دیپلماسی علمی آمریکا در قزاقستان
دیپلماسی علمی آمریکا در قزاقستان

سید اصغر کیوان‌حسینی؛ زهرا بهرامی

دوره 26، شماره 112 ، اسفند 1399، ، صفحه 63-91

چکیده
         در فضای جهانی شده که بازیگران به ویژه قدرت­های نوظهور در صدد ارتقا موقعیت خود در ساختار بین­المللی هستند، بهره‌گیری از قدرت نرم به‌ویژه در چهره دیپلماسی علمی از اهمیت فزاینده­ای ...  بیشتر