نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری روابط بین ‏الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استاد تمام گروه روابط بین ‏الملل، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران،

چکیده

سال‏های بسیاری از رواج اصطلاح نظم پساآمریکایی می‏گذرد‏، نظمی که اغلب محققان محور آن را چین تصور می‏کنند. در این میان، ظهور همه‏گیری کرونا و تبدیل آن به یک بحران جهانی و مهمتر عدم رهبری و نیز شکست آمریکا در این پاندمی، باعث شد تا برخی آن را عامل غروب خورشید هژمونی ایالات متحده بنامند. این پژوهش با پرسش از ماهیت نظام بین‏الملل پساکرونا در بُعد هژمون و ضد هژمون [آمریکا و چین]، تلاش دارد تا از منظر سناریونویسی و تکنیک دلفی به این سوال پاسخ دهد که آیا کرونا منجر به سقوط هژمونی واشنگتن و جایگزینی پکن به جای آن می‏شود یا خیر؟. نتایج بررسی نشان داد به دلایل متعددی که نتیجه‏ی آنها باقی ماندن شکاف پیشتازی آمریکا نسبت به چین خواهد بود سقوط هژمونی آمریکا در جهان پساکرونا ساده‏لوحانه می‏نماید. اما چین با الگوسازی از چهره‏ی خود به عنوان ناجی جهان در دوران کرونا به دلیل موفقیت در مهار آن و نیز ایجاد خط دوستی‏های جهانی از طریق دیپلماسی ماسک، وارد مرحله‏ی مشروعیت‏زدایی از نظم ِ به رهبری آمریکا شد. حالا باید دید آیا رهبران پکن با درنظر گرفتن این افزایش نفوذ خود، تمایل و اراده‏ای برای به پایان رساندن این مرحله و ورود به مرحله نهایی چرخه‏ی قدرت خواهند داشت یا خیر؟، امری که درحال حاضر اگر نگوئیم غیرممکن، اما قطعاً بسیار سخت و پرتنش خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
فارسی
 بیات، مصطفی و دیگران، 1400، «پساکرونا؛ افول هژمونی آمریکا و ظهور جهان منطقه‏ای ایران»، مجله روابط خارجی، سال سیزدهم، شماره3، صص 626-599.
جمشیدی، محمد و زکیه یزدان‏شناس، 1399، «نظریه چرخه قدرت و تحولات قدرت ایالات‌متحده؛ بستری برای تحلیل رفتار سیاست خارجی»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال شانزدهم، شماره3، صص 82-52.
جهانگیری، سعید، فرحان‏جم، مهسا و ابراهیم متقی، 1399، «واکاوی چگونگی افول هژمونی آمریکا در عرصه جهانی با تأکید بر ویروس کرونا»، جستارهای سیاسی معاصر، سال یازدهم، شماره4، صص 93-73.
رستمی، محمدرضا و حسین دهشیار، 1390، «سیاست خارجی تعامل‏گرای چین و نظم جهانی»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‏المللی، شماره9، صص 23-17.
رومی، فرشاد و احسان کاظمی، 1399، «کرونا ویروس؛ متغیری نوین در تحلیل کلان تحولات سیاسی و بین‏المللی»، فصلنامه پژوهش‏های راهبردی سیاست، دوره نهم، شماره33، صص 89-63.
کرمی، کامران، 1389، «فرصت‏ها و چالش‏های آمریکا در جهانی متفاوت: بررسی اندیشه‏های فرید زکریا»، فصلنامه مطالعات منطقه‏ای، سال یازدهم، شماره2، صص 121-99.
کولایی، الهه، 1377، «برداشتی کوتاه از نظریه چرخه‏های طولانی در سیاست جهانی»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره41، صص 176-154.
لاتین
Applebaum, Anne, 2020, When the World Stumbled: Covid-19 and the Failure of the International System, In: covid-19 and world order, edited by Hal Brands and Francis J. Gavin, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Bahi, Riham, 2021, “The geopolitics of COVID-19: US-China rivalry and the imminent Kindleberger trap”, Review of Economics and Political, Vol. 6. No. 1, pp.76-94.
Basu, Titli, 2020, “Sino-US Disorder: Power and Policy in Post-Covid Indo-Pacific”, Journal of Asian Economic Integration, Vol. 2, No. 2, pp.159-179.
Beckley, Michael, 2018, Unrivaled: Why America Will Remain the World’s Sole Superpower, US: Cornell University Press.
Benjamin, Tze Ern HO, 2020, “China’s Strategic Objectives in a Post Covid-19 World”, PRISM, Vol. 9, No. 1, pp.88-101.
Bhalla, A.S., 2021, “Leadership Challenges and the Covid-19 Pandemic”, Observer Research Foundation(ORF), Occasional Paper, No.299, pp.1-38.
Bloomberg, 2020, Available at: https://www.bloomberg.com/graphics/2016-us-vs-china-economy/[Access 21 April 2022].
Doran, Charles F., 2000, Confronting the Principles of the Power Cycle: Changing Systems Stvucture, Expectations, and Way, In: Handbook of War Studies, edited by Manus I. Midlarsky, United States: University of Michigan press.
Duggan, Niall and Marcin Grabowski, 2021, “The Influence of Covid-19 on the Power Transition between the United States and China: The Case of Southeast Asia”, Irish Studies in International Affairs, Vol. 32, No. 1, pp.83-102.
Duran, Burhanettin, 2020, After the Coronavirus, A New World (Dis)Order?, In: The Post-COVID-19 Global System: Old Problems, New Trends, Turkey: Center for Strategic Research & Antalya Diplomacy Forum.
Fayyaz, Shabana and Salma Malik, 2020, “Question of US Hegemony and Covid-19 Pandemic”, Global Political Review, Vol. 1. No.1, pp.72-83.
Fitzpatrick, Alex, 2020, “Why the U.S. Is Losing the War on Covid-19”, Available at: http//time.com/5879086/us-covid-19/ [Access 1 June 2022].
Gallup, 2022, Available at: http//news.Gallup.com/poll/116350/position-world.aspx[Access 21 April 2022].
Hiro, Dilip, 2020, “Comparing the US’ and China’s Response to Covid-19”, In: THE Nation, Available at: http//www.thenation.com/article/world/coronavirus-us-china-response/ [Access 11 May 2022].
Hussain, Maqsood, 2021, “Reimagining the New World Order Post-Covid-19”, Qubahan Academic Journal, Vol.1, No. 1, pp.5–10.
Ivie, Harrison Mckinney, 2016, the future of world power: An analysis of long cycle theory, bachelor's thesis, US: University of Arizona.
JdeLisle, acques, 2021, “The Covid-19 Pandemic and Geopolitics in the Indo-Pacific: A View from the United States”, Joint U.S.-Korea Academic Studies, Vol. 0, pp.31-60.
Kapucu, Naim and Donald Moynihan, 2021, “Trump’s (mis)management of the Covid-19 pandemic in the US”, Policy Studies, Vol. 42, No. 5-6, pp.592-610.
Kristof, Nicholas, 2020, “America and the Virus: A Colossal Failure of Leadership”, The New York Times, Available at: http/www.nytimes.com/20202/10/22/opinion/su n day/coronavirus-united-states.html[Access 21 May 2020].
McNeil, Taylor, 2019, “Why the United States Is the Only Superpower”, Available at: http//now.tufts.edu/2019/11/21/why-united-states-only-superpower /[ Access 29 May 2022].
Modelski, George, 1987, Long Cycles in World Politics, UK: Palgrave Macmillan
Moon, Chung-in, Jeong, Soo Yeon and Samuel Gardner, 2021, “Cold War Discourse and Geopolitical Flashpoints in Post-Covid-19 Northeast Asia”, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, Vol. 4, pp.284-307.
Nye, Joseph, 2019, “The rise and fall of American hegemony from Wilson to Trump”, International Affairs, Vol. 95, No. 1, pp 63–80.
Nye, Joseph, 2020, “Post-Pandemic Geopolitics, In: .project syndicate”, Available at: http//www.project-syndicate.org/commentary/five-scenarios-for-international-order-in-2030-by-joseph-s-nye-2020-10[Access 21 April 2022].
O'Rourke, Ronald, 2021, U.S. Role in the World: Background and Issues for Congress, Congressional Research Service, U.S: Congressional Research Service.
Our World in Data, 2022, Available at: https://ourworldindata.org/covid-cases[Access 27 June 2022].
Reich, Simon and Peter Dombrowski, 2020, “The consequence of COVID-19: how the United States moved from security provider to security consumer”, International Affairs, Vol. 96, No. 5, pp.1253–1279.
Sapolsky, Harvey M., 2017, Managing Global Security beyond ‘Pax Americana’, In: International Relations, Edited Stephen Mcglinchey, England: E-International Relations.
Schindler, Seth, Jepson, Nicholas and Wenxing Cui, 2020, “Covid-19, China and the future of global development”, Research in Globalization, Vol. 2, pp.1-7.
Simons, Greg, 2020, “The Corona Virus Pandemic and Global Transformations: Making or Breaking International Orders?”, Outlines of Global Transformations: Politics, Economics, Law, Vol. 13, No. 5, pp.20–37.
Stoynov, Pavel, 2018, “Portuguese empire during the period 1415-1663”, Bulgaria, Sofia University[DOI: http//www.psp-ltd.com/JIEB_71_6_2018.pdf].
Thompson, Graeme, 2021, “Globalization, Geopolitics, and the U.S.–China Rivalry after Covid-19”, Journal of Applied History, Vol 3, No 1-2, pp.72-94.
Walt, Stephan, 2020, “The Death of American Competence”, In: Foreign Policy, Available at: http//foreign policy.com/2020/03/23/death-american-competence-reputation-coronavirus/[ Access 21 April 2022].
Walt, Stephen, 2018, The Hell of Good Intentions: America’s Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy, New York: Farrar Straus and Giroux.
Wang, Zheng, 2020, “Dangers and Opportunities in the Coronavirus Crisis: US-China and China-Japan Relations”, Available at: http//items.ssrc.org/covid-19-and- the-social-sciences/covid-19-in-east-asia/dangers-and-opportunities-in-the-coronavir us-crisis-us-china-and-china-japan-relations//[ Access 3 May 2022].
Yuan, Nansheng, 2020, “Reflections on China- US relations after the Covid-19 pandemic, China International Strategy Review, Vol. 2, pp.14-23.
Zhao, Suisheng, 2021, “Rhetoric and Reality of China’s Global Leadership in the Context of COVID-19: Implications for the US-led World Order and Liberal Globalization”, Journal of Contemporary China, Vol. 30, No. 128, pp.233–248.