داوران سال 1398 فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

محمدرضا دهشیری: استاد علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

سیدمحمد کاظم سجادپور: استاد علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

رضا سیمبر: استاد روابط بین الملل دانشگاه گیلان

محمدفرهاد عطایی: استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران

ارسلان قربانی شیخ نشین: استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

سهراب شهابی: دانشیار مطالعات منطقه ای دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه

جهانگیر کرمی: دانشیار مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

عنایت اله یزدانی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

علی آدمی: دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی

علی داربی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

ماندانا تیشه یار: استادیار آسیای مرکزی و قفقاز موسسه آموزش عالی اکو دانشگاه علامه طباطبائی

مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

سید مصطفی ابطحی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محمدعلی خسروی: استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علی ایلخانی پور: استادیار علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

سید مهدی مرادی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

سمیه قنبری: استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور