مدیر مسئول


محمد حسن شیخ الاسلامی معاون محترم وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی

روابط بین الملل

  • mh.sheikholeslamimfa.gov.ir

سردبیر


سید محمد کاظم سجادپور استاد روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

روابط بین الملل

مدیر علمی و اجرایی


فاطمه محمدی مدیر علمی و اجرایی فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

روابط بین الملل

  • mohammadii.fgmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا دهشیری استاد علوم سیاسی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه

علوم سیاسی

  • mohammadreza_dehshiriyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمد کاظم سجادپور استاد روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


رضا سیمبر استاد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

روابط بین الملل

  • rezasimbarhotmail.com

اعضای هیات تحریریه


محمدفرهاد عطایی استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


ارسلان قربانی شیخ نشین استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


سهراب شهابی دانشیار روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

اقتصاد سیاسی

اعضای هیات تحریریه


جهانگیر کرمی دانشیار مطالعات روسیه دانشگاه تهران

روابط بین الملل

اعضای هیات تحریریه


عنایت اله یزدانی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

علوم سیاسی

  • yazdenpolt.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی آدمی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

روابط بین الملل

ویراستار ادبی نشریه


حدیث ارک ویراستار ادبی

  • hadis_orakyahoo.com
  • 09163111436

صفحه آرا


سحر حسینی صفحه آرا

  • saharhosseini6970gmail.com
  • 09309808716