اهداف:

فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز اعتقاد بر این دارد که شناخت دقیق روسیه و دیگر جمهورهای مشترک المنافع و بازیابی هویت ملی و کیان فرهنگی مردم آسیای مرکزی و قفقاز به توسعه اقتصادی – اجتماعی آنان کمک نموده و به برقراری صلح و ثبات در این منطقه وسیع از جهان بیانجامد.

محورها:

محورهای مورد نظر این فصلنامه به شرح زیر است:

  • سیاسی؛ جامعه شناسی سیاسی، سیاست گذاری، مطالعات مقایسه‌ای، مطالعات اقوام.
  • اقتصادی؛ اقتصاد سیاسی، اقتصاد مقایسه‌ای.
  • اجتماعی؛ پیمایش ها و مطالعات میدانی انجام شده در حوزه روسیه، آسیای مرکزی، قفقاز و اوراسیا.
  • امنیتی و راهبردی؛ پیمان های امنیتی، مطالعات راهبردی و سیاستگذاری امنیتی.
  • جغرافیایی؛ جغرافیای سیاسی؛ ژئوپلیتیک.
  • روابط جمهوری اسلامی ایران با مناطق روسیه، آسیای مرکزی، قفقاز و اوراسیا در دوره معاصر.