرکزی اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 33-66]

 • اروپای شرقی راهبرد قدرت هوشمند سیاست خارجی اتحادیه اروپا مقابل روسیه [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 89-124]

 • ازبکستان مولفه‌های داخلی موثر بر سیاست خارجی تاجیکستان [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 31-55]

 • ازبکستان دلایل و پیامدهای غیرامنیتی سازی در روابط ازبکستان و تاجیکستان [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 119-156]

 • ازبکستان دلایل و زمینه های غیرامنیتی سازی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 121-157]

 • ازبکستان دیپلماسی عمومی ژاپن در آسیای مرکزی :با تمرکز بر ازبکستان [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 87-112]

 • ازبکستان و اسلام کریم‌اف تاملی بر سیاست خارجی جمهوری ازبکستان از منظر نظریه پیوستگی [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 107-135]

 • استارت جدید 2010 ) چهره تازه بازدارندگی هسته ای روسیه [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 33-63]

 • استراتژی رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 33-64]

 • استراتژی دوگانه تقابل و همراهی منابع بین‫المللی راهبرد امنیت ملی 2020 فدراسیون روسیه [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 67-95]

 • استراتژی نظامی استراتژی هوش مصنوعی روسیه [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 59-90]

 • استعاره مفهومی تبیین گفتمانی تقابل هویت و ملی‌گرایی قومی چچن با هویت و ملی‌گرایی روسی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 33-60]

 • استقرار صلح و جهانی شدن چشمانداز امنیتی جهانی شدن در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 83-3]

 • استقلال همه جانبه اصول و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 51-68]

 • اسلام سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 93-133]

 • اسلام جایگاه و نقش مسلمانان در فدراسیون روسیه: چالش هویت‌یابی اسلامی و ذهنیت‌گرایی تاریخی روسی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 65-90]

 • اسلاوگرایی جایگاه ایران در مکاتب فکری سیاست خارجی روسیه [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 1-33]

 • اشباع سرزمینی وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • اشباع سرزمینی گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

 • اشتراکات فرهنگی دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 1-42]

 • اشتراک فرهنگی بررسی روابط اوکراین و روسیه (ریشه‌یابی زمینه‌های بحران 2014) [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 135-159]

 • اصلاحات قانون اساسی اصلاحات قانون اساسی روسیه سال 2020؛ تداوم و افزایش اقتدارگرایی [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 21-59]

 • اصل حاکمیت سرزمینی محدود ابعاد حقوقی بهره برداری از رودخانه هیرمند توسط ایران و افغانستان [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 159-183]

 • اصول سیاست‌خارجی جمهوری اسلامی بررسی گفتمانی تغییر و تداوم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقازجنوبی [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 163-193]

 • اعتبار و پرستیژ بین المللی مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013 [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 53-80]

 • افراط گرایی روسیه در سوریه و تکفیرگرایی در آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 118-143]

 • افراط گرایی و اسلام‌گرایی چین و افراط گرایی برگرفته از منطقه آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 65-99]

 • افغانستان تأثیر حضور آمریکا در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر واقع‌گرایی تهاجمی (2012-2001) [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 89-124]

 • افغانستان نگاهی به ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درباره حضور ناتو در افغانستان [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 1-20]

 • افغانستان سیاست امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان نوین [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 31-61]

 • افغانستان تأثیر عنصر «مخدر افغان» بر امنیت ملی فدراسیون روسیه [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 59-85]

 • افغانستان بررسی پیوند میان کد و ژنوم در سیاست خارجی روسیه و افغانستان [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 27-49]

 • افغانستان پیامدهای گسترش حضور داعش در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 107-129]

 • افغانستان نقش افغانستان در پویش‌های مجموعۀ امنیتی آسیای مرکزی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 29-58]

 • افغانستان حکمرانی دوم طالبان: حقوق بشر و مسئولیت آمریکا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 3-24]

 • افغانستان فرهنگ استراتژیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان (1398-1358) [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 25-54]

 • افغانستان و ترکمنستان تبیین مسیرهای انتقال انرژی براساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 161-189]

 • افغانستان و رودخانه هیرمند ابعاد حقوقی بهره برداری از رودخانه هیرمند توسط ایران و افغانستان [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 159-183]

 • اقتدارگرا روند نوسازی در روسیه: دولت قدرتمند و سطحی ماندن توسعه [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 135-163]

 • اقتدارگرایی عوامل پایداری حکومت های اقتدارگرا در آسیای مرکزی: میراث کهن و روبنای مدرن [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 137-161]

 • اقتدارگرایی و توسعه تجهیزی شرایط اقلیمی و ژئوپلتیک، تقدیرهای تاریخی و ماهیت نوسازی روسی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 93-123]

 • اقتصاد پیامدهای بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسیای مرکزی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 187-205]

 • اقتصاد اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 1-29]

 • اقتصاد بازار و سرمایه‏ داری دولتی قدرت تحول‏ گرای اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 1-32]

 • اقتصاد بین‌الملل تأثیر جنگ 2022 روسیه و اوکراین بر اقتصاد بین‌الملل [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 37-60]

 • اقتصاد سیاسی نظام بروکراتیک تصمیم گیری در سیاست انرژی روسیه [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 1-32]

 • اقتصاد سیاسی اقتصاد سیاسی روابط ایران و قزاقستان و همگرایی اوراسیایی (2010-2020) [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 143-167]

 • اقتصاد سیاسی بین‌الملل انضمام شبه‌جزیرۀ کریمه و تحریم‌ها [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • اقتصادی کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 97-136]

 • اقلیت قومی بررسی روابط اوکراین و روسیه (ریشه‌یابی زمینه‌های بحران 2014) [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 135-159]

 • اکثریت قومی روس و اقلیت‏ های قومی روسیه نگرش‏ های ضد مهاجرتی در روسیه [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 1-26]

 • اکراین بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 29-46]

 • اکوتا تحقق اکوتا و چشم‌انداز اکو 2015: فرصت‌ها و چالش‌های اکو [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 103-127]

 • الحاق چشم انداز و دورنمای الحاق گرجستان به ناتو و پیآمدهای آن برای کشورهای منطقه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 155-186]

 • الگوی ارزیابی چند لایه‌ای دیپلماسی مسیر دوم و جوامع معرفتی نقش دیپلماسی مسیر دوم در حل منازعه ترکیه-ارمنستان: مطالعه موردی کمیسیون همبستگی ترک-ارمنی [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 157-191]

 • الگوی وحدت در عین کثرت تاملی نظری بر پویش ملی‌گرایی قومی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 69-91]

 • الیگارشی برنامه های دولت و فساد اداری در روسیه [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 127-161]

 • الیگارشی روسیه سیاست دولت پوتین و جایگاه الیگارشی روسیه [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 1-23]

 • امریکا روسیه، تحولات عربی و «چالش سیستمی» در خاورمیانه [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 167-191]

 • امریکا ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 91-123]

 • امریکا ارائه الگوی تحلیل محیط راه‌بردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی منطقه آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 31-61]

 • امریکا و گرجستان عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری انقلاب رنگی گرجستان [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 137-158]

 • امنیت نقش سازمان پیمان امنیت جمعی در امنیت اوراسیای مرکزی [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 1-21]

 • امنیت موانع رشد و توسعه همکاری‌ها در آسیای مرکزی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 139-159]

 • امنیت اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 1-29]

 • امنیت چالش‌های صلح در افغانستان [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 33-58]

 • امنیت قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 39-66]

 • امنیت مدیریت رودخانه‏ های فرامرزی و امنیت در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 69-100]

 • امنیت تبیین رویکرد همبست در مناسبات هیدروپلیتیک منطقه آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 34-63]

 • امنیت دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 61-88]

 • امنیت راهبرد قدرت هوشمند سیاست خارجی اتحادیه اروپا مقابل روسیه [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 89-124]

 • امنیت آسیایی امکان یا امتناع همگرایی قاره‌ای در آسیا [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 45-76]

 • امنیت انرژی تأثیر عامل انرژی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 29-58]

 • امنیت انرژی چین و آسیای مرکزی: تغییر در ژئواکونومی [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 132-150]

 • امنیت انرژی امنیت انرژی و تاثیر آن بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 23-43]

 • امنیت انرژی استراتژی امنیت انرژی اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 55-79]

 • امنیت انرژی امنیت انرژی، ایران و مسائل دریای خزر [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 121-160]

 • امنیت انرژی انرژی‏ های برگشت‏ پذیر و همکاری منطقه‏ ای در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 59-90]

 • امنیت انرژی ابتکار جاده ابریشم و امنیت انرژی چین در آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 131-158]

 • امنیت انرژی و تصمیم‌گیری بروکراتیک نظام بروکراتیک تصمیم گیری در سیاست انرژی روسیه [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 1-32]

 • امنیت انرژی و جنوب آسیا کارک و چشم ‏انداز امنیت انرژی در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 1-32]

 • امنیت انرژی و وابستگی متقابل نامتقارن اهرم انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپایی در سایه تحریم [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 27-58]

 • امنیت تعاونی تحلیل مقایسه‌ای رفتار ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی از سال 2001 تا 2012 [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 119-151]

 • امنیت دسته جمعی نقش سازمان پیمان امنیت جمعی در امنیت اوراسیای مرکزی [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 1-21]

 • امنیت زیست‏محیطی ابعاد حقوقی «امنیت زیست ‏محیطی» در قزاقستان [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 141-172]

 • امنیت مرزی مناسبات امنیتی چین با جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از جنگ سرد [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 47-69]

 • امنیت‌ملی" پان‌ترکیسم و اتحاد راهبردی باکو - آنکارا [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 55-78]

 • امنیت ملی اصول و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 51-68]

 • امنیت ملی ژئوپلیتیک انتقال انرژی در حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 97-125]

 • امنیت ملی تأثیر عنصر «مخدر افغان» بر امنیت ملی فدراسیون روسیه [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 59-85]

 • امنیت ملی فدراسیون روسیه و نهادگرایی روس محور در منطقه آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 1-36]

 • امنیت ملی پیامدهای گسترش حضور داعش در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 107-129]

 • امنیت ملی ژئوپلتیک خزر و امنیت ملی ایران [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • امنیت ملی روسیه و ابتکار "کمربند-جاده" چین (2020-2013) [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 3-26]

 • امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و واقع‌گرایی تهاجمی تأثیر حضور آمریکا در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر واقع‌گرایی تهاجمی (2012-2001) [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 89-124]

 • امنیت ملی دریای خزر و جمهوری اسلامی ایران تاثیر نظامی کردن حوزه دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 125-158]

 • امنیت ملی و جمهوری اسلامی ایران تحولات ژئوپلتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 37-64]

 • امنیت ملی و حوزه خزر تاثیر فعالیت های نظامی بازیگران فرامنطقه‌ای حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 34-69]

 • امنیت موسع ‌تأثیر امنیت بر راهبرد اقتصادی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 53-79]

 • امنیت هستی شناختی واکاوی جنگ روسیه و اوکراین از منظر امنیت هستی شناختی [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 113-135]

 • امنیت هستی‌شناسی مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020 [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 34-61]

 • امنیت و انرژی روابط رژیم صهیونیستی و قزاقستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 99-126]

 • امنیت و تهدید جایگاه هویت در شکل‌گیری نگاه امنیتی فدراسیون روسیه در قبال غرب [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 25-56]

 • امنیت و تهدیدات امنیتی سازمان همکاری شانگهای و تهدیدات امنیتی مشترک در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 1-28]

 • امنیت و ژئوپلیتیک انتقادی تاثیر تحولات ژئوپلیتیک اوکراین بر امنیت روسیه از منظر ژئوپلیتیک انتقادی [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 89-123]

 • امنیت و سازمان ملل متحد بحران آب در آسیای مرکزی و ضرورت مداخله نهادهای بین المللی [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 89-118]

 • امنیت و همسایگی مشترک حوزه های اختلاف و رقابت میان اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 1-28]

 • امنیتی ‏زدایی ترکیه و تغییر بازی انرژی در اوراسیای مرکزی [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 37-63]

 • امنیتی‏ سازی ترکیه و تغییر بازی انرژی در اوراسیای مرکزی [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 37-63]

 • امنیتی‌سازی و غیرامنیتی‌سازی دلایل و پیامدهای غیرامنیتی سازی در روابط ازبکستان و تاجیکستان [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 119-156]

 • امنیتی سازی و غیر امنیتی سازی دلایل و زمینه های غیرامنیتی سازی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 121-157]

 • انرژی گازپروم و رویای تسخیر بازارهای جهانی انرژی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 1-26]

 • انرژی استراتژی امنیت انرژی اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 55-79]

 • انرژی تاثیر ابتکار مشارکت شرقی بر روابط اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 25-52]

 • انرژی انرژی خزر محور همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 137-163]

 • انرژی نقش انرژی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 91-112]

 • انرژی حوزه های اختلاف و رقابت میان اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 1-28]

 • انرژی نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 104-129]

 • انرژی اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 1-29]

 • انرژی بررسی روابط اوکراین و روسیه (ریشه‌یابی زمینه‌های بحران 2014) [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 135-159]

 • انرژی قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 39-66]

 • انرژی انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین) [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 67-96]

 • انرژی اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 33-66]

 • انرژی رویکرد سیاست خارجی ترکیه در منطقه قفقاز با تاکید بر جمهوری آذربایجان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 127-152]

 • انرژی تأثیر‌ عامل انرژی بر روابط ترکمنستان و چین [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 87-115]

 • انرژی دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 61-88]

 • انرژی بررسی راهبرد انرژی ترکیه در مناطق خزر و خاورمیانه [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 55-86]

 • انرژی و امنیت قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی؛ ابزارها و چالش ها [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 1-32]

 • انعطاف‌پذیری عقلانی درک قدرت هوشمند در روندهای سیاست خارجی روسیه (2014-2019) [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 159-188]

 • انقلاب عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری انقلاب رنگی گرجستان [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 137-158]

 • انقلاب رنگی انقلاب‌های رنگی و براندازی دولت‌های مدل (مطالعه تیپولوژی کشورهای مدل) [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 45-70]

 • انقلاب رنگی بحران سیاسی قرقیزستان از "انقلاب لاله" تا "انقلاب بی رنگ" از منظر جامعه شناسی سیاسی [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 1-27]

 • انقلاب رنگی عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری انقلاب رنگی گرجستان [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 137-158]

 • انقلاب رنگی و جامعه مدنی سازمان‌های غیردولتی در انقلاب رنگی قرقیزستان [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 151-171]

 • انقلاب رنگی و جنگ داخلی بررسی روابط اوکراین و روسیه (ریشه‌یابی زمینه‌های بحران 2014) [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 135-159]

 • انگاره‌های هویتی انگاره‌های هویتی و سیاست خارجی ترکیه در جنگ داخلی سوریه [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 115-138]

 • اهداف اختصاصی و اهداف محیطی بررسی سیاست اتحادیه اروپایی در قبال بلاروس از منظر هنجارگرایی [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 1-33]

 • اهرم انرژی اهرم انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپایی در سایه تحریم [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 27-58]

 • اوپک راهبرد انرژی روسیه : ضرورت همکاری با اوپک [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 147-172]

 • اورآسیا تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت روسیه در منطقه اورآسیا [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 165-197]

 • اوراسیا اوراسیا و بازتولید عقلانیِ جنگ سرد (جابجایی در پارادایم منازعه) [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 47-75]

 • اوراسیا رقابت روسیه و آمریکا در اوراسیا [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 155-171]

 • اوراسیا منافع روسیه در خارج نزدیک با تاکید بر ارمنستان [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 1-24]

 • اوراسیا نقش همکاری‌های اقتصادی در روابط استراتژیک چین و روسیه [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 1-28]

 • اوراسیا چگونگی تقابل روسیه و چین با آمریکا در اوراسیا [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 1-33]

 • اوراسیا فرصت‎های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 141-168]

 • اوراسیاگرایی و ناتو روابط میان فدراسیون روسیه و احزاب راست افراطی پوپولیستی اروپایی؛ ریشه ها و پیامدها [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 173-201]

 • اوراسیای مرکزی کالبد شکافی همگرایی اوراسیایی روسیه؛ چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 67-117]

 • اوراسیای مرکزی همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی در تطبیق با الگوی کانتوری و اشپیگل [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 69-97]

 • اوراسیای مرکزی ترکیه و تغییر بازی انرژی در اوراسیای مرکزی [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 37-63]

 • اوستی چالش‌های قومی‌ در قفقاز [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 93-110]

 • اوستیای جنوبی بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 29-46]

 • اوستیای جنوبی تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 67-97]

 • اوکراین ساختار اجتماعی شکننده در اوکراین؛ عرصه رویارویی قدرت نرم بازیگران بین‌المللی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]

 • اوکراین اکراین: عرصه تقابل غرب و روسیه [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 133-158]

 • اوکراین تاثیر تحولات ژئوپلیتیک اوکراین بر امنیت روسیه از منظر ژئوپلیتیک انتقادی [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 89-123]

 • اوکراین انضمام شبه‌جزیرۀ کریمه و تحریم‌ها [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • اوکراین تأثیر جنگ 2022 روسیه و اوکراین بر اقتصاد بین‌الملل [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 37-60]

 • اوکراین جنگ روسیه _ اوکراین و آینده نظم بین‌المللی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 87-113]

 • اوکراین واکاوی جنگ روسیه و اوکراین از منظر امنیت هستی شناختی [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 113-135]

 • ایالات‌متحده حکمرانی دوم طالبان: حقوق بشر و مسئولیت آمریکا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 3-24]

 • ایالات متحده روندهای متحول در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا (مذاکره و همکاری، رقابت و تعارض) [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 59-87]

 • ایالات متحده جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 15-27]

 • ایالات متحده آمریکا تأثیر حضور آمریکا در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر واقع‌گرایی تهاجمی (2012-2001) [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 89-124]

 • ایالات متحده آمریکا رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 1-24]

 • ایالات متحده آمریکا تلقی سیاست خارجی آمریکا از قفقاز پس از تحولات یازده سپتامبر [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 1-13]

 • ایالات متحده آمریکا الگوهای ضد هژمونیک ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 127-159]

 • ایالات متحده آمریکا رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 43-70]

 • ایالات متحده آمریکا جایگاه هویت در شکل‌گیری نگاه امنیتی فدراسیون روسیه در قبال غرب [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 25-56]

 • ایالات متحده امریکا امریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران - فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 65-91]

 • ایالات متحده امریکا رقابت روسیه و آمریکا در اوراسیا [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 155-171]

 • ایالات متحده و چین نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 104-129]

 • ایدئولوژی اوراسیا و بازتولید عقلانیِ جنگ سرد (جابجایی در پارادایم منازعه) [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 47-75]

 • ایران روابط ایران و روسیه: همکاری در دوره پسا همسایگی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 1-37]

 • ایران فرهنگ سیاسی و تأثیرآن در رویکرد ایرانیان به روسیه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 65-90]

 • ایران زمینه های تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 131-165]

 • ایران بررسی و تحلیل اهمیت ژئواکونومیک مناطق آزاد ترکیه برای منطقه آزاد ارس [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 136-167]

 • ایران ارائه الگوی تحلیل محیط راه‌بردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی منطقه آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 31-61]

 • ایران الگوهای ضد هژمونیک ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 127-159]

 • ایران تبیین مسیرهای انتقال انرژی براساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 161-189]

 • ایران جایگاه راه آهن شرق دریای خزر در همگرایی منطقه ای ایران با آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 93-123]

 • ایران سیاست خارجی روسیه و پرونده هسته‌ای ایران: از تحریم تا برجام [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 65-97]

 • ایران چالش های سیاسی و امنیتی راهبرد چین برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 119-146]

 • ایران فرصت‎های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 141-168]

 • ایران دیپلماسی علمی ایران در روابط با ارمنستان [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 170-197]

 • ایران ایران و محور چین- روسیه در آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 103-138]

 • ایران دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مورد همکاری‎های تعرفه‎ای) [دوره 27، شماره 113، 1400]

 • ایران نقش تحولات روابط روسیه با غرب (اروپا و آمریکا) در همکاری اقتصادی ایران با کشورهای قفقازجنوبی(2019-2014) [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]

 • ایران دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مطالعه موردی همکاری‎ های تعرفه‎ ای)1. Reza Simbar and Hadi Gholamnia [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 1-20]

 • ایران ﺗﺤﺮﯾﻢهایﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و رواﺑﻂ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ1384-1392 [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 85-104]

 • ایران پیامدهای گسترش حضور داعش در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 107-129]

 • ایران سیاست خطوط لوله در آسیای مرکزی: منافع و انتخاب‌های ایران [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • ایران تأثیر کمربند_جاده چین بر سیاستگذاری عمومی ایران با تکیه بر حمل و نقل [دوره 27، شماره 115، 1400، صفحه 69-97]

 • ایران روابط فرهنگی ایران و فدراسیون روسیه [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • ایران مطالعۀ تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 139-164]

 • ایران تحول در موازنه آفند-پدافند روسیه و ایران [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 49-70]

 • ایران ایران و روسیه در دریای خزر: رژیم حقوقی و همکاری‌ها [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 99-126]

 • ایران ادراک تهدید در روابط ایران و عربستان در خاورمیانه و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 139-165]

 • ایران مدیریت بحران‌ها و بلایای طبیعی: مطالعه تطبیقی ایران و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 153-173]

 • ایران فرهنگ استراتژیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان (1398-1358) [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 25-54]

 • ایران کریدور میانی و منافع ایران در قفقاز جنوبی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 27-54]

 • ایران و راه گذرهای حمل و نقلی آثار اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه بر محیط ژئواکونومیک ایران [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 77-98]

ب

 • باراک اوباما و قفقاز جنوبی تاملی بر سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 151-178]

 • بازار جهانی گازپروم و رویای تسخیر بازارهای جهانی انرژی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 1-26]

 • بازار جهانی انرژی راهبرد انرژی روسیه : ضرورت همکاری با اوپک [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 147-172]

 • بازاریابی دیجیتال الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 39-76]

 • بازاریابی دیجیتال هوشمند الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 39-76]

 • بازدارندگی سایبری بازدارندگی سایبری روسیه از منظر اروپا [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 117-156]

 • بازدارندگی هسته ای راهبردی چهره تازه بازدارندگی هسته ای روسیه [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 33-63]

 • بازی ‌بزرگ‌ آسیای مرکزی بزرگ‌تر از افسانه تا واقعیت [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 1-31]

 • بازیگران فرامنطقه‌ای منابع بین‫المللی تداوم بحران قره‫باغ [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 108-134]

 • بازیگران فرا منطقه‌ای و چالش‌های منطقه‌ای کالبد شکافی همگرایی اوراسیایی روسیه؛ چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 67-117]

 • بازیگران مداخله‌گر تاثیر فعالیت های نظامی بازیگران فرامنطقه‌ای حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 34-69]

 • باکو" پان‌ترکیسم و اتحاد راهبردی باکو - آنکارا [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 55-78]

 • بالکان حوزه های اختلاف میان روسیه و غرب در دوره چهارم ریاست جمهوری پوتین [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 39-68]

 • بانک جهانی ثبات سیاسی در دو منطقه قفقاز و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: مقایسه تطبیقی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 137-164]

 • بحران بررسی و تحلیل ماهیت میانجیگری بین‌المللی در بحران ژئوپلیتیک قره‌باغ [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 105-137]

 • بحران تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره‏باغ [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 1-24]

 • بحران آب چشم انداز جهانی بحران آب؛ مطالعه موردی: بحران آب در آسیای مرکزی؛ دلایل و راه‌کارها [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 51-74]

 • بحران آب بحران آب در آسیای مرکزی و ضرورت مداخله نهادهای بین المللی [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 89-118]

 • بحران افغانستان تحلیل عملکرد سازمان ملل متحد در بحران افغانستان (۱۹۷۹-۲۰۲۱): اقدامات حقوقی و سیاسی [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 25-48]

 • بحران اوکراین بحران اوکراین، زمینه‌های منطقه‌ای و پیامدهای فرامنطقه‌ای [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 35-64]

 • بحران اوکراین حوزه های اختلاف میان بریتانیا و روسیه [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 33-64]

 • بحران اوکراین تحلیلی بر تمایز رفتاری روسیه در اوکراین و شمالگان [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 93-118]

 • بحران اوکراین حوزه های اختلاف میان روسیه و غرب در دوره چهارم ریاست جمهوری پوتین [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 39-68]

 • بحران اوکراین و سازه انگاری روسیه و ناتو: از شراکت استراتژیک تا رقابت استراتژیک [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 1-24]

 • بحران اوکراین و فدراسیون روسیه تجزیه و تحلیل تاثیر اندیشه نئواوراسیاگرایی بر سیاست خارجی روسیه در بحران اوکراین 2014 [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 131-165]

 • بحران اوکراین و منطقه‏ گرایی جدید اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چشم‏ انداز روسی [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 33-60]

 • بحران اوکرایین مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020 [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 34-61]

 • بحران سوریه جایگاه راهبردی سوریه در معادلات نظامی - امنیتی روسیه [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 99-122]

 • بحران سوریه تاثیر بحران سوریه بر روابط روسیه و ترکیه در منطقه قفقاز [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 139-173]

 • بحران سوریه مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020 [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 34-61]

 • بحران سوریه و رویکرد ژئوپلیتیک رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 43-70]

 • بحران سیاسی بحران سیاسی قرقیزستان از "انقلاب لاله" تا "انقلاب بی رنگ" از منظر جامعه شناسی سیاسی [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 1-27]

 • بحران قراباغ کریدور شمال و جنوب و تعاملات ایران و آذربایجان [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 3-28]

 • بحران قره‫باغ منابع بین‫المللی تداوم بحران قره‫باغ [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 108-134]

 • بحران کرونا آمریکا و چین در نظم پساکرونا [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 3-35]

 • بحران گرجستان روسیه و ناتو: از شراکت استراتژیک تا رقابت استراتژیک [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 1-24]

 • بدخشان حوادث بدخشان؛ ریشهها و پیامدها [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 25-48]

 • برجام سیاست خارجی روسیه و پرونده هسته‌ای ایران: از تحریم تا برجام [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 65-97]

 • برگزیت حوزه های اختلاف میان بریتانیا و روسیه [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 33-64]

 • برنامه اقدام راه ابریشم اوبوچی روایت راه ابریشم ژاپن در آسیای مرکزی و نسبت آن با ابتکار کمربند و راه [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 33-69]

 • برنامه کار انرژی کارک و چشم ‏انداز امنیت انرژی در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 1-32]

 • برنامه‌های دولت دولت برنامه های دولت و فساد اداری در روسیه [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 127-161]

 • بریتانیا و بحران سوریه حوزه های اختلاف میان بریتانیا و روسیه [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 33-64]

 • بریکس نگاه استراتژیک چین به بریکس [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 33-63]

 • بریکس تاثیر مولفه‌های موازنه نرم چین و روسیه بر هژمونی ایالات‌متحده آمریکا [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 65-95]

 • بریکس مثلث روسیه-هند-چین (ریک) و امکان ایجاد شبکه نوظهور همکاری [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 117-148]

 • بریکس ظرفیت های بریکس و محدودیت های روسیه برای تغییر نظم بین الملل [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 161-198]

 • بریکس روسیه، بریکس و تاثیرگذاری برساختار نظام بین الملل [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 57-83]

 • بندر چابهار و بندر گوادر چالش های سیاسی و امنیتی راهبرد چین برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 119-146]

 • بنیادگراییاسلامی چشمانداز امنیتی جهانی شدن در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 83-3]

 • بنیان‌های ژئوپلیتیک ژئوپلتیک خزر و امنیت ملی ایران [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • بهار عربی روسیه و بهار عربی؛ چالش‌ها و پیامدها [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 25-53]

 • بوم‏سازگان و تغییرات اقلیمی ابعاد حقوقی «امنیت زیست ‏محیطی» در قزاقستان [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 141-172]

 • بی‏طرفی فضای مجازی دیپلماسی سایبری روسیه برای تحول در رژیم حکمرانی فضای مجازی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 140-174]

 • بی‌طرفی و رشد اقتصادی تاثیر سیاست خارجی ترکمنستان بر اقتصاد آن [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 1-36]

 • بیگانه‏ هراسی نگرش‏ های ضد مهاجرتی در روسیه [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 1-26]

پ

 • پارادایم منازعه اوراسیا و بازتولید عقلانیِ جنگ سرد (جابجایی در پارادایم منازعه) [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 47-75]

 • پاکستان تبیین مسیرهای انتقال انرژی براساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 161-189]

 • پان‌ترکیسم" پان‌ترکیسم و اتحاد راهبردی باکو - آنکارا [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 55-78]

 • پان‏ ترکیسم راهنمای سیاست خارجی ترکیه درآسیای مرکزی [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 161-190]

 • پایداری عوامل پایداری حکومت های اقتدارگرا در آسیای مرکزی: میراث کهن و روبنای مدرن [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 137-161]

 • پایداری منابع آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 155-184]

 • پدرسالاری و مسیحیت ارتدوکس فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 155-188]

 • پروتکل‌های اجرایی ضرورت عملیاتی کردن ساز و کارهای نظارتی و اجرایی کنوانسیون محیط زیست دریای خزر [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 1-17]

 • پرونده هسته ای ایران روسیه و شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 103-131]

 • پوپولیسم روابط میان فدراسیون روسیه و احزاب راست افراطی پوپولیستی اروپایی؛ ریشه ها و پیامدها [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 173-201]

 • پوتینیسم اصلاحات قانون اساسی روسیه سال 2020؛ تداوم و افزایش اقتدارگرایی [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 21-59]

 • پیمان استراتژیک چالش‌های صلح در افغانستان [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 33-58]

 • پیمان امنیت دسته‌جمعی و بازیگران منطقه‌ای ضرورت‌ها و عوامل موثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 125-148]

 • پیمان منع موشک های هسته ای میان برد ( 1987 ) و هواسر فراصوت ) آوانگارد چهره تازه بازدارندگی هسته ای روسیه [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 33-63]

ت

 • تاب‏آوری راهبرد جدید اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و گذار از قدرت هنجاری به بازیگر عمل‏ گرا [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 127-158]

 • تاجیکستان مولفه‌های داخلی موثر بر سیاست خارجی تاجیکستان [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 31-55]

 • تاجیکستان حوادث بدخشان؛ ریشهها و پیامدها [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 25-48]

 • تاجیکستان دلایل و پیامدهای غیرامنیتی سازی در روابط ازبکستان و تاجیکستان [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 119-156]

 • تاجیکستان دلایل و زمینه های غیرامنیتی سازی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 121-157]

 • تاجیکستان مدیریت بحران‌ها و بلایای طبیعی: مطالعه تطبیقی ایران و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 153-173]

 • تاریخ‌نگاری فرهنگ سیاسی و تأثیرآن در رویکرد ایرانیان به روسیه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 65-90]

 • تاناپ جایگاه ترکمنستان در چشم‌انداز انرژی اتحادیه اروپا [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 1-27]

 • تجارت نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 104-129]

 • تجارت آزاد و اقتصاد جهانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، بیست سال پس از گسترش این سازمان [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 63-100]

 • تجارت انرژی نقش منابع انرژی خزر در تامین امنیت انرژی جهان و چالش‌های انتقال آنها به بازارهای جهانی [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 69-102]

 • تجارت ترجیحی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مورد همکاری‎های تعرفه‎ای) [دوره 27، شماره 113، 1400]

 • تحریم بحران اوکراین، زمینه‌های منطقه‌ای و پیامدهای فرامنطقه‌ای [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 35-64]

 • تحریم رژیم چندجانبه تحریم: واکاوی ساز‌و‌کار تحریم‌های اعمالی علیه روسیه [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 111-134]

 • تحریم نقش تحولات روابط روسیه با غرب (اروپا و آمریکا) در همکاری اقتصادی ایران با کشورهای قفقازجنوبی(2019-2014) [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]

 • تحریم ﺗﺤﺮﯾﻢهایﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و رواﺑﻂ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ1384-1392 [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 85-104]

 • تحریم انضمام شبه‌جزیرۀ کریمه و تحریم‌ها [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • تحریم‌ عملکرد روسیه در مواجه با تحریم‌های اقتصادی غرب (2014-2018) [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 150-178]

 • تحریم‌های اقتصادی و اوکراین تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ضد روسیه؛ دلایل، ابعاد و پیامدها [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 83-109]

 • تحریم و روابط خارجی سیاست خارجی روسیه و پرونده هسته‌ای ایران: از تحریم تا برجام [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 65-97]

 • تحلیل محیط ارائه الگوی تحلیل محیط راه‌بردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی منطقه آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 31-61]

 • تحلیل مضمون طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ‌مرکزی و پیامدهای آن بر ایران [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 91-120]

 • تحولات سوریه مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013 [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 53-80]

 • تحولات عربی روسیه، تحولات عربی و «چالش سیستمی» در خاورمیانه [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 167-191]

 • تداوم عوامل پایداری حکومت های اقتدارگرا در آسیای مرکزی: میراث کهن و روبنای مدرن [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 137-161]

 • تراسیکا کریدور ریلی تراسیکا و تجارت ایران و آسیای میانه [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 79-106]

 • ترکمنستان جایگاه ترکمنستان در چشم‌انداز انرژی اتحادیه اروپا [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 1-27]

 • ترکمنستان تاثیر سیاست خارجی ترکمنستان بر اقتصاد آن [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 1-36]

 • ترکمنستان تأثیر‌ عامل انرژی بر روابط ترکمنستان و چین [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 87-115]

 • ترکمنستان دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران و ترکمنستان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 3-28]

 • ترکمنستان و قزاقستان انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین) [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 67-96]

 • ترکیه تاثیر عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان بر ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 51-68]

 • ترکیه بررسی تاثیرات عادی‌سازی روابط ترکیه- ارمنستان بر روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 79-108]

 • ترکیه سیاست‌خارجی حزب عدالت و توسعه و تأثیر آن بر مناسبات روسیه و ترکیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 111-137]

 • ترکیه زمینه های تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 131-165]

 • ترکیه ارائه الگوی تحلیل محیط راه‌بردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی منطقه آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 31-61]

 • ترکیه قدرت نرم ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 123-158]

 • ترکیه تاثیر بحران سوریه بر روابط روسیه و ترکیه در منطقه قفقاز [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 139-173]

 • ترکیه رویکرد سیاست خارجی ترکیه در منطقه قفقاز با تاکید بر جمهوری آذربایجان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 127-152]

 • ترکیه راهنمای سیاست خارجی ترکیه درآسیای مرکزی [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 161-190]

 • ترکیه سیاست ترکیه در مناقشۀ قره‌باغ [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • ترکیه طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ‌مرکزی و پیامدهای آن بر ایران [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 91-120]

 • ترکیه مطالعۀ تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 139-164]

 • ترکیه دیپلماسی عمومی ترکیه در مناطق پیرامونی: از فضای سایبر تا برندسازی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 29-60]

 • ترکیه دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 61-88]

 • ترکیه بررسی راهبرد انرژی ترکیه در مناطق خزر و خاورمیانه [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 55-86]

 • ترکیه کریدور میانی و منافع ایران در قفقاز جنوبی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 27-54]

 • ترکیه و ژئواکونومی بررسی و تحلیل اهمیت ژئواکونومیک مناطق آزاد ترکیه برای منطقه آزاد ارس [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 136-167]

 • تروریسم مناسبات امنیتی چین با جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از جنگ سرد [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 47-69]

 • تروریسم سیاست امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان نوین [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 31-61]

 • تروریسم راهبرد ضدتروریسم چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 25-52]

 • تروریسم قاچاق مواد مخدر و خشونت‏ های تروریستی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 159-182]

 • تروریسم نقش افغانستان در پویش‌های مجموعۀ امنیتی آسیای مرکزی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 29-58]

 • تسلیحات دفاعی بایسته‌های روابط آینده ایران و روسیه؛ از الزامات «فناوری پایه» تا اقتضائات «انرژی محور » [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 57-83]

 • تصمیم سازی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 69-93]

 • تصوف و سلفی‌گری سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 93-133]

 • تعاملات دوجانبه دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران و ترکمنستان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 3-28]

 • تعامل گزینشی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سازمان همکاری شانگهای؛ ضرورت عمل‌گرایی در یک «اتحادیه سیاسی» [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 113-138]

 • تعامل و بیگانگی اتحادیه اروپا و گوام: تعامل یا بیگانگی؟ [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 117-145]

 • تعهدات چندگانه اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند و راهبردهای پیوند و ارتباط آن با آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 1-32]

 • تغییر اقلیم ویژگی‏ ها و محرک ‏های سیاست اقلیمی هوشمند روسیه [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 67-100]

 • تمامیت ارضی اصول و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 51-68]

 • تنش بین جمهوری آذربایجان-جمهوری اسلامی ایران کریدور شمال و جنوب و تعاملات ایران و آذربایجان [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 3-28]

 • تنش روسیه و غرب بحران اوکراین، زمینه‌های منطقه‌ای و پیامدهای فرامنطقه‌ای [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 35-64]

 • تهدیدها طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ‌مرکزی و پیامدهای آن بر ایران [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 91-120]

 • توازن قوا الگوی رفتاری روسیه در نظام بین الملل: تلاش برای دستیابی به موازنه قوای مطلوب (2014-2018) [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 101-130]

 • توازن قوا و اوراسیا تلقی سیاست خارجی آمریکا از قفقاز پس از تحولات یازده سپتامبر [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 1-13]

 • توازن منطقه‌ای قدرت کریدور میانی و منافع ایران در قفقاز جنوبی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 27-54]

 • توازن منطقه‌ای و رویکرد مشارکت‌گرای تدافعی ایران و محور چین- روسیه در آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 103-138]

 • توافق جامع هسته‌ای سیاست خارجی روسیه و پرونده هسته‌ای ایران: از تحریم تا برجام [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 65-97]

 • توافق هسته ای امریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران - فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 65-91]

 • توسعه آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 155-184]

 • توسعه پایدار تبیین رویکرد همبست در مناسبات هیدروپلیتیک منطقه آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 34-63]

 • توسعه‌پایدار و منابع آب آب و توسعه پایدار در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 155-184]

 • توسعه صادرات الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 39-76]

 • توسعه و نوسازی شرایط اقلیمی و ژئوپلتیک، تقدیرهای تاریخی و ماهیت نوسازی روسی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 93-123]

 • توطئه فرهنگ سیاسی و تأثیرآن در رویکرد ایرانیان به روسیه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 65-90]

ث

 • ثبات سیاسی وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • ثبات سیاسی ثبات سیاسی در دو منطقه قفقاز و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: مقایسه تطبیقی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 137-164]

 • ثبات سیاسی و دموکراسی گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

ج

 • جاده ابریشم تبیین دیپلماسی جدید همسایگی چین نسبت به افغانستان [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 71-102]

 • جاده ابریشم نوین مثلث جاده ابریشم نوین: چین، روسیه و اروپا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 127-152]

 • جامعه اقتصادی اوراسیا همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی در تطبیق با الگوی کانتوری و اشپیگل [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 69-97]

 • جامعه‌پذیری جامعه‌پذیری نخبگان پساشوروی و هژمونی منطقه‌ای روسیه [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 157-186]

 • جدایی طلبان قره‌باغ ارزیابی وضعیت اشغال قره‌باغ کوهستانی از لحاظ حقوق بین الملل [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 1-33]

 • جدایی‌طلبی دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین و چالش‌های روسیه در قفقاز شمالی [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 79-111]

 • جدایی‌طلبی چانه‌زنی قومی و تبیین جدایی‌طلبی در قفقاز جنوبی [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 60-97]

 • جمعیت عوامل ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 71-89]

 • جمهوری آذربایجا ن دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان) [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 81-101]

 • جمهوری آذربایجان بررسی تاثیرات عادی‌سازی روابط ترکیه- ارمنستان بر روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 79-108]

 • جمهوری آذربایجان تاثیر روسیه بر روند سیاست خارجی جمهوری‌های قفقاز [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 95-121]

 • جمهوری آذربایجان تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره‏باغ [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 1-24]

 • جمهوری آذربایجان ارزیابی وضعیت اشغال قره‌باغ کوهستانی از لحاظ حقوق بین الملل [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 1-33]

 • جمهوری آذربایجان جنبش گولن و عملکرد آن در جمهوری آذربایجان از منظر نظریه بسیج منابع و تعهد اجتماعی [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 113-40]

 • جمهوری آذربایجان کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 97-136]

 • جمهوری آذربایجان مدیریت آب در جمهوری آذربایجان [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 125-155]

 • جمهوری آذربایجان سیاست ترکیه در مناقشۀ قره‌باغ [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • جمهوری آذربایجان مطالعۀ تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 139-164]

 • جمهوری آذربایجان بررسی راهبرد انرژی ترکیه در مناطق خزر و خاورمیانه [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 55-86]

 • جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امنیت انرژی، ایران و مسائل دریای خزر [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 121-160]

 • جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان روسیه و مناقشه قره باغ [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 97-123]

 • جمهوری آذربایجان و ژئوپلیتیک و قفقاز رویکرد سیاست خارجی ترکیه در منطقه قفقاز با تاکید بر جمهوری آذربایجان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 127-152]

 • جمهوری ارمنستان تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره‏باغ [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 1-24]

 • جمهوری ارمنستان ارزیابی وضعیت اشغال قره‌باغ کوهستانی از لحاظ حقوق بین الملل [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 1-33]

 • جمهوری ارمنستان اصلاحات قانون اساسی ارمنستان: تغییر ساختار سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 159-188]

 • جمهوری ارمنستان پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 65-94]

 • جمهوری اسلامی ایران بررسی و مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 49-81]

 • جمهوری اسلامی ایران بررسی رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران به آسیای مرکزی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 139-166]

 • جمهوری اسلامی ایران نگاهی به ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درباره حضور ناتو در افغانستان [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 1-20]

 • جمهوری اسلامی ایران روسیه، تحولات عربی و «چالش سیستمی» در خاورمیانه [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 167-191]

 • جمهوری اسلامی ایران بازخوانی منطق‌های امنیتی بازیگران قفقاز جنوبی (مرز پرآشوب) [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 27-49]

 • جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سازمان همکاری شانگهای؛ ضرورت عمل‌گرایی در یک «اتحادیه سیاسی» [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 113-138]

 • جمهوری اسلامی ایران امنیت انرژی، ایران و مسائل دریای خزر [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 121-160]

 • جمهوری اسلامی ایران چشم‌انداز روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- ارمنستان و قابلیت آن در ترانزیت گاز [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 29-50]

 • جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، بیست سال پس از گسترش این سازمان [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 63-100]

 • جمهوری اسلامی ایران ژئوپلیتیک انتقال انرژی در حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 97-125]

 • جمهوری اسلامی ایران امریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران - فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 65-91]

 • جمهوری اسلامی ایران ابعاد حقوقی بهره برداری از رودخانه هیرمند توسط ایران و افغانستان [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 159-183]

 • جمهوری اسلامی ایران ژئوپلتیک خزر و امنیت ملی ایران [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران و ترکمنستان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 3-28]

 • جمهوری اسلامی ایران پان‌ترکیسم و اتحاد راهبردی باکو - آنکارا [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 55-78]

 • جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد سیاسی سیاست خارجی اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند و راهبردهای پیوند و ارتباط آن با آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 1-32]

 • جمهوری اسلامی ایران و نقش های سیاست خارجی روسیه و شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 103-131]

 • جمهوری داغستان تاثیر شکاف‌های اجتماعی- سیاسی در شکل‌گیری هویت سیاسی جامعه داغستان [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 147-166]

 • جمهوری فدرال آلمان ماهیت روابط متقابل آلمان و فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 61-84]

 • جمهوری‏ های خودخوانده دونتسک و لوهانسک تحلیل مناقشه دنباس از منظر حقوق بین ‏‏الملل [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 101-141]

 • جنبش گولن و جریان‌های نورچی جنبش گولن و عملکرد آن در جمهوری آذربایجان از منظر نظریه بسیج منابع و تعهد اجتماعی [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 113-40]

 • جنگ جنگ روسیه _ اوکراین و آینده نظم بین‌المللی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 87-113]

 • جنگ داخلی حوادث بدخشان؛ ریشهها و پیامدها [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 25-48]

 • جنگ داخلی مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013 [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 53-80]

 • جنگ داخلی سوریه انگاره‌های هویتی و سیاست خارجی ترکیه در جنگ داخلی سوریه [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 115-138]

 • جنگ رسانه‌ای جنگ رسانه‌ای در مناقشه روسیه و گرجستان [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 77-92]

 • جنگ روسیه-اوکراین کریدور شمال و جنوب و تعاملات ایران و آذربایجان [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 3-28]

 • جنگ سرد اوراسیا و بازتولید عقلانیِ جنگ سرد (جابجایی در پارادایم منازعه) [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 47-75]

 • جنگ سرد جدید رقابت روسیه و آمریکا در اوراسیا [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 155-171]

 • جنگ هیبریدی حوزه های اختلاف میان بریتانیا و روسیه [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 33-64]

 • جنگ هیبریدی حوزه های اختلاف میان روسیه و غرب در دوره چهارم ریاست جمهوری پوتین [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 39-68]

 • جنگ هیبریدی و خروج بریتانیا جنگ سرد جدید در روابط اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 53-88]

 • جنگ و جدایی‌طلبی دولت‌سازی در قفقاز جنوبی: شکست‌ها و موفقیت‌ها [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 137-165]

 • جیمز روزنا عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 69-93]

چ

 • چارچوب امنیت منطقه‌ای کپنهاگ کریدور شمال و جنوب و تعاملات ایران و آذربایجان [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 3-28]

 • چالش‌ها و امنیت انرژی سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی: منافع و چالش‌ها [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 133-159]

 • چانه‌زنی قومی چانه‌زنی قومی و تبیین جدایی‌طلبی در قفقاز جنوبی [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 60-97]

 • چچن رویارویی روسیه با چچن: زندگی در مرز خشونت [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 108-133]

 • چچن و المپیک زمستانی سوچی دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین و چالش‌های روسیه در قفقاز شمالی [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 79-111]

 • چرخش آسیایی امکان یا امتناع همگرایی قاره‌ای در آسیا [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 45-76]

 • چندجانبه‌گرایی ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 91-123]

 • چندجانبه گرایی ژئوپلیتیک و هویت اوراسیایی: ایران و سازمان همکاری شانگهای [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 71-98]

 • چین رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 1-24]

 • چین به‌ کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی چین در قبال آسیای مرکزی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 93-111]

 • چین مناسبات امنیتی چین با جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از جنگ سرد [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 47-69]

 • چین اهداف و منافع چین در آسیای مرکزی پس از یازده سپتامبر؛ از همکاری و همجواری تا دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 75-88]

 • چین روابط هند و چین: همکاری و رقابت [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 15-46]

 • چین سازمان همکاری شانگهای: قدرتی توازن بخش [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 129-154]

 • چین ‌تأثیر امنیت بر راهبرد اقتصادی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 53-79]

 • چین اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 1-29]

 • چین الگوهای ضد هژمونیک ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 127-159]

 • چین قدرت نرم چین در منطقه آسیای مرکزی: رویکردها، ابزارها و اهداف [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 57-112]

 • چین انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین) [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 67-96]

 • چین بررسی عوامل موثر بر همگرایی و منازعه روسیه و چین در عصر پساجنگ سرد [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 67-99]

 • چین محدودیت‏های مشارکت روسیه و چین در شمالگان [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 125-153]

 • چین نقش همکاری‌های اقتصادی در روابط استراتژیک چین و روسیه [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 1-28]

 • چین تأثیر‌ عامل انرژی بر روابط ترکمنستان و چین [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 87-115]

 • چین چین و افراط گرایی برگرفته از منطقه آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 65-99]

 • چین رقابت و واگرایی در سازمان همکاری شانگهای؛ با تأکید بر اختلافات چین-روسیه و هند-پاکستان [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 101-132]

 • چین هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین - آمریکا [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 133-160]

 • چین ابتکار جاده ابریشم و امنیت انرژی چین در آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 131-158]

 • چین تأثیر کمربند_جاده چین بر سیاستگذاری عمومی ایران با تکیه بر حمل و نقل [دوره 27، شماره 115، 1400، صفحه 69-97]

 • چین مثلث جاده ابریشم نوین: چین، روسیه و اروپا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 127-152]

 • چین تاجیکستان رقابت اقتصادی ایالات متحده و چین در تاجیکستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 153-184]

 • چین و آسیای مرکزی چین و آسیای مرکزی: تغییر در ژئواکونومی [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 132-150]

 • چین و آمریکا مبنای ژئوپلیتیک راه ابریشم آمریکا و چین در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 1-25]

 • چین و روسیه تاثیر مولفه‌های موازنه نرم چین و روسیه بر هژمونی ایالات‌متحده آمریکا [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 65-95]

 • چین و سیستم چندجانبه متعادل نگاه استراتژیک چین به بریکس [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 33-63]

 • چین و هند ابتکارهای راهبردی قدرت‌های آسیایی در منطقه خزر [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 51-88]

ح

 • حاکمیت بیرونی اتحادیه اروپایی راهبرد جدید اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و گذار از قدرت هنجاری به بازیگر عمل‏ گرا [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 127-158]

 • حاکمیت قانون قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی؛ ابزارها و چالش ها [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 1-32]

 • حاکمیت ملی گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

 • حاکمیت ملی تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 67-97]

 • حزب عدالت و توسعه سیاست‌خارجی حزب عدالت و توسعه و تأثیر آن بر مناسبات روسیه و ترکیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 111-137]

 • حزب عدالت و توسعه و آسیای مرکزی دیپلماسی فرهنگی ترکیه در آسیای مرکزی: فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 1-27]

 • حفظ جایگاه هژمون و حفظ نظم اروپایی رژیم چندجانبه تحریم: واکاوی ساز‌و‌کار تحریم‌های اعمالی علیه روسیه [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 111-134]

 • حق تعیین سرنوشت چاره ‏جویانه تحلیل مناقشه دنباس از منظر حقوق بین ‏‏الملل [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 101-141]

 • حق تعیین سرنوشت و اصل تمامیت ارضی ارزیابی وضعیت اشغال قره‌باغ کوهستانی از لحاظ حقوق بین الملل [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 1-33]

 • حقوق بشر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی؛ ابزارها و چالش ها [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 1-32]

 • حقوق بشر حکمرانی دوم طالبان: حقوق بشر و مسئولیت آمریکا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 3-24]

 • حقوق بین‏ الملل فضا ابعاد و اهداف حقوق ملی فضا در فدراسیون روسیه [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 1-33]

 • حکمرانی امنیت سایبری دیپلماسی سایبری روسیه برای تحول در رژیم حکمرانی فضای مجازی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 140-174]

 • حکمرانی جهانی فضای مجازی و آیکان دیپلماسی سایبری روسیه برای تحول در رژیم حکمرانی فضای مجازی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 140-174]

 • حکمرانی زیست‏محیطی ابعاد حقوقی «امنیت زیست ‏محیطی» در قزاقستان [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 141-172]

 • حل‌وفصل بحران تحلیل عملکرد سازمان ملل متحد در بحران افغانستان (۱۹۷۹-۲۰۲۱): اقدامات حقوقی و سیاسی [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 25-48]

 • حمل‌ونقل تأثیر کمربند_جاده چین بر سیاستگذاری عمومی ایران با تکیه بر حمل و نقل [دوره 27، شماره 115، 1400، صفحه 69-97]

 • حوزه دریای خزر ژئوپلیتیک انتقال انرژی در حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 97-125]

 • حوضه آبریز آمودریا سیاست منابع آب ترکمنستان در فضای هیدروپلیتیک آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 1-31]

 • حوضه آبی ارس- کُر مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه رودخانه‌ای؛ مطالعه موردی: حوضه آبی ارس-کُر [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 91-129]

خ

 • خارج نزدیک جامعه‌پذیری نخبگان پساشوروی و هژمونی منطقه‌ای روسیه [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 157-186]

 • خارج نزدیک چیستی اندیشه «قدرت بزرگ» در سیاست خارجی روسیه [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 133-162]

 • خارج نزدیک جایگاه خارج نزدیک در گفتمان امنیتی نواوراسیاگرایان روسیه [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 127-162]

 • خارج نزدیک فدراسیون روسیه و نهادگرایی روس محور در منطقه آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 1-36]

 • خاورمیانه روسیه، تحولات عربی و «چالش سیستمی» در خاورمیانه [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 167-191]

 • خاورمیانه مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013 [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 53-80]

 • خاورمیانه ادراک تهدید در روابط ایران و عربستان در خاورمیانه و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 139-165]

 • خصوصی‌سازی سیاست دولت پوتین و جایگاه الیگارشی روسیه [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 1-23]

 • خط لوله رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 33-64]

 • خط لوله آسیای‌مرکزی_چین و گاز طبیعی تأثیر‌ عامل انرژی بر روابط ترکمنستان و چین [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 87-115]

 • خط لوله تاپی تبیین مسیرهای انتقال انرژی براساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 161-189]

 • خط لوله صلح تبیین مسیرهای انتقال انرژی براساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 161-189]

 • خطوط انتقال انرژی و ژئواکونومی ژئوپلیتیک انتقال انرژی در حوزه دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 97-125]

 • خطوط انرژی تاثیر جایگاه خطوط لوله انرژی بر ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 147-169]

 • خطوط لوله چشم انداز توسعه نفت و گاز خزر و منافع ایران [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 125-154]

 • خطوط لوله اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 33-66]

 • خود مختاری و حاکمیت ملی وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • خیزش چین آمریکا و چین در نظم پساکرونا [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 3-35]

د

 • داعش شبکه سلول‌های تروریستی داعش در آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 29-63]

 • داعش پیامدهای گسترش حضور داعش در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 107-129]

 • درگیری نظامی جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 15-27]

 • دریای چین جنوبی مناقشه دریای چین جنوبی از منظر فرهنگ استراتژیک (2002-2021) [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 3-24]

 • دریای ‌خزر تکامل و عقلانیت ژئوپلیتیک منطقه خزر: استقرار رژیم حقوقی و الگوی رفتاری تعامل و همگرایی [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 85-115]

 • دریای خزر روسیه، دریای خزر و نظام بین‌الملل: گذار استراتژیک [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 21-44]

 • دریای خزر ضرورت عملیاتی کردن ساز و کارهای نظارتی و اجرایی کنوانسیون محیط زیست دریای خزر [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 1-17]

 • دریای خزر امنیت انرژی، ایران و مسائل دریای خزر [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 121-160]

 • دریای خزر انرژی خزر محور همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 137-163]

 • دریای خزر نقش منابع انرژی خزر در تامین امنیت انرژی جهان و چالش‌های انتقال آنها به بازارهای جهانی [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 69-102]

 • دریای خزر روابط ایران و روسیه: همکاری در دوره پسا همسایگی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 1-37]

 • دریای خزر چشم انداز توسعه نفت و گاز خزر و منافع ایران [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 125-154]

 • دریای خزر دیپلماسی هوشمندانه و مدیریت مسائل دریای خزر [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 159-191]

 • دریای خزر کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و تاثیر آن بر همکاری میان کشورهای ساحلی [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 1-23]

 • دریای خزر ایران و روسیه در دریای خزر: رژیم حقوقی و همکاری‌ها [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 99-126]

 • دموکراسی وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • دموکراسی هدایت ‏شده از داخل قدرت تحول‏ گرای اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 1-32]

 • دوران گذار نگاه استراتژیک چین به بریکس [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 33-63]

 • دوران گذار نظام بین‌الملل بازخوانی سیاست‌های شرق محوری در آسیا [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 65-82]

 • دوگانه مفهومی آسیا و اروپا بازخوانی سیاست‌های شرق محوری در آسیا [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 65-82]

 • دولت به‏ رسمیت شناخته‏ نشده و گروه شورشی دارای کنترل موثر سرزمینی تحلیل مناقشه دنباس از منظر حقوق بین ‏‏الملل [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 101-141]

 • دولت حامی چانه‌زنی قومی و تبیین جدایی‌طلبی در قفقاز جنوبی [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 60-97]

 • دولت در حال ملی‌شدن گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

 • دولت دوفاکتو بازی راهبردی روسیه-اتحادیه اروپا در مناقشه ممتد آبخازیا [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 100-139]

 • دولت‌سازی دولت‌سازی در قفقاز جنوبی: شکست‌ها و موفقیت‌ها [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 137-165]

 • دولت‌سازی و دولت‌‌‌‌های غیررسمی تأثیر دولت‌های غیررسمی بر فرایند دولت‌سازی در گرجستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 67-97]

 • دولت قومی گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

 • دولت‌گرایی جایگاه ایران در مکاتب فکری سیاست خارجی روسیه [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 1-33]

 • دولت‌گرایی فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 155-188]

 • دولت مدنی گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

 • دولت - ملت سازی وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • دولت - ملت‌سازی گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

 • دولت - ملت سازی عوامل داخلی و خارجی در شکل گیری انقلاب رنگی گرجستان [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 137-158]

 • دولت یازدهم دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی؛ ارزیابی 25 سال روابط اقتصادی ایران و جمهوری‌ها پس از استقلال [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 25-66]

 • دیاسپورای ارمنی پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 65-94]

 • دیپلماسی مطالعۀ تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 139-164]

 • دیپلماسی آبی مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه رودخانه‌ای؛ مطالعه موردی: حوضه آبی ارس-کُر [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 91-129]

 • دیپلماسی آموزشی دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 1-42]

 • دیپلماسی اقتصادی اهداف و منافع چین در آسیای مرکزی پس از یازده سپتامبر؛ از همکاری و همجواری تا دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 75-88]

 • دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی؛ ارزیابی 25 سال روابط اقتصادی ایران و جمهوری‌ها پس از استقلال [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 25-66]

 • دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مورد همکاری‎های تعرفه‎ای) [دوره 27، شماره 113، 1400]

 • دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مطالعه موردی همکاری‎ های تعرفه‎ ای)1. Reza Simbar and Hadi Gholamnia [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 1-20]

 • دیپلماسی اقتصادی دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 61-88]

 • دیپلماسی انرژی دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران و مجمع کشورهای صادرکننده گاز [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 125-150]

 • دیپلماسی چندجانبه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی هوشمندانه و مدیریت مسائل دریای خزر [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 159-191]

 • دیپلماسی خط لوله سیاست خطوط لوله در آسیای مرکزی: منافع و انتخاب‌های ایران [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • دیپلماسی دیجیتال سیر تکامل دیپلماسی عمومی مسکو از شوروی تا روسیه نوین: از جهان-محوری به روس-محوری [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 1-34]

 • دیپلماسی راه ابریشم هاشیموتو روایت راه ابریشم ژاپن در آسیای مرکزی و نسبت آن با ابتکار کمربند و راه [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 33-69]

 • دیپلماسی سایبری دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان) [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 81-101]

 • دیپلماسی سایبری دیپلماسی سایبری روسیه برای تحول در رژیم حکمرانی فضای مجازی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 140-174]

 • دیپلماسی علمی دیپلماسی علمی ایران در روابط با ارمنستان [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 170-197]

 • دیپلماسی علمی دیپلماسی علمی آمریکا در قزاقستان [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 63-91]

 • دیپلماسی‌عمومی دیپلماسی عمومی ترکیه در مناطق پیرامونی: از فضای سایبر تا برندسازی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 29-60]

 • دیپلماسی عمومی قدرت نرم ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 123-158]

 • دیپلماسی عمومی سیر تکامل دیپلماسی عمومی مسکو از شوروی تا روسیه نوین: از جهان-محوری به روس-محوری [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 1-34]

 • دیپلماسی عمومی دیپلماسی عمومی ژاپن در آسیای مرکزی :با تمرکز بر ازبکستان [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 87-112]

 • دیپلماسی فرهنگی دیپلماسی فرهنگی ترکیه در آسیای مرکزی: فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 1-27]

 • دیپلماسی فرهنگی روابط فرهنگی ایران و فدراسیون روسیه [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • دیپلماسی مذهبی جایگاه کلیسا و دیپلماسی مذهبی در سیاست خارجی روسیه، مطالعه موردی: اوکراین و گرجستان [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 29-56]

 • دیپلماسی مسیر دوم نقش دیپلماسی مسیر دوم در حل منازعه ترکیه-ارمنستان: مطالعه موردی کمیسیون همبستگی ترک-ارمنی [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 157-191]

 • دیپلماسی همسایگی تبیین دیپلماسی جدید همسایگی چین نسبت به افغانستان [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 71-102]

 • دیپلماسی هوشمندانه دیپلماسی هوشمندانه و مدیریت مسائل دریای خزر [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 159-191]

 • دیمیتری مدودف بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 29-46]

ر

 • رئالیسم تأثیر جنگ 2022 روسیه و اوکراین بر اقتصاد بین‌الملل [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 37-60]

 • رابطه استراتژیک نقش همکاری‌های اقتصادی در روابط استراتژیک چین و روسیه [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 1-28]

 • راست افراطی روابط میان فدراسیون روسیه و احزاب راست افراطی پوپولیستی اروپایی؛ ریشه ها و پیامدها [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 173-201]

 • راه آهن شرق دریای خزر جایگاه راه آهن شرق دریای خزر در همگرایی منطقه ای ایران با آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 93-123]

 • راه ابریشم نوین مبنای ژئوپلیتیک راه ابریشم آمریکا و چین در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 1-25]

 • راه ادویه جدید راه ادویه جدید: رقیب منطقه‏ ای راه ابریشم جدید [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 1-38]

 • راهبرد اقتصادی و انرژی ‌تأثیر امنیت بر راهبرد اقتصادی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 53-79]

 • راهبرد امنیت ملی2020 منابع بین‫المللی راهبرد امنیت ملی 2020 فدراسیون روسیه [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 67-95]

 • راهکارهای سیاستی سیاست خطوط لوله در آسیای مرکزی: منافع و انتخاب‌های ایران [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • راه‏گذر ترابری بین ‏المللی شمال- جنوب راه ادویه جدید: رقیب منطقه‏ ای راه ابریشم جدید [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 1-38]

 • راویل عین الدین تقابل نهادین در جامعه مسلمانان روسیه و بهره گیری مسکو-کرملین از آن [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 25-42]

 • رژیم چندجانبه رژیم چندجانبه تحریم: واکاوی ساز‌و‌کار تحریم‌های اعمالی علیه روسیه [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 111-134]

 • رژیم حقوقی چشم انداز توسعه نفت و گاز خزر و منافع ایران [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 125-154]

 • رژیم حقوقی تکامل و عقلانیت ژئوپلیتیک منطقه خزر: استقرار رژیم حقوقی و الگوی رفتاری تعامل و همگرایی [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 85-115]

 • رژیم حقوقی کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و تاثیر آن بر همکاری میان کشورهای ساحلی [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 1-23]

 • رژیم حقوقی ایران و روسیه در دریای خزر: رژیم حقوقی و همکاری‌ها [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 99-126]

 • رژیم حقوقی دریای خزر آینده دریای خزر [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 1-14]

 • رژیم صهیونیستی روابط رژیم صهیونیستی و قزاقستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 99-126]

 • رسانه جنگ رسانه‌ای در مناقشه روسیه و گرجستان [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 77-92]

 • رشد و توسعه اقتصادی ابتکار جاده ابریشم و امنیت انرژی چین در آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 131-158]

 • رفتار استراتژیک فرهنگ استراتژیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان (1398-1358) [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 25-54]

 • رفتار امنیتی رابطه مفهومی نفوذ، امنیت و پیوستگی سرزمینی؛ مطالعه موردی رفتار امنیتی روسیه در حوزه بالتیک (1991-2011) [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 85-116]

 • رفتار رأی‌دهی و روسیه روسیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاکید بر شیوه رای‌دادن [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 65-92]

 • رقابت روندهای متحول در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا (مذاکره و همکاری، رقابت و تعارض) [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 59-87]

 • رقابت رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 1-24]

 • رقابت روابط هند و چین: همکاری و رقابت [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 15-46]

 • رقابت رقابت روسیه و آمریکا در اوراسیا [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 155-171]

 • رقابت‌های ژئوپلیتیک و خیزش شرق بازخوانی سیاست‌های شرق محوری در آسیا [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 65-82]

 • رمضان ‌قدیراف رویارویی روسیه با چچن: زندگی در مرز خشونت [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 108-133]

 • روابط اقتصادی و شورای امنیت ﺗﺤﺮﯾﻢهایﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و رواﺑﻂ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ1384-1392 [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 85-104]

 • روابط امنیتی و رقابت اقتصادی رقابت اقتصادی ایالات متحده و چین در تاجیکستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 153-184]

 • روابط انرژی روسیه-اتحادیه اروپایی اهرم انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپایی در سایه تحریم [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 27-58]

 • روابط انرژی روسیه ـ ترکیه ترکیه و تغییر بازی انرژی در اوراسیای مرکزی [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 37-63]

 • روابط جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه بایسته‌های روابط آینده ایران و روسیه؛ از الزامات «فناوری پایه» تا اقتضائات «انرژی محور » [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 57-83]

 • روابط دو جانبه مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013 [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 53-80]

 • روابط سیاسی روابط ایران و روسیه: همکاری در دوره پسا همسایگی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 1-37]

 • روابط سیاسی و نوگرایی دولت روسیه و مسأله‌ غرب، "سده‌های اقتباس و مقابله" [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 131-160]

 • روابط متقابل ماهیت روابط متقابل آلمان و فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 61-84]

 • روابط منطقه‌ای و گفتمان‌های سیاست خارجی روابط منطقه‌ای فدراسیون روسیه: عوامل تاثیرگذار و متغیرهای دخیل [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 95-124]

 • روابط هند و چین روابط هند و چین: همکاری و رقابت [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 15-46]

 • رودخانه‌های بین المللی ابعاد حقوقی بهره برداری از رودخانه هیرمند توسط ایران و افغانستان [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 159-183]

 • رودهای فرامرزی چشم انداز جهانی بحران آب؛ مطالعه موردی: بحران آب در آسیای مرکزی؛ دلایل و راه‌کارها [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 51-74]

 • روسیه تأثیر عامل انرژی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 29-58]

 • روسیه روندهای متحول در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا (مذاکره و همکاری، رقابت و تعارض) [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 59-87]

 • روسیه رابطه مفهومی نفوذ، امنیت و پیوستگی سرزمینی؛ مطالعه موردی رفتار امنیتی روسیه در حوزه بالتیک (1991-2011) [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 85-116]

 • روسیه روسیه، دریای خزر و نظام بین‌الملل: گذار استراتژیک [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 21-44]

 • روسیه روسیه، تحولات عربی و «چالش سیستمی» در خاورمیانه [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 167-191]

 • روسیه امنیت انرژی و تاثیر آن بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 23-43]

 • روسیه رویارویی روسیه با چچن: زندگی در مرز خشونت [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 108-133]

 • روسیه چیستی اندیشه «قدرت بزرگ» در سیاست خارجی روسیه [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 133-162]

 • روسیه تاثیر روسیه بر روند سیاست خارجی جمهوری‌های قفقاز [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 95-121]

 • روسیه امنیت انرژی، ایران و مسائل دریای خزر [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 121-160]

 • روسیه تاثیر ابتکار مشارکت شرقی بر روابط اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 25-52]

 • روسیه نقش انرژی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 91-112]

 • روسیه سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی: منافع و چالش‌ها [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 133-159]

 • روسیه جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 15-27]

 • روسیه بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 29-46]

 • روسیه جنگ رسانه‌ای در مناقشه روسیه و گرجستان [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 77-92]

 • روسیه سازمان همکاری شانگهای: قدرتی توازن بخش [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 129-154]

 • روسیه رقابت روسیه و آمریکا در اوراسیا [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 155-171]

 • روسیه روابط ایران و روسیه: همکاری در دوره پسا همسایگی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 1-37]

 • روسیه فرهنگ سیاسی و تأثیرآن در رویکرد ایرانیان به روسیه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 65-90]

 • روسیه ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 91-123]

 • روسیه چشم انداز و دورنمای الحاق گرجستان به ناتو و پیآمدهای آن برای کشورهای منطقه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 155-186]

 • روسیه حوزه های اختلاف و رقابت میان اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 1-28]

 • روسیه نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 104-129]

 • روسیه روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه:(2000-2013) [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 101-125]

 • روسیه برنامه های دولت و فساد اداری در روسیه [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 127-161]

 • روسیه ساختار اجتماعی شکننده در اوکراین؛ عرصه رویارویی قدرت نرم بازیگران بین‌المللی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]

 • روسیه ارائه الگوی تحلیل محیط راه‌بردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی منطقه آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 31-61]

 • روسیه تحریم‌های اتحادیه اروپا بر ضد روسیه؛ دلایل، ابعاد و پیامدها [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 83-109]

 • روسیه رژیم چندجانبه تحریم: واکاوی ساز‌و‌کار تحریم‌های اعمالی علیه روسیه [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 111-134]

 • روسیه پیوند میان ژنم و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی(مطالعه موردی: فدراسیون روسیه و گرجستان) [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 97-130]

 • روسیه سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 93-133]

 • روسیه روند نوسازی در روسیه: دولت قدرتمند و سطحی ماندن توسعه [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 135-163]

 • روسیه قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 39-66]

 • روسیه انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین) [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 67-96]

 • روسیه جایگاه راهبردی سوریه در معادلات نظامی - امنیتی روسیه [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 99-122]

 • روسیه روسیه و شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 103-131]

 • روسیه اکراین: عرصه تقابل غرب و روسیه [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 133-158]

 • روسیه سیاست خارجی روسیه و پرونده هسته‌ای ایران: از تحریم تا برجام [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 65-97]

 • روسیه کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 97-136]

 • روسیه روسیه و ناتو: از شراکت استراتژیک تا رقابت استراتژیک [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 1-24]

 • روسیه بررسی عوامل موثر بر همگرایی و منازعه روسیه و چین در عصر پساجنگ سرد [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 67-99]

 • روسیه جایگاه خارج نزدیک در گفتمان امنیتی نواوراسیاگرایان روسیه [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 127-162]

 • روسیه تاثیر بحران سوریه بر روابط روسیه و ترکیه در منطقه قفقاز [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 139-173]

 • روسیه اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 33-66]

 • روسیه بررسی پیوند میان کد و ژنوم در سیاست خارجی روسیه و افغانستان [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 27-49]

 • روسیه ابتکارهای راهبردی قدرت‌های آسیایی در منطقه خزر [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 51-88]

 • روسیه تاثیر تحولات ژئوپلیتیک اوکراین بر امنیت روسیه از منظر ژئوپلیتیک انتقادی [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 89-123]

 • روسیه محدودیت‏های مشارکت روسیه و چین در شمالگان [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 125-153]

 • روسیه فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 155-188]

 • روسیه منافع روسیه در خارج نزدیک با تاکید بر ارمنستان [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 1-24]

 • روسیه جنگ سرد جدید در روابط اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 53-88]

 • روسیه نقش همکاری‌های اقتصادی در روابط استراتژیک چین و روسیه [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 1-28]

 • روسیه جایگاه کلیسا و دیپلماسی مذهبی در سیاست خارجی روسیه، مطالعه موردی: اوکراین و گرجستان [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 29-56]

 • روسیه عملکرد روسیه در مواجه با تحریم‌های اقتصادی غرب (2014-2018) [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 150-178]

 • روسیه روسیه و مناقشه قره باغ [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 97-123]

 • روسیه نظام بروکراتیک تصمیم گیری در سیاست انرژی روسیه [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 1-32]

 • روسیه الگوی رفتاری روسیه در نظام بین الملل: تلاش برای دستیابی به موازنه قوای مطلوب (2014-2018) [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 101-130]

 • روسیه دولت روسیه و مسأله‌ غرب، "سده‌های اقتباس و مقابله" [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 131-160]

 • روسیه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چشم‏ انداز روسی [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 33-60]

 • روسیه قدرت نرم روسیه در خارج نزدیک: ابزارها و چالش‌ها [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 62-91]

 • روسیه تحلیلی بر تمایز رفتاری روسیه در اوکراین و شمالگان [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 93-118]

 • روسیه جامعه‌پذیری نخبگان پساشوروی و هژمونی منطقه‌ای روسیه [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 157-186]

 • روسیه حوزه های اختلاف میان روسیه و غرب در دوره چهارم ریاست جمهوری پوتین [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 39-68]

 • روسیه رقابت و واگرایی در سازمان همکاری شانگهای؛ با تأکید بر اختلافات چین-روسیه و هند-پاکستان [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 101-132]

 • روسیه روسیه و محیط امنیتی شمالگان؛ نوسازی نظامی یا نظامی‏ گری؟ [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 91-119]

 • روسیه فدراسیون روسیه و نهادگرایی روس محور در منطقه آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 1-36]

 • روسیه درک قدرت هوشمند در روندهای سیاست خارجی روسیه (2014-2019) [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 159-188]

 • روسیه چهره تازه بازدارندگی هسته ای روسیه [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 33-63]

 • روسیه فرصت‎های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در همگرایی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 141-168]

 • روسیه روابط میان فدراسیون روسیه و احزاب راست افراطی پوپولیستی اروپایی؛ ریشه ها و پیامدها [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 173-201]

 • روسیه جایگاه هویت در شکل‌گیری نگاه امنیتی فدراسیون روسیه در قبال غرب [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 25-56]

 • روسیه روسیه، بریکس و تاثیرگذاری برساختار نظام بین الملل [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 57-83]

 • روسیه بازدارندگی سایبری روسیه از منظر اروپا [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 117-156]

 • روسیه نقش تحولات روابط روسیه با غرب (اروپا و آمریکا) در همکاری اقتصادی ایران با کشورهای قفقازجنوبی(2019-2014) [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]

 • روسیه روسیه در سوریه و تکفیرگرایی در آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 118-143]

 • روسیه ﺗﺤﺮﯾﻢهایﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و رواﺑﻂ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ1384-1392 [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 85-104]

 • روسیه سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال روسیه [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 131-164]

 • روسیه تبیین کدهای ژئوپلیتیک روسیه در منطقه قفقاز جنوبی بر پایه نظریه زیست سیاست [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 159-182]

 • روسیه انضمام شبه‌جزیرۀ کریمه و تحریم‌ها [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • روسیه استراتژی هوش مصنوعی روسیه [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 59-90]

 • روسیه سیاست روسیه در قبال بحران سوریه با تأکید بر مذاکرات آستانه و سوچی [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 121-138]

 • روسیه تحول در موازنه آفند-پدافند روسیه و ایران [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 49-70]

 • روسیه ایران و روسیه در دریای خزر: رژیم حقوقی و همکاری‌ها [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 99-126]

 • روسیه مثلث جاده ابریشم نوین: چین، روسیه و اروپا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 127-152]

 • روسیه تأثیر جنگ 2022 روسیه و اوکراین بر اقتصاد بین‌الملل [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 37-60]

 • روسیه جنگ روسیه _ اوکراین و آینده نظم بین‌المللی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 87-113]

 • روسیه واکاوی جنگ روسیه و اوکراین از منظر امنیت هستی شناختی [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 113-135]

 • روسیه‌ پیامدهای بحران گرجستان بر نظام بین‌الملل [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 113-131]

 • روسیه و آمریکا اهداف و راهبردهای سیاست خارجی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 1-29]

 • روسیه و انتخاب عقلانی انتخاب عقلانی و رجحان‌های فدراسیون روسیه درآسیای مرکزی [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 100-126]

 • روسیه و پیمان اقلیمی پاریس (2015) ویژگی‏ ها و محرک ‏های سیاست اقلیمی هوشمند روسیه [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 67-100]

 • روسیه و چین آسیای مرکزی بزرگ‌تر از افسانه تا واقعیت [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 1-31]

 • روسیه و چین چگونگی تقابل روسیه و چین با آمریکا در اوراسیا [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 1-33]

 • روسیه و چین ظرفیت های بریکس و محدودیت های روسیه برای تغییر نظم بین الملل [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 161-198]

 • روسیه و سیاست خارجی تاجیکستان مولفه‌های داخلی موثر بر سیاست خارجی تاجیکستان [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 31-55]

 • روسیه و قفقازجنوبی چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 1-38]

 • روش دلفی پیامدهای گسترش حضور داعش در افغانستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 107-129]

 • روش های مشابهت یابی ثبات سیاسی در دو منطقه قفقاز و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: مقایسه تطبیقی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 137-164]

 • رویکرد اقتصادی - سیاسی راهبرد ضدتروریسم چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 25-52]

 • رویکرد نظامی راهبرد ضدتروریسم چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 25-52]

 • رویکردها و ابزارها قدرت نرم چین در منطقه آسیای مرکزی: رویکردها، ابزارها و اهداف [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 57-112]

 • رویکرد هنجاری جنگ سرد جدید در روابط اتحادیه اروپا و فدراسیون روسیه [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 53-88]

 • رویکرد «یک‌سو‌نگر» جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سازمان همکاری شانگهای؛ ضرورت عمل‌گرایی در یک «اتحادیه سیاسی» [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 113-138]

ز

 • زیرساخت‌های ارتباطی تاثیر عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان بر ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 51-68]

 • زیست‌سیاست تبیین کدهای ژئوپلیتیک روسیه در منطقه قفقاز جنوبی بر پایه نظریه زیست سیاست [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 159-182]

ژ

 • ژئواستراتژیک نقش منابع انرژی خزر در تامین امنیت انرژی جهان و چالش‌های انتقال آنها به بازارهای جهانی [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 69-102]

 • ژئواستراتژیک تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر واقع‎گرایی ساختاری تدافعی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 1-32]

 • ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 1-24]

 • ژئواکونومی چین و آسیای مرکزی: تغییر در ژئواکونومی [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 132-150]

 • ژئواکونومی آثار اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه بر محیط ژئواکونومیک ایران [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 77-98]

 • ژئواکونومیک تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر واقع‎گرایی ساختاری تدافعی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 1-32]

 • ژئواکونومیک ژئوپلیتیک و هویت اوراسیایی: ایران و سازمان همکاری شانگهای [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 71-98]

 • ژئواکونومیک راهبرد توسعه تجاری ایران-اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 61-86]

 • ژئواکونومیک کریدور شمال و جنوب و تعاملات ایران و آذربایجان [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 3-28]

 • ژئواکونومیک کریدور ریلی تراسیکا و تجارت ایران و آسیای میانه [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 79-106]

 • ژئواکونومیک‌گرایی و ژئوکالچرگرایی جمهوری اسلامی ایران و آسیای مرکزی؛ ظرفیت‌های همکاری و همگرایی منطقه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 17-54]

 • ژئوپلیتیک تاثیر جایگاه خطوط لوله انرژی بر ژئوپلیتیک منطقه آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 147-169]

 • ژئوپلیتیک رقابت چین و آمریکا در آسیای مرکزی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 1-24]

 • ژئوپلیتیک چشمانداز امنیتی جهانی شدن در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 83-3]

 • ژئوپلیتیک تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره‏باغ [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 1-24]

 • ژئوپلیتیک اهداف و منافع چین در آسیای مرکزی پس از یازده سپتامبر؛ از همکاری و همجواری تا دیپلماسی اقتصادی بین‌المللی [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 75-88]

 • ژئوپلیتیک عوامل ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 71-89]

 • ژئوپلیتیک تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر واقع‎گرایی ساختاری تدافعی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 1-32]

 • ژئوپلیتیک ضرورت‌ها و عوامل موثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 125-148]

 • ژئوپلیتیک تجزیه و تحلیل تاثیر اندیشه نئواوراسیاگرایی بر سیاست خارجی روسیه در بحران اوکراین 2014 [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 131-165]

 • ژئوپلیتیک تحولات ژئوپلتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 37-64]

 • ژئوپلیتیک تبیین دیپلماسی جدید همسایگی چین نسبت به افغانستان [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 71-102]

 • ژئوپلیتیک رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 33-64]

 • ژئوپلیتیک هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین - آمریکا [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 133-160]

 • ژئوپلیتیک ژئوپلیتیک و هویت اوراسیایی: ایران و سازمان همکاری شانگهای [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 71-98]

 • ژئوپلیتیک انرژی ترکیه و تغییر بازی انرژی در اوراسیای مرکزی [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 37-63]

 • ژئوپلیتیک انرژی سیاست خطوط لوله در آسیای مرکزی: منافع و انتخاب‌های ایران [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • ژئوپلیتیک جاده مثلث جاده ابریشم نوین: چین، روسیه و اروپا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 127-152]

 • ژئوپلیتیک جدید زمینه های تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 131-165]

 • ژئوپلیتیک‌گرایی جمهوری اسلامی ایران و آسیای مرکزی؛ ظرفیت‌های همکاری و همگرایی منطقه‌ای [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 17-54]

 • ژئوپلیتیک منطقه‌ای چگونگی تقابل روسیه و چین با آمریکا در اوراسیا [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 1-33]

 • ژئوپلیتیک و امنیت ملی نگاهی به ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درباره حضور ناتو در افغانستان [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 1-20]

 • ژئوپلیتیک و دریاهای بسته و جغرافیای سیاسی دریاها تکامل و عقلانیت ژئوپلیتیک منطقه خزر: استقرار رژیم حقوقی و الگوی رفتاری تعامل و همگرایی [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 85-115]

 • ژاپن سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 35-67]

 • ژاپن دیپلماسی عمومی ژاپن در آسیای مرکزی :با تمرکز بر ازبکستان [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 87-112]

 • ژنوم ژئوپلیتیک بررسی پیوند میان کد و ژنوم در سیاست خارجی روسیه و افغانستان [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 27-49]

س

 • ساحت علم برای دیپلماسی دیپلماسی علمی آمریکا در قزاقستان [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 63-91]

 • ساخت اجتماعی چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 1-38]

 • سازمان امنیت و همکاری اروپا بررسی و تحلیل ماهیت میانجیگری بین‌المللی در بحران ژئوپلیتیک قره‌باغ [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 105-137]

 • سازمان پیمان امنیت ‌جمعی تاملی بر سیاست خارجی جمهوری ازبکستان از منظر نظریه پیوستگی [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 107-135]

 • سازمان پیمان امنیت جمعی و اوراسیای مرکزی نقش سازمان پیمان امنیت جمعی در امنیت اوراسیای مرکزی [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 1-21]

 • سازمان ترکستان شرقی مناسبات امنیتی چین با جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از جنگ سرد [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 47-69]

 • سازمان ملل متحد بررسی و تحلیل ماهیت میانجیگری بین‌المللی در بحران ژئوپلیتیک قره‌باغ [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 105-137]

 • سازمان ملل متحد تحلیل عملکرد سازمان ملل متحد در بحران افغانستان (۱۹۷۹-۲۰۲۱): اقدامات حقوقی و سیاسی [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 25-48]

 • سازمان‌های بین‌المللی تحلیل عملکرد سازمان ملل متحد در بحران افغانستان (۱۹۷۹-۲۰۲۱): اقدامات حقوقی و سیاسی [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 25-48]

 • سازمان‌های غیردولتی سازمان‌های غیردولتی در انقلاب رنگی قرقیزستان [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 151-171]

 • سازمان‌های منطقه‌ای اتحادیه اروپا و گوام: تعامل یا بیگانگی؟ [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 117-145]

 • سازمان همکاری آسیای مرکزی بررسی چالش‌ها و موانع منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 89-110]

 • سازمان همکاری اقتصادی اکو تحقق اکوتا و چشم‌انداز اکو 2015: فرصت‌ها و چالش‌های اکو [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 103-127]

 • سازمان همکاری شانگهای آسیای مرکزی بدنبال هویتی مستقل [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 173-203]

 • سازمان همکاری شانگهای سازمان همکاری شانگهای و تهدیدات امنیتی مشترک در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 1-28]

 • سازمان همکاری شانگهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سازمان همکاری شانگهای؛ ضرورت عمل‌گرایی در یک «اتحادیه سیاسی» [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 113-138]

 • سازمان همکاری شانگهای سازمان همکاری شانگهای: قدرتی توازن بخش [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 129-154]

 • سازمان همکاری شانگهای تحلیل مقایسه‌ای رفتار ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی از سال 2001 تا 2012 [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 119-151]

 • سازمان همکاری شانگهای چگونگی تقابل روسیه و چین با آمریکا در اوراسیا [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 1-33]

 • سازمان همکاری شانگهای رقابت و واگرایی در سازمان همکاری شانگهای؛ با تأکید بر اختلافات چین-روسیه و هند-پاکستان [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 101-132]

 • سازمان همکاری شانگهای ژئوپلیتیک و هویت اوراسیایی: ایران و سازمان همکاری شانگهای [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 71-98]

 • سازمان همکاری شانگهای و بریکس تاثیر قدرت هوشمند بازیگران سازمان همکاری شانگهای و بریکس بر دینامیک سیکل قدرت [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 167-198]

 • سازمان همکاری شانگهای و همیاری توسعه رسمی راهبردهای سیاست خارجی چین و ژاپن در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 71-100]

 • سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، بیست سال پس از گسترش این سازمان [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 63-100]

 • سازه‌انگاری سیاست‌خارجی حزب عدالت و توسعه و تأثیر آن بر مناسبات روسیه و ترکیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 111-137]

 • سازه‌انگاری دیپلماسی فرهنگی ترکیه در آسیای مرکزی: فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 1-27]

 • سازه‌انگاری بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 103-137]

 • سازه‌انگاری ماهیت روابط متقابل آلمان و فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 61-84]

 • سازه‌انگاری ژئوپلیتیک و هویت اوراسیایی: ایران و سازمان همکاری شانگهای [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 71-98]

 • سازه‌انگاری انگاره‌های هویتی و سیاست خارجی ترکیه در جنگ داخلی سوریه [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 115-138]

 • سازه انگاری و قدرت نرم دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 1-42]

 • ساز و کارهای نهادی و نظارتی ضرورت عملیاتی کردن ساز و کارهای نظارتی و اجرایی کنوانسیون محیط زیست دریای خزر [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 1-17]

 • ساکاشویلی بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 29-46]

 • سپر دفاع موشکی جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 15-27]

 • سپر دفاع موشکی تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت روسیه در منطقه اورآسیا [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 165-197]

 • سرمایه‌گذاری‌خارجی اصول و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 51-68]

 • سلاح انرژی اهرم انرژی روسیه در برابر اتحادیه اروپایی در سایه تحریم [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 27-58]

 • سلول‌های تروریستی و خلافت‌بوک شبکه سلول‌های تروریستی داعش در آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 29-63]

 • سناریوپردازی آمریکا و چین در نظم پساکرونا [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 3-35]

 • سناریوی لیبی روسیه، تحولات عربی و «چالش سیستمی» در خاورمیانه [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 167-191]

 • سوریه روسیه، تحولات عربی و «چالش سیستمی» در خاورمیانه [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 167-191]

 • سوریه روسیه در سوریه و تکفیرگرایی در آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 118-143]

 • سوریه سیاست روسیه در قبال بحران سوریه با تأکید بر مذاکرات آستانه و سوچی [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 121-138]

 • سیاست اقلیمی هوشمند ویژگی‏ ها و محرک ‏های سیاست اقلیمی هوشمند روسیه [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 67-100]

 • سیاست امنیتی سیاست امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان نوین [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 31-61]

 • سیاست انرژی روسیه و واقع‌گرایی اقتصادی راهبرد انرژی روسیه : ضرورت همکاری با اوپک [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 147-172]

 • سیاست تعامل و عدم‏شناسایی و صبر راهبردی بازی راهبردی روسیه-اتحادیه اروپا در مناقشه ممتد آبخازیا [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 100-139]

 • سیاست‌ خارجی دیپلماسی عمومی ترکیه در مناطق پیرامونی: از فضای سایبر تا برندسازی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 29-60]

 • سیاست ‌خارجی تاثیر سیاست خارجی ترکمنستان بر اقتصاد آن [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 1-36]

 • سیاست خارجی تاملی بر سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 151-178]

 • سیاست خارجی روابط منطقه‌ای فدراسیون روسیه: عوامل تاثیرگذار و متغیرهای دخیل [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 95-124]

 • سیاست خارجی فرهنگ سیاسی و تأثیرآن در رویکرد ایرانیان به روسیه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 65-90]

 • سیاست خارجی روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه:(2000-2013) [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 101-125]

 • سیاست خارجی ارائه الگوی تحلیل محیط راه‌بردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی منطقه آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 31-61]

 • سیاست خارجی روسیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاکید بر شیوه رای‌دادن [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 65-92]

 • سیاست خارجی قدرت نرم ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 123-158]

 • سیاست خارجی بررسی عوامل موثر بر همگرایی و منازعه روسیه و چین در عصر پساجنگ سرد [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 67-99]

 • سیاست خارجی نظام بروکراتیک تصمیم گیری در سیاست انرژی روسیه [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 1-32]

 • سیاست خارجی سیر تکامل دیپلماسی عمومی مسکو از شوروی تا روسیه نوین: از جهان-محوری به روس-محوری [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 1-34]

 • سیاست خارجی روابط فرهنگی ایران و فدراسیون روسیه [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • سیاست خارجی فرهنگ استراتژیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان (1398-1358) [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 25-54]

 • سیاست خارجی آرمان‏ گرا و سیاست خارجی واقع‏ گرایی راهنمای سیاست خارجی ترکیه درآسیای مرکزی [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 161-190]

 • سیاست خارجی تدافعی زمینه های تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 131-165]

 • سیاست خارجی ترکیه دیپلماسی فرهنگی ترکیه در آسیای مرکزی: فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 1-27]

 • سیاست خارجی ترکیه انگاره‌های هویتی و سیاست خارجی ترکیه در جنگ داخلی سوریه [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 115-138]

 • سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران عوامل ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 71-89]

 • سیاست خارجی روسیه عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 69-93]

 • سیاست خارجی روسیه مواضع روسیه در قبال تحولات سوریه 2011 تا 2013 [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 53-80]

 • سیاست خارجی روسیه تبیین سیاست خارجی روسیه در قبال بحران اوکراین از منظر واقع‎گرایی ساختاری تدافعی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 1-32]

 • سیاست خارجی روسیه چالش های سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 57-85]

 • سیاست خارجی روسیه مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020 [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 34-61]

 • سیاست خارجی روسیه و خاورمیانه روسیه و بهار عربی؛ چالش‌ها و پیامدها [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 25-53]

 • سیاست خارجی ژاپن و اقتصاد سیاسی بین الملل سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 35-67]

 • سیاست خارجی فدراسیون روسیه و اوکراین تاثیر کد و بینش ژئوپلیتیک بر مدیریت فدراسیون روسیه در بحران اوکراین [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 137-171]

 • سیاست خارجی هنجاری بررسی سیاست اتحادیه اروپایی در قبال بلاروس از منظر هنجارگرایی [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 1-33]

 • سیاست خارجی و امنیتی مشترک سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال روسیه [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 131-164]

 • سیاست خارجی و خارج نزدیک قدرت نرم روسیه در خارج نزدیک: ابزارها و چالش‌ها [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 62-91]

 • سیاست خارجی و راهبردهای روابط بین‌الملل جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل در قرن بیست و یکم: سناریوهای متصور [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 113-132]

 • سیاست خارجی و فدراسیون روسیه بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 103-137]

 • سیاست خارجی و قدرت نرم جایگاه کلیسا و دیپلماسی مذهبی در سیاست خارجی روسیه، مطالعه موردی: اوکراین و گرجستان [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 29-56]

 • سیاست خارجی و کد ژئوپلیتیک بررسی پیوند میان کد و ژنوم در سیاست خارجی روسیه و افغانستان [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 27-49]

 • سیاست‌ سفلی و همگرایی منطقه‌ای تبیین دستورکار همگرایی منطقه دریای خزر با تاکید بر وابستگی‌های متقابل [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 71-101]

 • سیاست شمالی جدید آسیای مرکزی در میان " ابتکار اوراسیا" کره جنوبی و " ابتکارکمربند و راه" چین [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 95-126]

 • سیاست علیا تبیین دستورکار همگرایی منطقه دریای خزر با تاکید بر وابستگی‌های متقابل [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 71-101]

 • سیاست‌گذاری عمومی تأثیر کمربند_جاده چین بر سیاستگذاری عمومی ایران با تکیه بر حمل و نقل [دوره 27، شماره 115، 1400، صفحه 69-97]

 • سیاست منابع آب سیاست منابع آب ترکمنستان در فضای هیدروپلیتیک آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 1-31]

 • سیاست منطقهای بررسی و مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 49-81]

 • سیاست همسایگی تاثیر ابتکار مشارکت شرقی بر روابط اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 25-52]

 • سیاست همسایگی دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران و ترکمنستان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 3-28]

 • سیستم تبادل آب-انرژی و کشاورزی نقدی در برابر کشاورزی معیشتی سیاست منابع آب ترکمنستان در فضای هیدروپلیتیک آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 1-31]

 • سیستم‌ منطقه‌ای تبیین جایگاه افغانستان به عنوان کانون چند زیرسیستم منطقه‌ای با تأکید بر منطقه آسیای‌جنوبی و نقش هندوستان [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 149-177]

 • سیکل قدرت تاثیر قدرت هوشمند بازیگران سازمان همکاری شانگهای و بریکس بر دینامیک سیکل قدرت [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 167-198]

 • سین‌کیانگ استراتژی آمریکا در تقابل با نفوذ اقتصادی و سیاسی- امنیتی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 81-106]

 • سین کیانگ مناسبات امنیتی چین با جمهوری‌های آسیای مرکزی پس از جنگ سرد [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 47-69]

 • سین کیانگ چین و افراط گرایی برگرفته از منطقه آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 65-99]

ش

 • شاخص برآورد پتانسیل تجاری راهبرد توسعه تجاری ایران-اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 61-86]

 • شاخص فینگر و کرینین راهبرد توسعه تجاری ایران-اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 61-86]

 • شاخص گروبل و لوید راهبرد توسعه تجاری ایران-اتحادیه اقتصادی اوراسیا [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 61-86]

 • شاخص‌های دولت - ملت سازی وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • شبکه های اجتماعی دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان) [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 81-101]

 • شبکه‌ هواداری فرامرزی شبکه سلول‌های تروریستی داعش در آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 29-63]

 • شبه‌جزیرۀ کریمه انضمام شبه‌جزیرۀ کریمه و تحریم‌ها [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • شراکت شرقی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 39-66]

 • شرایط جغرافیایی شرایط اقلیمی و ژئوپلتیک، تقدیرهای تاریخی و ماهیت نوسازی روسی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 93-123]

 • شرکت گازپروم گازپروم و رویای تسخیر بازارهای جهانی انرژی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 1-26]

 • شرم واکاوی جنگ روسیه و اوکراین از منظر امنیت هستی شناختی [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 113-135]

 • شمالگان محدودیت‏های مشارکت روسیه و چین در شمالگان [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 125-153]

 • شمالگان تحلیلی بر تمایز رفتاری روسیه در اوکراین و شمالگان [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 93-118]

 • شمالگان روسیه و محیط امنیتی شمالگان؛ نوسازی نظامی یا نظامی‏ گری؟ [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 91-119]

 • شهروندی گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

 • شهروندی وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • شورای امنیت روسیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاکید بر شیوه رای‌دادن [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 65-92]

 • شورای امنیت روسیه و شورای امنیت در پرونده هسته ای ایران [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 103-131]

 • شوروی عوامل پایداری حکومت های اقتدارگرا در آسیای مرکزی: میراث کهن و روبنای مدرن [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 137-161]

 • شوکت میرضیایف دلایل و پیامدهای غیرامنیتی سازی در روابط ازبکستان و تاجیکستان [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 119-156]

 • شوکت میرضیایف دلایل و زمینه های غیرامنیتی سازی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 121-157]

 • شی جین‌پینگ مناقشه دریای چین جنوبی از منظر فرهنگ استراتژیک (2002-2021) [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 3-24]

ص

 • صعود چین استراتژی آمریکا در تقابل با نفوذ اقتصادی و سیاسی- امنیتی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 81-106]

 • صلح پایدار تجزیه و تحلیل سیاست اتحادیه اروپا در افغانستان بر اساس نظریه صلح لیبرال [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 61-91]

 • صلح سرد و تعاملات منطقه‌ای بحران اوکراین، زمینه‌های منطقه‌ای و پیامدهای فرامنطقه‌ای [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 35-64]

 • صلح لیبرال تجزیه و تحلیل سیاست اتحادیه اروپا در افغانستان بر اساس نظریه صلح لیبرال [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 61-91]

 • صلح مدنی تجزیه و تحلیل سیاست اتحادیه اروپا در افغانستان بر اساس نظریه صلح لیبرال [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 61-91]

ط

 • طالبان نقش افغانستان در پویش‌های مجموعۀ امنیتی آسیای مرکزی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 29-58]

 • طالبان و بازی بزرگ تبیین دیپلماسی جدید همسایگی چین نسبت به افغانستان [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 71-102]

 • طرح اوراسیای بزرگ‌تر و توازن قوا نقش ابتکارات منطقه ای در گذار از نظام تک ‌قطبی به نظام چندقطبی ( مطالعه موردی طرح اوراسیای بزرگ تر) [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 176-196]

 • طرح جاده ابریشم جدید آمریکا بررسی وجوه مثبت و لزوم پویایی ایران در ابتکار کمربند اقتصادی از منظر مکتب کپنهاگ [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 141-166]

 • طرح جاده ابریشم جدید چین بررسی وجوه مثبت و لزوم پویایی ایران در ابتکار کمربند اقتصادی از منظر مکتب کپنهاگ [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 141-166]

 • طرح کمربند- راه تأثیر کمربند_جاده چین بر سیاستگذاری عمومی ایران با تکیه بر حمل و نقل [دوره 27، شماره 115، 1400، صفحه 69-97]

 • طرح‌های اقتصادی طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ‌مرکزی و پیامدهای آن بر ایران [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 91-120]

 • طلعت تاج الدین تقابل نهادین در جامعه مسلمانان روسیه و بهره گیری مسکو-کرملین از آن [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 25-42]

ع

 • عراق و نهادگرایی نئولیبرال بررسی راهبرد انرژی ترکیه در مناطق خزر و خاورمیانه [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 55-86]

 • عربستان ادراک تهدید در روابط ایران و عربستان در خاورمیانه و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 139-165]

 • عربستان و الگوی PESTI ارائه الگوی تحلیل محیط راه‌بردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه موردی منطقه آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 31-61]

 • عقلانیت راهبردی عملکرد روسیه در مواجه با تحریم‌های اقتصادی غرب (2014-2018) [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 150-178]

 • عملکرد انفعالی تحلیل عملکرد سازمان ملل متحد در بحران افغانستان (۱۹۷۹-۲۰۲۱): اقدامات حقوقی و سیاسی [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 25-48]

 • عمل‌گرایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سازمان همکاری شانگهای؛ ضرورت عمل‌گرایی در یک «اتحادیه سیاسی» [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 113-138]

 • عمل‌گرایی چیستی اندیشه «قدرت بزرگ» در سیاست خارجی روسیه [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 133-162]

 • عمل‏گرایی اصولی راهبرد جدید اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و گذار از قدرت هنجاری به بازیگر عمل‏ گرا [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 127-158]

 • عمل‌گرایی و اوراسیاگرایی جایگاه ایران در مکاتب فکری سیاست خارجی روسیه [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 1-33]

 • عملیات روانی جنگ رسانه‌ای در مناقشه روسیه و گرجستان [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 77-92]

 • عمود قدرت و قانون فاصله برابر سیاست دولت پوتین و جایگاه الیگارشی روسیه [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 1-23]

 • عوامل تاریخی شرایط اقلیمی و ژئوپلتیک، تقدیرهای تاریخی و ماهیت نوسازی روسی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 93-123]

غ

 • غرب دولت روسیه و مسأله‌ غرب، "سده‌های اقتباس و مقابله" [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 131-160]

 • غرب جایگاه هویت در شکل‌گیری نگاه امنیتی فدراسیون روسیه در قبال غرب [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 25-56]

 • غرب محور آسیای مرکزی بدنبال هویتی مستقل [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 173-203]

ف

 • فدراسیون روسیه جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل در قرن بیست و یکم: سناریوهای متصور [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 113-132]

 • فدراسیون روسیه روابط منطقه‌ای فدراسیون روسیه: عوامل تاثیرگذار و متغیرهای دخیل [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 95-124]

 • فدراسیون روسیه بازخوانی منطق‌های امنیتی بازیگران قفقاز جنوبی (مرز پرآشوب) [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 27-49]

 • فدراسیون روسیه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سازمان همکاری شانگهای؛ ضرورت عمل‌گرایی در یک «اتحادیه سیاسی» [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 113-138]

 • فدراسیون روسیه سیاست‌خارجی حزب عدالت و توسعه و تأثیر آن بر مناسبات روسیه و ترکیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 111-137]

 • فدراسیون روسیه منابع بین‫المللی راهبرد امنیت ملی 2020 فدراسیون روسیه [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 67-95]

 • فدراسیون روسیه الگوهای ضد هژمونیک ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 127-159]

 • فدراسیون روسیه تأثیر عنصر «مخدر افغان» بر امنیت ملی فدراسیون روسیه [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 59-85]

 • فدراسیون روسیه امریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران - فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 65-91]

 • فدراسیون روسیه کالبد شکافی همگرایی اوراسیایی روسیه؛ چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 67-117]

 • فدراسیون روسیه رویکرد ژئوپلیتیک فدراسیون روسیه در بحران سوریه [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 43-70]

 • فدراسیون روسیه سیر تحول گفتمانی فدراسیون روسیه در منطقه آسیای مرکزی؛ از گفتمان یوروآتلانتیسم تا قدرت بزرگ هنجارمند (1991- 2016) [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 175-206]

 • فدراسیون روسیه حوزه های اختلاف میان بریتانیا و روسیه [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 33-64]

 • فدراسیون روسیه اصلاحات قانون اساسی روسیه سال 2020؛ تداوم و افزایش اقتدارگرایی [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 21-59]

 • فدراسیون روسیه ماهیت روابط متقابل آلمان و فدراسیون روسیه در آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 61-84]

 • فدراسیون روسیه سیر تکامل دیپلماسی عمومی مسکو از شوروی تا روسیه نوین: از جهان-محوری به روس-محوری [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 1-34]

 • فدراسیون روسیه روابط فرهنگی ایران و فدراسیون روسیه [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • فدراسیون روسیه روسیه و ابتکار "کمربند-جاده" چین (2020-2013) [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 3-26]

 • فدراسیون روسیه و دریای خزر بررسی و مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 49-81]

 • فدراسیون روسیه و شرکت دولتی روسکاسموس برای فعالیت‏های فضایی ابعاد و اهداف حقوق ملی فضا در فدراسیون روسیه [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 1-33]

 • فدراسیون روسیه و شکاف‌های اجتماعی- سیاسی تاثیر شکاف‌های اجتماعی- سیاسی در شکل‌گیری هویت سیاسی جامعه داغستان [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 147-166]

 • فدراسیون روسیه و قاچاق مواد مخدر سیاست امنیتی فدراسیون روسیه در قبال افغانستان نوین [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 31-61]

 • فدراسیون روسیه و هویت جایگاه و نقش مسلمانان در فدراسیون روسیه: چالش هویت‌یابی اسلامی و ذهنیت‌گرایی تاریخی روسی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 65-90]

 • فرا‌منطقه‌ای و ژئوپلتیک نقش منابع انرژی خزر در تامین امنیت انرژی جهان و چالش‌های انتقال آنها به بازارهای جهانی [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 69-102]

 • فرصت‌ها طرح‌های اقتصادی ترکیه در آسیای ‌مرکزی و پیامدهای آن بر ایران [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 91-120]

 • فرقه اسماعیلیه و قومگرایی حوادث بدخشان؛ ریشهها و پیامدها [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 25-48]

 • فرهنگ روابط فرهنگی ایران و فدراسیون روسیه [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • فرهنگ استراتژیک بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 103-137]

 • فرهنگ استراتژیک ‌تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 35-57]

 • فرهنگ استراتژیک مناقشه دریای چین جنوبی از منظر فرهنگ استراتژیک (2002-2021) [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 3-24]

 • فرهنگ استراتژیک فرهنگ استراتژیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان (1398-1358) [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 25-54]

 • فرهنگ سیاسی فرهنگ سیاسی و تأثیرآن در رویکرد ایرانیان به روسیه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 65-90]

 • فرهنگ سیاسی فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 155-188]

 • فرهنگ سیاسی و اقتدارگرایی اصلاحات قانون اساسی روسیه سال 2020؛ تداوم و افزایش اقتدارگرایی [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 21-59]

 • فساد اداری برنامه های دولت و فساد اداری در روسیه [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 127-161]

 • فضاهای گفتمانی تبیین گفتمانی تقابل هویت و ملی‌گرایی قومی چچن با هویت و ملی‌گرایی روسی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 33-60]

 • فضای فراجو ابعاد و اهداف حقوق ملی فضا در فدراسیون روسیه [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 1-33]

 • فضای مجازی دیپلماسی سایبری آمریکا (مطالعه موردی جمهوری آذربایجان) [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 81-101]

 • فعالیت‌های نظامی تاثیر فعالیت های نظامی بازیگران فرامنطقه‌ای حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 34-69]

 • فناوری برتر الگوی بازاریابی دیجیتال هوشمند برای توسعه صادرات فناوری برتر ایران در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 39-76]

ق

 • قاچاق پیامدهای بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسیای مرکزی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 187-205]

 • قاچاق انسان قاچاق مواد مخدر و خشونت‏ های تروریستی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 159-182]

 • قاچاق مواد مخدر قاچاق مواد مخدر و خشونت‏ های تروریستی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 159-182]

 • قانون اسا سی اصلاحات قانون اساسی ارمنستان: تغییر ساختار سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 159-188]

 • قانون‏گذاری ملی فضا ابعاد و اهداف حقوق ملی فضا در فدراسیون روسیه [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 1-33]

 • قدرت بزرگ روسیه، تحولات عربی و «چالش سیستمی» در خاورمیانه [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 167-191]

 • قدرت بزرگ چیستی اندیشه «قدرت بزرگ» در سیاست خارجی روسیه [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 133-162]

 • قدرت بزرگ روابط میان فدراسیون روسیه و احزاب راست افراطی پوپولیستی اروپایی؛ ریشه ها و پیامدها [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 173-201]

 • قدرت بزرگ هنجارمند تجزیه و تحلیل تاثیر اندیشه نئواوراسیاگرایی بر سیاست خارجی روسیه در بحران اوکراین 2014 [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 131-165]

 • قدرت تحول‏ گرا قدرت تحول‏ گرای اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 1-32]

 • قدرت سخت به‌ کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی چین در قبال آسیای مرکزی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 93-111]

 • قدرت نرم چیستی اندیشه «قدرت بزرگ» در سیاست خارجی روسیه [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 133-162]

 • قدرت نرم روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه:(2000-2013) [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 101-125]

 • قدرت نرم ساختار اجتماعی شکننده در اوکراین؛ عرصه رویارویی قدرت نرم بازیگران بین‌المللی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]

 • قدرت نرم قدرت نرم چین در منطقه آسیای مرکزی: رویکردها، ابزارها و اهداف [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 57-112]

 • قدرت نرم قدرت نرم روسیه در خارج نزدیک: ابزارها و چالش‌ها [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 62-91]

 • قدرت نرم روابط فرهنگی ایران و فدراسیون روسیه [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • قدرت نرم مطالعۀ تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 139-164]

 • قدرت نرم دیپلماسی عمومی ژاپن در آسیای مرکزی :با تمرکز بر ازبکستان [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 87-112]

 • قدرت‌نرم و آسیای مرکزی و قفقاز قدرت نرم ترکیه در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 123-158]

 • قدرت نرم و دیپلماسی به‌ کارگیری قدرت نرم در سیاست خارجی چین در قبال آسیای مرکزی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 93-111]

 • قدرت نسبی سیاست ترکیه در مناقشۀ قره‌باغ [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • قدرت های نوظهور ظرفیت های بریکس و محدودیت های روسیه برای تغییر نظم بین الملل [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 161-198]

 • قدرت هژمون تبیین مسیرهای انتقال انرژی براساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 161-189]

 • قدرت هنجاری بررسی سیاست اتحادیه اروپایی در قبال بلاروس از منظر هنجارگرایی [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 1-33]

 • قدرت هنجاری قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی؛ ابزارها و چالش ها [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 1-32]

 • قدرت هنجاری سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال روسیه [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 131-164]

 • قدرت هنجاری اروپا راهبرد جدید اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی و گذار از قدرت هنجاری به بازیگر عمل‏ گرا [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 127-158]

 • قدرت هنجاری اروپا قدرت تحول‏ گرای اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 1-32]

 • قدرت هوشمند تاثیر قدرت هوشمند بازیگران سازمان همکاری شانگهای و بریکس بر دینامیک سیکل قدرت [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 167-198]

 • قدرت هوشمند دیپلماسی هوشمندانه و مدیریت مسائل دریای خزر [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 159-191]

 • قدرت هوشمند راهبردهای سیاست خارجی چین و ژاپن در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 71-100]

 • قدرت هوشمند درک قدرت هوشمند در روندهای سیاست خارجی روسیه (2014-2019) [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 159-188]

 • قدرت هوشمند راهبرد قدرت هوشمند سیاست خارجی اتحادیه اروپا مقابل روسیه [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 89-124]

 • قدرت وتو روسیه و شورای امنیت سازمان ملل متحد با تاکید بر شیوه رای‌دادن [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 65-92]

 • قرقیزستان سازمان‌های غیردولتی در انقلاب رنگی قرقیزستان [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 151-171]

 • قرقیزستان بحران سیاسی قرقیزستان از "انقلاب لاله" تا "انقلاب بی رنگ" از منظر جامعه شناسی سیاسی [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 1-27]

 • قره‌باغ بررسی و تحلیل ماهیت میانجیگری بین‌المللی در بحران ژئوپلیتیک قره‌باغ [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 105-137]

 • قره‌باغ سیاست ترکیه در مناقشۀ قره‌باغ [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • قره‌باغ کوهستانی ارزیابی وضعیت اشغال قره‌باغ کوهستانی از لحاظ حقوق بین الملل [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 1-33]

 • قزاقستان روابط رژیم صهیونیستی و قزاقستان [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 99-126]

 • قزاقستان اقتصاد سیاسی روابط ایران و قزاقستان و همگرایی اوراسیایی (2010-2020) [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 143-167]

 • قزاقستان مدیریت بحران‌ها و بلایای طبیعی: مطالعه تطبیقی ایران و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 153-173]

 • قطب شمال حوزه های اختلاف میان روسیه و غرب در دوره چهارم ریاست جمهوری پوتین [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 39-68]

 • قطب شمال روسیه و محیط امنیتی شمالگان؛ نوسازی نظامی یا نظامی‏ گری؟ [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 91-119]

 • قطبیت چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 1-38]

 • قطبیت نقش ابتکارات منطقه ای در گذار از نظام تک ‌قطبی به نظام چندقطبی ( مطالعه موردی طرح اوراسیای بزرگ تر) [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 176-196]

 • قطع روابط دیپلماتیک ادراک تهدید در روابط ایران و عربستان در خاورمیانه و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 139-165]

 • قفقاز چشمانداز امنیتی جهانی شدن در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 83-3]

 • قفقاز تاثیر ابتکار مشارکت شرقی بر روابط اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 25-52]

 • قفقاز انرژی خزر محور همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 137-163]

 • قفقاز پیامدهای بحران گرجستان بر نظام بین‌الملل [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 113-131]

 • قفقاز روابط ایران و روسیه: همکاری در دوره پسا همسایگی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 1-37]

 • قفقاز اصلاحات قانون اساسی ارمنستان: تغییر ساختار سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 159-188]

 • قفقاز تاثیر بحران سوریه بر روابط روسیه و ترکیه در منطقه قفقاز [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 139-173]

 • قفقاز ثبات سیاسی در دو منطقه قفقاز و کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی: مقایسه تطبیقی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 137-164]

 • قفقاز‌جنوبی سیاست‌خارجی حزب عدالت و توسعه و تأثیر آن بر مناسبات روسیه و ترکیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 111-137]

 • قفقاز جنوبی بررسی و مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 49-81]

 • قفقاز جنوبی دولت‌سازی در قفقاز جنوبی: شکست‌ها و موفقیت‌ها [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 137-165]

 • قفقاز جنوبی بازخوانی منطق‌های امنیتی بازیگران قفقاز جنوبی (مرز پرآشوب) [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 27-49]

 • قفقاز جنوبی تاثیر عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان بر ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 51-68]

 • قفقاز جنوبی استراتژی امنیت انرژی اتحادیه اروپا در منطقه قفقاز جنوبی [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 55-79]

 • قفقاز جنوبی تاثیر روسیه بر روند سیاست خارجی جمهوری‌های قفقاز [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 95-121]

 • قفقاز جنوبی تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره‏باغ [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 1-24]

 • قفقاز جنوبی حوزه های اختلاف و رقابت میان اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 1-28]

 • قفقاز جنوبی ضرورت‌ها و عوامل موثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 125-148]

 • قفقاز جنوبی تحولات ژئوپلتیک قفقاز و امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 37-64]

 • قفقاز جنوبی قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 39-66]

 • قفقاز جنوبی کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 97-136]

 • قفقاز جنوبی مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه رودخانه‌ای؛ مطالعه موردی: حوضه آبی ارس-کُر [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 91-129]

 • قفقاز جنوبی تبیین کدهای ژئوپلیتیک روسیه در منطقه قفقاز جنوبی بر پایه نظریه زیست سیاست [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 159-182]

 • قفقازجنوبی بررسی گفتمانی تغییر و تداوم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقازجنوبی [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 163-193]

 • قفقاز جنوبی و روابط اقتصادی نقش تحولات روابط روسیه با غرب (اروپا و آمریکا) در همکاری اقتصادی ایران با کشورهای قفقازجنوبی(2019-2014) [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 93-116]

 • قفقاز جنوبی و کنترل سرزمینی چانه‌زنی قومی و تبیین جدایی‌طلبی در قفقاز جنوبی [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 60-97]

 • قفقاز جنوبی و میانجی‌گری منابع بین‫المللی تداوم بحران قره‫باغ [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 108-134]

 • قفقاز شمالی دور سوم ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین و چالش‌های روسیه در قفقاز شمالی [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 79-111]

 • قفقاز شمالی سلفی‌گری افراطی در قفقاز شمالی؛ با تاکید بر مولفه‌های تاریخی، فرهنگی و سیاسی [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 93-133]

 • قومیت چالش‌های صلح در افغانستان [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 33-58]

 • قومیت نگرش‏ های ضد مهاجرتی در روسیه [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 1-26]

 • قومیت‌گرایی تاملی نظری بر پویش ملی‌گرایی قومی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 69-91]

 • قومیتها چشمانداز امنیتی جهانی شدن در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 83-3]

ک

 • کارک کارک و چشم ‏انداز امنیت انرژی در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 1-32]

 • کانون‌های نزاع وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • کد ژئوپلیتیک ‌تاثیر مولفه های فرهنگ استراتژیک بر کدهای ژئوپلیتیک اوکراین [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 35-57]

 • کدهای ژئوپلیتیک تبیین کدهای ژئوپلیتیک روسیه در منطقه قفقاز جنوبی بر پایه نظریه زیست سیاست [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 159-182]

 • کد و بینش ژئوپلیتیک تاثیر کد و بینش ژئوپلیتیک بر مدیریت فدراسیون روسیه در بحران اوکراین [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 137-171]

 • کد و ژنوم ژئوپلیتیک و سیاست خارجی پیوند میان ژنم و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی(مطالعه موردی: فدراسیون روسیه و گرجستان) [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 97-130]

 • کره جنوبی آسیای مرکزی در میان " ابتکار اوراسیا" کره جنوبی و " ابتکارکمربند و راه" چین [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 95-126]

 • کریدور بین‌المللی شمال – جنوب چالش های سیاسی و امنیتی راهبرد چین برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 119-146]

 • کریدور ریلی کریدور ریلی تراسیکا و تجارت ایران و آسیای میانه [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 79-106]

 • کریدور زنگه‌زور کریدور میانی و منافع ایران در قفقاز جنوبی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 27-54]

 • کریدور شمال- جنوب ابتکارهای راهبردی قدرت‌های آسیایی در منطقه خزر [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 51-88]

 • کریمه ناتو اکراین: عرصه تقابل غرب و روسیه [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 133-158]

 • کشورهای پساشوروی جامعه‌پذیری نخبگان پساشوروی و هژمونی منطقه‌ای روسیه [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 157-186]

 • کشورهای پساکمونیستی و اتحادیه اروپایی بازدارندگی سایبری روسیه از منظر اروپا [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 117-156]

 • کشورهای حوزه‌ بالتیک رابطه مفهومی نفوذ، امنیت و پیوستگی سرزمینی؛ مطالعه موردی رفتار امنیتی روسیه در حوزه بالتیک (1991-2011) [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 85-116]

 • کشورهای مستقل مشترک‌المنافع و اتحادیه اروپا گازپروم و رویای تسخیر بازارهای جهانی انرژی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 1-26]

 • کلیسا جایگاه کلیسا و دیپلماسی مذهبی در سیاست خارجی روسیه، مطالعه موردی: اوکراین و گرجستان [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 29-56]

 • کلیسای ارتدوکس روسیه تقابل نهادین در جامعه مسلمانان روسیه و بهره گیری مسکو-کرملین از آن [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 25-42]

 • کمربند اقتصادی جاده ابریشم و جاده ابریشم دریایی قرن بیست و یکم ابتکار کمربند – راه: قوام نظریه هارت‌لند [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 163-188]

 • کمربند اقتصادی راه ابریشم مبنای ژئوپلیتیک راه ابریشم آمریکا و چین در آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 1-25]

 • کمیسیون همبستگی ترک- ارمنی (تارک) نقش دیپلماسی مسیر دوم در حل منازعه ترکیه-ارمنستان: مطالعه موردی کمیسیون همبستگی ترک-ارمنی [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 157-191]

 • کنترل تسلیحات و پوتین حوزه های اختلاف میان روسیه و غرب در دوره چهارم ریاست جمهوری پوتین [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 39-68]

 • کنش شرافتمندانه واکاوی جنگ روسیه و اوکراین از منظر امنیت هستی شناختی [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 113-135]

 • کنش متوازن و جنگ اقتصادی عملکرد روسیه در مواجه با تحریم‌های اقتصادی غرب (2014-2018) [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 150-178]

 • کنفرانس بن نقش افغانستان در پویش‌های مجموعۀ امنیتی آسیای مرکزی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 29-58]

 • کنفوسیوسیسم مناقشه دریای چین جنوبی از منظر فرهنگ استراتژیک (2002-2021) [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 3-24]

 • کنوانسیون ضرورت عملیاتی کردن ساز و کارهای نظارتی و اجرایی کنوانسیون محیط زیست دریای خزر [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 1-17]

 • کنوانسیون وضعیت حقوقی و کشورهای ساحلی دریای خزر کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر و تاثیر آن بر همکاری میان کشورهای ساحلی [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 1-23]

 • کوچ اجباری 1915 ارامنه و مناقشه ناگورنو-قره ‏باغ پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 65-94]

 • کومکون تأثیر عامل انرژی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 29-58]

گ

 • گازپروم اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 33-66]

 • گاز طبیعی گازپروم و رویای تسخیر بازارهای جهانی انرژی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 1-26]

 • گاز طبیعی جایگاه ترکمنستان در چشم‌انداز انرژی اتحادیه اروپا [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 1-27]

 • گاز طبیعی و خط لوله گاز جریان سفید چشم‌انداز روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران- ارمنستان و قابلیت آن در ترانزیت گاز [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 29-50]

 • گازهای گلخانه‏ ای ویژگی‏ ها و محرک ‏های سیاست اقلیمی هوشمند روسیه [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 67-100]

 • گرجستان تاثیر روسیه بر روند سیاست خارجی جمهوری‌های قفقاز [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 95-121]

 • گرجستان سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی: منافع و چالش‌ها [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 133-159]

 • گرجستان جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 15-27]

 • گرجستان بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 29-46]

 • گرجستان جنگ رسانه‌ای در مناقشه روسیه و گرجستان [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 77-92]

 • گرجستان چالش‌های قومی‌ در قفقاز [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 93-110]

 • گرجستان چشم انداز و دورنمای الحاق گرجستان به ناتو و پیآمدهای آن برای کشورهای منطقه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 155-186]

 • گرجستان پیوند میان ژنم و کد ژئوپلیتیک در سیاست خارجی(مطالعه موردی: فدراسیون روسیه و گرجستان) [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 97-130]

 • گرجستان تبیین موانع ساخت هویت ملی در گرجستان در پرتو رویکرد مدرن به هویت‌های قومی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 1-30]

 • گرجستان آسیب شناسی رژیم همکاری اتحادیه اروپا- گرجستان در قالب "موافقت نامه همکاری" [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 173-206]

 • گرجستان‌ پیامدهای بحران گرجستان بر نظام بین‌الملل [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 113-131]

 • گرجی چالش‌های قومی‌ در قفقاز [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 93-110]

 • گروه‌های تروریستی واکاوی دلایل اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 77-107]

 • گسترش ناتو تحول در موازنه آفند-پدافند روسیه و ایران [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 49-70]

 • گفتمان سیر تحول گفتمانی فدراسیون روسیه در منطقه آسیای مرکزی؛ از گفتمان یوروآتلانتیسم تا قدرت بزرگ هنجارمند (1991- 2016) [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 175-206]

 • گفتمان اعتدال گرایی و سیاست خارجی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی؛ ارزیابی 25 سال روابط اقتصادی ایران و جمهوری‌ها پس از استقلال [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 25-66]

 • گفتمان و ژئوپلیتیک بررسی گفتمانی تغییر و تداوم اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قفقازجنوبی [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 163-193]

 • گوام اتحادیه اروپا و گوام: تعامل یا بیگانگی؟ [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 117-145]

 • گوام ضرورت‌ها و عوامل موثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 125-148]

 • گولنیسم راهنمای سیاست خارجی ترکیه درآسیای مرکزی [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 161-190]

ل

 • لوسین پای بحران سیاسی قرقیزستان از "انقلاب لاله" تا "انقلاب بی رنگ" از منظر جامعه شناسی سیاسی [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 1-27]

م

 • مافیا پیامدهای بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسیای مرکزی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 187-205]

 • ماکس وبر بحران سیاسی قرقیزستان از "انقلاب لاله" تا "انقلاب بی رنگ" از منظر جامعه شناسی سیاسی [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 1-27]

 • مبادلات تجاری تاثیر عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان بر ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 51-68]

 • متحد راهبردی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در سازمان همکاری شانگهای؛ ضرورت عمل‌گرایی در یک «اتحادیه سیاسی» [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 113-138]

 • مثلث روسیه-هند-چین (ریک) مثلث روسیه-هند-چین (ریک) و امکان ایجاد شبکه نوظهور همکاری [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 117-148]

 • مجادلات فکری دولت روسیه و مسأله‌ غرب، "سده‌های اقتباس و مقابله" [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 131-160]

 • مجمع کشورهای صادرکننده گاز و جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی انرژی جمهوری اسلامی ایران و مجمع کشورهای صادرکننده گاز [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 125-150]

 • مجموعه امنیت منطقه ای زمینه های تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در ژئوپلیتیک جدید آسیای مرکزی و قفقاز [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 131-165]

 • مجموعه امنیتی چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 1-38]

 • مجموعه‌ امنیتی منطقه‌ای آسیای مرکزی بزرگ‌تر از افسانه تا واقعیت [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 1-31]

 • مجموعه امنیتی منطقه‌ای جایگاه خارج نزدیک در گفتمان امنیتی نواوراسیاگرایان روسیه [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 127-162]

 • مجموعه امنیتی هیدروپلیتیک سیاست منابع آب ترکمنستان در فضای هیدروپلیتیک آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 1-31]

 • مجموعه‌ امنیتی و افغانستان تبیین جایگاه افغانستان به عنوان کانون چند زیرسیستم منطقه‌ای با تأکید بر منطقه آسیای‌جنوبی و نقش هندوستان [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 149-177]

 • مجموعه قوانین ‏زیست‏محیطی قزاقستان ابعاد حقوقی «امنیت زیست ‏محیطی» در قزاقستان [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 141-172]

 • مجموعۀ امنیتی منطقه‌ای نقش افغانستان در پویش‌های مجموعۀ امنیتی آسیای مرکزی از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 29-58]

 • محاصره جغرافیایی هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین - آمریکا [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 133-160]

 • محور چین-روسیه ایران و محور چین- روسیه در آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 103-138]

 • محیط زیست ضرورت عملیاتی کردن ساز و کارهای نظارتی و اجرایی کنوانسیون محیط زیست دریای خزر [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 1-17]

 • مداخلات امنیتی و انتخابات انقلاب‌های رنگی و براندازی دولت‌های مدل (مطالعه تیپولوژی کشورهای مدل) [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 45-70]

 • مدارس مذهبی واکاوی دلایل اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 77-107]

 • مدل اوراسیایی گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

 • مدل پیش تئوری عوامل تاثیرگذار بر تصمیم سازی خارجی روسیه [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 69-93]

 • مدل عقلانی اوراسیا و بازتولید عقلانیِ جنگ سرد (جابجایی در پارادایم منازعه) [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 47-75]

 • مدیریت آب مدیریت آب در جمهوری آذربایجان [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 125-155]

 • مدیریت بحران تاثیر کد و بینش ژئوپلیتیک بر مدیریت فدراسیون روسیه در بحران اوکراین [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 137-171]

 • مدیریت بحران مدیریت بحران‌ها و بلایای طبیعی: مطالعه تطبیقی ایران و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 153-173]

 • مدیریت مبتنی بر حوضه ‏های آبریز و مشارکت مردمی مدیریت آب در جمهوری آذربایجان [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 125-155]

 • مدیریت یکپارچه منابع آب مدیریت آب در جمهوری آذربایجان [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 125-155]

 • مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه رودخانه‌ای؛ مطالعه موردی: حوضه آبی ارس-کُر [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 91-129]

 • مذاکرات آستانه و سوچی سیاست روسیه در قبال بحران سوریه با تأکید بر مذاکرات آستانه و سوچی [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 121-138]

 • مذاکره و تعارض روندهای متحول در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا (مذاکره و همکاری، رقابت و تعارض) [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 59-87]

 • مذهب مطالعۀ تطبیقی قدرت نرم ایران و ترکیه در جمهوری آذربایجان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 139-164]

 • مرزبندی چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 1-38]

 • مسئولیت حکمرانی دوم طالبان: حقوق بشر و مسئولیت آمریکا [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 3-24]

 • مسختی چالش‌های قومی‌ در قفقاز [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 93-110]

 • مسلمانان جایگاه و نقش مسلمانان در فدراسیون روسیه: چالش هویت‌یابی اسلامی و ذهنیت‌گرایی تاریخی روسی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 65-90]

 • مسلمانان روسیه تقابل نهادین در جامعه مسلمانان روسیه و بهره گیری مسکو-کرملین از آن [دوره 16، شماره 70، 1389، صفحه 25-42]

 • مشارکت استراتژیک بررسی تاثیرات عادی‌سازی روابط ترکیه- ارمنستان بر روابط جمهوری آذربایجان با ترکیه [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 79-108]

 • مشارکت شرقی تاثیر ابتکار مشارکت شرقی بر روابط اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 25-52]

 • مشارکت شرقی آسیب شناسی رژیم همکاری اتحادیه اروپا- گرجستان در قالب "موافقت نامه همکاری" [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 173-206]

 • مشکلات زیرساختی استراتژی هوش مصنوعی روسیه [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 59-90]

 • معمای امنیت تحول در موازنه آفند-پدافند روسیه و ایران [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 49-70]

 • مفهوم استراتژیک مفهوم نوین استراتژیک ناتو(2010) و پیامدهای امنیتی آن در روابط ناتو و روسیه [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 1-30]

 • مکاتب فکری سیاست خارجی روسیه جایگاه ایران در مکاتب فکری سیاست خارجی روسیه [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 1-33]

 • مکتب امنیتی کپنهاگ دلایل و پیامدهای غیرامنیتی سازی در روابط ازبکستان و تاجیکستان [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 119-156]

 • مکتب امنیتی کپنهاگ دلایل و زمینه های غیرامنیتی سازی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 121-157]

 • مک‌کیندر ابتکار کمربند – راه: قوام نظریه هارت‌لند [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 163-188]

 • ملت‌سازی تاملی نظری بر پویش ملی‌گرایی قومی در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 69-91]

 • ملت‌سازی تبیین موانع ساخت هویت ملی در گرجستان در پرتو رویکرد مدرن به هویت‌های قومی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 1-30]

 • ملت سازی دولت‌سازی در قفقاز جنوبی: شکست‌ها و موفقیت‌ها [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 137-165]

 • ملیت عوامل پایداری حکومت های اقتدارگرا در آسیای مرکزی: میراث کهن و روبنای مدرن [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 137-161]

 • ملی‌‌گرایی گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

 • ملیگرایی چشمانداز امنیتی جهانی شدن در حوزه ژئوپلیتیک قفقاز [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 83-3]

 • ملی‌گرایی روسی تبیین گفتمانی تقابل هویت و ملی‌گرایی قومی چچن با هویت و ملی‌گرایی روسی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 33-60]

 • ملی‌گرایی قومی و هویت تبیین گفتمانی تقابل هویت و ملی‌گرایی قومی چچن با هویت و ملی‌گرایی روسی [دوره 20، شماره 87، 1393، صفحه 33-60]

 • منابع آب فرامرزی مدیریت رودخانه‏ های فرامرزی و امنیت در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 69-100]

 • منابع انرژی عوامل ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 71-89]

 • منابع انرژی چشم انداز توسعه نفت و گاز خزر و منافع ایران [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 125-154]

 • منابع انرژی استراتژی آمریکا در تقابل با نفوذ اقتصادی و سیاسی- امنیتی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 81-106]

 • منابع برگشت‏ پذیر انرژی انرژی‏ های برگشت‏ پذیر و همکاری منطقه‏ ای در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 59-90]

 • منابع بین‌المللی منابع بین‫المللی تداوم بحران قره‫باغ [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 108-134]

 • منابع بین‌المللی منابع بین‫المللی راهبرد امنیت ملی 2020 فدراسیون روسیه [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 67-95]

 • منازعات آبی مدیریت یکپارچه منابع آب و حوضه رودخانه‌ای؛ مطالعه موردی: حوضه آبی ارس-کُر [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 91-129]

 • منازعه ترکیه-ارمنستان نقش دیپلماسی مسیر دوم در حل منازعه ترکیه-ارمنستان: مطالعه موردی کمیسیون همبستگی ترک-ارمنی [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 157-191]

 • مناطق قبایلی خودمختار پاکستان و سازمان امنیت و اطلاعات ارتش پاکستان واکاوی دلایل اهمیت پاکستان در جنگ علیه تروریسم [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 77-107]

 • منافع امنیتی کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 97-136]

 • منافع امنیتی کریدور میانی و منافع ایران در قفقاز جنوبی [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 27-54]

 • منافع مشترک و فضای پساجنگ سرد بررسی عوامل موثر بر همگرایی و منازعه روسیه و چین در عصر پساجنگ سرد [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 67-99]

 • منافع ملی رقابت روسیه و آمریکا در اوراسیا [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 155-171]

 • منافع ملی و مکتب کپنهاگ بررسی وجوه مثبت و لزوم پویایی ایران در ابتکار کمربند اقتصادی از منظر مکتب کپنهاگ [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 141-166]

 • منافع و علایق سیاست اتحادیه اروپا در قفقاز جنوبی: منافع و چالش‌ها [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 133-159]

 • مناقشه دنباس تحلیل مناقشه دنباس از منظر حقوق بین ‏‏الملل [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 101-141]

 • مناقشه قره‌باغ روسیه و مناقشه قره باغ [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 97-123]

 • مناقشه منجمد تحلیل مناقشه دنباس از منظر حقوق بین ‏‏الملل [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 101-141]

 • مناقشه منجمد بازی راهبردی روسیه-اتحادیه اروپا در مناقشه ممتد آبخازیا [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 100-139]

 • مناقشه و همکاری مدیریت رودخانه‏ های فرامرزی و امنیت در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 69-100]

 • منطق امنیتی بازخوانی منطق‌های امنیتی بازیگران قفقاز جنوبی (مرز پرآشوب) [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 27-49]

 • منطقه آزاد بررسی و تحلیل اهمیت ژئواکونومیک مناطق آزاد ترکیه برای منطقه آزاد ارس [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 136-167]

 • منطقه‌ای‌سازی بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 152-181]

 • منطقه‏بودگی دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 1-37]

 • منطقه خزر ابتکارهای راهبردی قدرت‌های آسیایی در منطقه خزر [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 51-88]

 • منطقه دریای خزر تبیین دستورکار همگرایی منطقه دریای خزر با تاکید بر وابستگی‌های متقابل [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 71-101]

 • منطقه ژئوپلیتیک تاثیر فعالیت های نظامی بازیگران فرامنطقه‌ای حوزه خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 34-69]

 • منطقه قفقاز جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 15-27]

 • منطقه‌گرایی بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 152-181]

 • منطقه‏ گرایی رقابت و واگرایی در سازمان همکاری شانگهای؛ با تأکید بر اختلافات چین-روسیه و هند-پاکستان [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 101-132]

 • منطقه‏گرایی دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 1-37]

 • منطقه‌گرایی و سازمان همکاری شانگهای بررسی چالش‌ها و موانع منطقه‌گرایی در آسیای مرکزی [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 89-110]

 • منطقه‌گرایی و نظام بین الملل امکان یا امتناع همگرایی قاره‌ای در آسیا [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 45-76]

 • منطقۀ خزر ژئوپلتیک خزر و امنیت ملی ایران [دوره 27، شماره 115، 1400]

 • مهاجرت نگرش‏ های ضد مهاجرتی در روسیه [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 1-26]

 • مهار چین و هژمونی آمریکا استراتژی آمریکا در تقابل با نفوذ اقتصادی و سیاسی- امنیتی چین در آسیای مرکزی [دوره 19، شماره 83، 1392، صفحه 81-106]

 • مواد مخدر پیامدهای بحران مواد مخدر بر اقتصاد منطقه آسیای مرکزی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 187-205]

 • مواد مخدر و هروئین تأثیر عنصر «مخدر افغان» بر امنیت ملی فدراسیون روسیه [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 59-85]

 • موازنه آفند-پدافند تحول در موازنه آفند-پدافند روسیه و ایران [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 49-70]

 • موازنه تهدید تحول در موازنه آفند-پدافند روسیه و ایران [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 49-70]

 • موازنه تهدید و موازنه قدرت امریکا و روابط جمهوری اسلامی ایران - فدراسیون روسیه [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 65-91]

 • موازنه دور از کرانه و احاله مسئولیت تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت روسیه در منطقه اورآسیا [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 165-197]

 • موازنه قدرت و روسیه مفهوم نوین استراتژیک ناتو(2010) و پیامدهای امنیتی آن در روابط ناتو و روسیه [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 1-30]

 • موازنه قدرت و واقع‌گرایی چالش‌های صلح در افغانستان [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 33-58]

 • موازنه قوا سازمان همکاری شانگهای: قدرتی توازن بخش [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 129-154]

 • موازنه قوا تاثیر نظامی کردن حوزه دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 125-158]

 • موازنه قوا روسیه در سوریه و تکفیرگرایی در آسیای مرکزی [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 118-143]

 • موازنه قوا روسیه و ابتکار "کمربند-جاده" چین (2020-2013) [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 3-26]

 • موازنه نرم تاثیر مولفه‌های موازنه نرم چین و روسیه بر هژمونی ایالات‌متحده آمریکا [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 65-95]

 • موازنه نرم و سخت الگوهای ضد هژمونیک ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 127-159]

 • موافقتنامه همکاری و موافقتنامه تجارت آزاد آسیب شناسی رژیم همکاری اتحادیه اروپا- گرجستان در قالب "موافقت نامه همکاری" [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 173-206]

 • موانع توسعه همکاری‌ها موانع رشد و توسعه همکاری‌ها در آسیای مرکزی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 139-159]

 • موقعیت جغرافیایی عوامل ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 71-89]

 • موقعیت ژئوپولتیک اصول و ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 51-68]

 • موقعیت قدرت بزرگ ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 91-123]

 • میانجیگری بین‌المللی بررسی و تحلیل ماهیت میانجیگری بین‌المللی در بحران ژئوپلیتیک قره‌باغ [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 105-137]

ن

 • نئواوراسیاگرایی تجزیه و تحلیل تاثیر اندیشه نئواوراسیاگرایی بر سیاست خارجی روسیه در بحران اوکراین 2014 [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 131-165]

 • نئومرکانتیلیست و نفت و گاز رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 33-64]

 • ناباکو تأثیر عامل انرژی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 29-58]

 • ناباکو و خط لوله ماورای خزر جایگاه ترکمنستان در چشم‌انداز انرژی اتحادیه اروپا [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 1-27]

 • ناتو مفهوم نوین استراتژیک ناتو(2010) و پیامدهای امنیتی آن در روابط ناتو و روسیه [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 1-30]

 • ناتو نگاهی به ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درباره حضور ناتو در افغانستان [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 1-20]

 • ناتو جنگ قفقاز: یازده سپتامبر روسیه [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 15-27]

 • ناتو بحران گرجستان: فصل نوین در روابط روسیه و غرب [دوره 14، شماره 63، 1387، صفحه 29-46]

 • ناتو چشم انداز و دورنمای الحاق گرجستان به ناتو و پیآمدهای آن برای کشورهای منطقه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 155-186]

 • ناتو تحلیل مقایسه‌ای رفتار ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی از سال 2001 تا 2012 [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 119-151]

 • ناتو تبیین دیپلماسی جدید همسایگی چین نسبت به افغانستان [دوره 22، شماره 94، 1395، صفحه 71-102]

 • ناتو روسیه و ناتو: از شراکت استراتژیک تا رقابت استراتژیک [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 1-24]

 • ناتو منافع روسیه در خارج نزدیک با تاکید بر ارمنستان [دوره 23، شماره 100، 1396، صفحه 1-24]

 • ناتو چالش های سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 57-85]

 • ناتو حوزه های اختلاف میان روسیه و غرب در دوره چهارم ریاست جمهوری پوتین [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 39-68]

 • ناتو روسیه و محیط امنیتی شمالگان؛ نوسازی نظامی یا نظامی‏ گری؟ [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 91-119]

 • ناتو چهره تازه بازدارندگی هسته ای روسیه [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 33-63]

 • ناتو جایگاه هویت در شکل‌گیری نگاه امنیتی فدراسیون روسیه در قبال غرب [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 25-56]

 • ناتو جنگ روسیه _ اوکراین و آینده نظم بین‌المللی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 87-113]

 • ناتو و اتحادیه‌ اروپا رابطه مفهومی نفوذ، امنیت و پیوستگی سرزمینی؛ مطالعه موردی رفتار امنیتی روسیه در حوزه بالتیک (1991-2011) [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 85-116]

 • نارکوتروریسم قاچاق مواد مخدر و خشونت‏ های تروریستی در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 159-182]

 • ناسیونالیسم وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • ناگورنو- قره‏باغ تحلیلی بر ابعاد و سطوح مداخله در بحران ژئوپلیتیکی قره‏باغ [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 1-24]

 • نبرد سایبری بازدارندگی سایبری روسیه از منظر اروپا [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 117-156]

 • نرم‌افزار مکس کیو دی‌ای مدیریت بحران‌ها و بلایای طبیعی: مطالعه تطبیقی ایران و آسیای مرکزی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 153-173]

 • نظام بین‌الملل جایگاه روسیه در نظام بین‌الملل در قرن بیست و یکم: سناریوهای متصور [دوره 18، شماره 77، 1391، صفحه 113-132]

 • نظام بین‌الملل چیستی اندیشه «قدرت بزرگ» در سیاست خارجی روسیه [دوره 16، شماره 71، 1389، صفحه 133-162]

 • نظام بین‌الملل ارتقاء جایگاه روسیه در عرصة جهانی و تنش با امریکا در دورة پوتین [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 91-123]

 • نظام بین‌الملل نقش ابتکارات منطقه ای در گذار از نظام تک ‌قطبی به نظام چندقطبی ( مطالعه موردی طرح اوراسیای بزرگ تر) [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 176-196]

 • نظام بین الملل چشم انداز و دورنمای الحاق گرجستان به ناتو و پیآمدهای آن برای کشورهای منطقه [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 155-186]

 • نظام بین الملل تاثیر ایالات متحده آمریکا بر همگرایی و واگرایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 30-51]

 • نظام بین الملل سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 35-67]

 • نظام بین الملل الگوی رفتاری روسیه در نظام بین الملل: تلاش برای دستیابی به موازنه قوای مطلوب (2014-2018) [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 101-130]

 • نظام بین الملل و رویکرد استراتژیک روسیه، دریای خزر و نظام بین‌الملل: گذار استراتژیک [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 21-44]

 • نظام بین‌الملل و گذار قدرت روسیه، بریکس و تاثیرگذاری برساختار نظام بین الملل [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 57-83]

 • نظام تک قطبی تاثیر ایالات متحده آمریکا بر همگرایی و واگرایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 30-51]

 • نظام چند قطبی و هژمون منطقه‌ای الگوی رفتاری روسیه در نظام بین الملل: تلاش برای دستیابی به موازنه قوای مطلوب (2014-2018) [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 101-130]

 • نظام سیاسی فرهنگ سیاسی روسیه: ریشه‌ها، ابعاد و پیامدها [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 155-188]

 • نظامی کنشگری امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 97-136]

 • نظامی باوری مناقشه دریای چین جنوبی از منظر فرهنگ استراتژیک (2002-2021) [دوره 28، شماره 120، 1401، صفحه 3-24]

 • نظامی کردن تاثیر نظامی کردن حوزه دریای خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 125-158]

 • نظامی‏ گری روسیه و محیط امنیتی شمالگان؛ نوسازی نظامی یا نظامی‏ گری؟ [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 91-119]

 • نظریه هارت‌لند ابتکار کمربند – راه: قوام نظریه هارت‌لند [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 163-188]

 • نظم آمریکایی-محور ظرفیت های بریکس و محدودیت های روسیه برای تغییر نظم بین الملل [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 161-198]

 • نظم بین‏المللی چندقطبی مثلث روسیه-هند-چین (ریک) و امکان ایجاد شبکه نوظهور همکاری [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 117-148]

 • نظم بین‌الملل جنگ روسیه _ اوکراین و آینده نظم بین‌المللی [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 87-113]

 • نظم پساکرونا آمریکا و چین در نظم پساکرونا [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 3-35]

 • نظم سیاسی لیبرال قدرت تحول‏ گرای اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 108، 1398، صفحه 1-32]

 • نفت و گاز چشم انداز توسعه نفت و گاز خزر و منافع ایران [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 125-154]

 • نفت و گاز اهمیت نقش انرژی در سیاست خارجی روسیه [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 33-66]

 • نفت و گاز طبیعی تأثیر عامل انرژی بر روابط روسیه و اتحادیه اروپا [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 29-58]

 • نفوذ قدرت نرم چین در منطقه آسیای مرکزی: رویکردها، ابزارها و اهداف [دوره 20، شماره 88، 1393، صفحه 57-112]

 • نفوذ اقتصادی نفوذ اقتصادی روسیه در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 104-129]

 • نمانام راه ابریشم روایت راه ابریشم ژاپن در آسیای مرکزی و نسبت آن با ابتکار کمربند و راه [دوره 26، شماره 109، 1399، صفحه 33-69]

 • نهادگرایی فدراسیون روسیه و نهادگرایی روس محور در منطقه آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 1-36]

 • نهادگرایی نئولیبرال نگاه استراتژیک چین به بریکس [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 33-63]

 • نهادهای دیپلماسی‌عمومی دیپلماسی عمومی ترکیه در مناطق پیرامونی: از فضای سایبر تا برندسازی [دوره 28، شماره 119، 1401، صفحه 29-60]

 • نهادهای سیاسی وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • نواوراسیاگرایی و گفتمان امنیتی جایگاه خارج نزدیک در گفتمان امنیتی نواوراسیاگرایان روسیه [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 127-162]

 • نوزایی دولت روسیه و مسأله‌ غرب، "سده‌های اقتباس و مقابله" [دوره 24، شماره 103، 1397، صفحه 131-160]

 • نوسازی حوزه های اختلاف و رقابت میان اتحادیه اروپا و روسیه [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 1-28]

 • نوسازی اقتصادی روند نوسازی در روسیه: دولت قدرتمند و سطحی ماندن توسعه [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 135-163]

 • نوسازی سیاسی و وارونگی روند نوسازی در روسیه: دولت قدرتمند و سطحی ماندن توسعه [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 135-163]

 • نوسازی نظامی و نوواقع‏گرایی روسیه و محیط امنیتی شمالگان؛ نوسازی نظامی یا نظامی‏ گری؟ [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 91-119]

 • نوعثمان ‏گری راهنمای سیاست خارجی ترکیه درآسیای مرکزی [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 161-190]

 • نو عثمانی گری انگاره‌های هویتی و سیاست خارجی ترکیه در جنگ داخلی سوریه [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 115-138]

 • نوکارکردگرایی تحقق اکوتا و چشم‌انداز اکو 2015: فرصت‌ها و چالش‌های اکو [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 103-127]

 • نومنطقه‌گرایی تحقق اکوتا و چشم‌انداز اکو 2015: فرصت‌ها و چالش‌های اکو [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 103-127]

 • نومنطقه‌گرایی و ساختار منطقه‌ای ضد‌ترورریسم تحلیل مقایسه‌ای رفتار ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی از سال 2001 تا 2012 [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 119-151]

 • نو‌واقع‌گرایی و امنیت بررسی رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران به آسیای مرکزی [دوره 18، شماره 79، 1391، صفحه 139-166]

 • نیروهای شرق محور آسیای مرکزی بدنبال هویتی مستقل [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 173-203]

و

ه

 • هژمون تاثیر مولفه‌های موازنه نرم چین و روسیه بر هژمونی ایالات‌متحده آمریکا [دوره 21، شماره 92، 1394، صفحه 65-95]

 • هژمون بالقوه تأثیر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا بر امنیت روسیه در منطقه اورآسیا [دوره 21، شماره 91، 1394، صفحه 165-197]

 • هژمون منطقه‌ای جامعه‌پذیری نخبگان پساشوروی و هژمونی منطقه‌ای روسیه [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 157-186]

 • هژمون و ضد هژمون چگونگی تقابل روسیه و چین با آمریکا در اوراسیا [دوره 24، شماره 102، 1397، صفحه 1-33]

 • هژمونی جامعه‌پذیری نخبگان پساشوروی و هژمونی منطقه‌ای روسیه [دوره 24، شماره 104، 1397، صفحه 157-186]

 • هژمونی هژمونی، ژئوپلیتیک و مناسبات چین - آمریکا [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 133-160]

 • هژمونی تبیین کدهای ژئوپلیتیک روسیه در منطقه قفقاز جنوبی بر پایه نظریه زیست سیاست [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 159-182]

 • هژمونی آمریکا آمریکا و چین در نظم پساکرونا [دوره 28، شماره 118، 1401، صفحه 3-35]

 • هژمونی و ضد هژمونی الگوهای ضد هژمونیک ایران، روسیه و چین در آسیای مرکزی [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 127-159]

 • هژمونی و یک جانبه گرایی تاثیر ایالات متحده آمریکا بر همگرایی و واگرایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 30-51]

 • همبست تبیین رویکرد همبست در مناسبات هیدروپلیتیک منطقه آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 34-63]

 • همبستگی ملی وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • همکاری روندهای متحول در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا (مذاکره و همکاری، رقابت و تعارض) [دوره 19، شماره 81، 1392، صفحه 59-87]

 • همکاری ایران و روسیه در دریای خزر: رژیم حقوقی و همکاری‌ها [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 99-126]

 • همکاری اقتصادی نقش همکاری‌های اقتصادی در روابط استراتژیک چین و روسیه [دوره 24، شماره 101، 1397، صفحه 1-28]

 • همکاری تعرفه ای دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مورد همکاری‎های تعرفه‎ای) [دوره 27، شماره 113، 1400]

 • همکاری تعرفه‌ای و تجارت ترجیحی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (مطالعه موردی همکاری‎ های تعرفه‎ ای)1. Reza Simbar and Hadi Gholamnia [دوره 27، شماره 113، 1400، صفحه 1-20]

 • همکاری منطقه‌ای انرژی خزر محور همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز [دوره 16، شماره 69، 1389، صفحه 137-163]

 • همکاری منطقه‏ ای و معادله آب-انرژی انرژی‏ های برگشت‏ پذیر و همکاری منطقه‏ ای در آسیای مرکزی [دوره 25، شماره 106، 1398، صفحه 59-90]

 • همکاری‌های اقتصادی روابط ایران و روسیه: همکاری در دوره پسا همسایگی [دوره 14، شماره 61، 1387، صفحه 1-37]

 • همکاری‌های امنیتی مفهوم نوین استراتژیک ناتو(2010) و پیامدهای امنیتی آن در روابط ناتو و روسیه [دوره 18، شماره 80، 1391، صفحه 1-30]

 • همکاری‌های منطقه‌ای موانع رشد و توسعه همکاری‌ها در آسیای مرکزی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 139-159]

 • همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، بیست سال پس از گسترش این سازمان [دوره 19، شماره 84، 1392، صفحه 63-100]

 • همکاری‌های منطقه‌ای دیپلماسی اقتصادی و سیاست همسایگی ایران و ترکمنستان [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 3-28]

 • همکاری و قدرت‌های آسیایی روابط هند و چین: همکاری و رقابت [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 15-46]

 • همکاری و واقع‏گرایی تدافعی محدودیت‏های مشارکت روسیه و چین در شمالگان [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 125-153]

 • همکنشی امنیت محور دیپلماسی علمی آمریکا در قزاقستان [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 63-91]

 • همکنشی توسعه محور و فرستادگان علمی دیپلماسی علمی آمریکا در قزاقستان [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 63-91]

 • همگرایی تاثیر ایالات متحده آمریکا بر همگرایی و واگرایی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه [دوره 19، شماره 82، 1392، صفحه 30-51]

 • همگرایی بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 152-181]

 • همگرایی آسیایی امکان یا امتناع همگرایی قاره‌ای در آسیا [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 45-76]

 • همگرایی اقتصادی تاثیر عادی سازی روابط ترکیه و ارمنستان بر ژئوپلیتیک قفقاز جنوبی [دوره 17، شماره 75، 1390، صفحه 51-68]

 • همگرایی اقتصادی و کانتوری و اشپیگل همگرایی اقتصادی در اوراسیای مرکزی در تطبیق با الگوی کانتوری و اشپیگل [دوره 22، شماره 93، 1395، صفحه 69-97]

 • همگرایی اوراسیایی نگاه اجمالی به همگرایی‌های جدید در اوراسیای مرکزی و چالش‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 125-145]

 • همگرایی اوراسیایی و میان‌منطقه‌گرایی اقتصاد سیاسی روابط ایران و قزاقستان و همگرایی اوراسیایی (2010-2020) [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 143-167]

 • همگرایی بین کشورهای ترک زبان و همگرایی بین کشورهای فارس زبان نگاه اجمالی به همگرایی‌های جدید در اوراسیای مرکزی و چالش‌های احتمالی جمهوری اسلامی ایران [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 125-145]

 • همگرایی تجاری کریدور ریلی تراسیکا و تجارت ایران و آسیای میانه [دوره 29، شماره 121، 1402، صفحه 79-106]

 • همگرایی درون‏منطقه‏ای دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 1-37]

 • همگرایی منطقه‌ای کالبد شکافی همگرایی اوراسیایی روسیه؛ چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی [دوره 21، شماره 90، 1394، صفحه 67-117]

 • همگرایی منطقه‌ای ابتکارهای راهبردی قدرت‌های آسیایی در منطقه خزر [دوره 23، شماره 99، 1396، صفحه 51-88]

 • همگرایی منطقه ای جایگاه راه آهن شرق دریای خزر در همگرایی منطقه ای ایران با آسیای مرکزی [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 93-123]

 • همگرایی وابسته و سازمان همکاری آسیای مرکزی دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ [دوره 26، شماره 110، 1399، صفحه 1-37]

 • همگرایی و واگرایی بررسی عوامل موثر بر همگرایی و منازعه روسیه و چین در عصر پساجنگ سرد [دوره 22، شماره 96، 1395، صفحه 67-99]

 • همهپرسی (رفراندوم ) ساختار سیاسی و سرژ سارگسیان اصلاحات قانون اساسی ارمنستان: تغییر ساختار سیاسی از ریاست جمهوری به پارلمانی [دوره 21، شماره 89، 1394، صفحه 159-188]

 • هند روابط هند و چین: همکاری و رقابت [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 15-46]

 • هند تبیین مسیرهای انتقال انرژی براساس نظریه‌های روابط بین‌الملل: مطالعه موردی خط لوله تاپی و صلح [دوره 20، شماره 85، 1393، صفحه 161-189]

 • هند اقتصاد سیاسی سیاست خارجی هند و راهبردهای پیوند و ارتباط آن با آسیای مرکزی [دوره 23، شماره 98، 1396، صفحه 1-32]

 • هند و پاکستان رقابت و واگرایی در سازمان همکاری شانگهای؛ با تأکید بر اختلافات چین-روسیه و هند-پاکستان [دوره 25، شماره 105، 1398، صفحه 101-132]

 • هوش مصنوعی استراتژی هوش مصنوعی روسیه [دوره 27، شماره 116، 1400، صفحه 59-90]

 • هوشمندی محیطی و فرآیند رشد درک قدرت هوشمند در روندهای سیاست خارجی روسیه (2014-2019) [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 159-188]

 • هویت آسیای مرکزی بدنبال هویتی مستقل [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 173-203]

 • هویت بررسی تاثیر فرهنگ استراتژیک بر سیاست خارجی فدراسیون روسیه [دوره 23، شماره 97، 1396، صفحه 103-137]

 • هویت پیچیدگی ‏های روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ارمنستان [دوره 25، شماره 107، 1398، صفحه 65-94]

 • هویت جایگاه هویت در شکل‌گیری نگاه امنیتی فدراسیون روسیه در قبال غرب [دوره 26، شماره 111، 1399، صفحه 25-56]

 • هویت آسیایی امکان یا امتناع همگرایی قاره‌ای در آسیا [دوره 18، شماره 78، 1391، صفحه 45-76]

 • هویت اوراسیایی ژئوپلیتیک و هویت اوراسیایی: ایران و سازمان همکاری شانگهای [دوره 28، شماره 117، 1401، صفحه 71-98]

 • هویت روسی مبارزه برای اطمینان، بررسی سیاست خارجی روسیه2014-2020 [دوره 26، شماره 112، 1399، صفحه 34-61]

 • هویت زبانی ساختار اجتماعی شکننده در اوکراین؛ عرصه رویارویی قدرت نرم بازیگران بین‌المللی [دوره 20، شماره 86، 1393، صفحه 1-30]

 • هویت ژئوپلیتیک و منطقه ژئوپلیتیک تحلیل هویت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی با استفاده از نظریه سیستم ژئوپلیتیک جهانی [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 71-93]

 • هویت سیاسی تاثیر شکاف‌های اجتماعی- سیاسی در شکل‌گیری هویت سیاسی جامعه داغستان [دوره 17، شماره 76، 1390، صفحه 147-166]

 • هویت ملی گرجستان و روند دولت - ملت‌سازی [دوره 15، شماره 65، 1388، صفحه 47-71]

 • هویت ملی وضعیت روند دولت- ملت سازی در جمهوری ارمنستان [دوره 14، شماره 62، 1387، صفحه 15-50]

 • هویت ملی و هویت‌های قومی تبیین موانع ساخت هویت ملی در گرجستان در پرتو رویکرد مدرن به هویت‌های قومی [دوره 22، شماره 95، 1395، صفحه 1-30]

 • هیدروپلیتیک تبیین رویکرد همبست در مناسبات هیدروپلیتیک منطقه آسیای مرکزی [دوره 27، شماره 114، 1400، صفحه 34-63]

ی