- فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی، تنها مقالاتی را می‌پذیرد که در ارتباط با علوم انسانی زیر گروه علوم سیاسی و منطقه آسیای مرکزی هستند.

- فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی، تنها مقالاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد که از طریق سامانه الکترونیک آن (همین سامانه) ارسال شده باشند.

-فصلنامه از دریافت مقالاتی که نویسنده آنها، مقاله در حال داوری و یا در نوبت چاپ دارد  و یا تعداد نویسندگان آن بیشتر از دو نفر باشد، معذور است.

-برای ارسال مقاله جهت داوری، باید حداقل یکسال از تاریخ انتشار آخرین مقاله نویسنده گذشته باشد.

- نویسنده/ نویسندگان لازم است پیش از ارسال مقاله به فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی، راهنمای نویسندگان را در همین سامانه مطالعه کرده و مقاله خود را به طور دقیق بر اساس آن تنظیم نمایند.

- پس از ارسال مقاله توسط نویسنده/ نویسندگان، فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی موضوع و کلیت آن را مورد بررسی قرار داده و چنانچه مقاله در راستای اهداف و زمینه موضوعی این دوفصلنامه باشد، به نویسنده/ نویسندگان آن از طریق همین سامانه اطلاع داده می‌شود.

- در این مرحله، چنانچه دبیر تخصصصی موضوعی فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی، مقاله را با معیارهای دوفصلنامه مطابق تشخیص دهد، آن را برای ارزیابی به داوران موضوعی ارجاع خواهد داد. (چنانچه مقاله از نظر دبیر تخصصی فاقد معیار‌های دوفصلنامه تشخیص دهد و رد شود، از طریق همین سامانه به نویسنده/نویسندگان اطلاع داده خواهد شد).

- در این مرحله دو داور با تخصص موضوعی، مقاله را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نظرات ایشان از طریق همین سامانه به نویسنده/ نویسندگان مقاله، اطلاع داده خواهد شد. داوران موضوعی فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی، این اختیار را دارند که مقاله مورد قبول قرار داده یا رد کنند و یا از نویسنده/ نویسندگان بخواهند آن را به هر اصلاح کنند. (چنانچه مقاله از نظر دوران رد شود، از طریق همین سامانه به نویسنده/نویسندگان اطلاع داده خواهد شد).

- چنانچه یکی از داوران مقاله رد کند و داور دیگر آن را قبول کند یا با اصلاحات مورد قبول بداند، مقاله برای بررسی به داور موضوعی سوم ارجاع داده خواهد شد تا وی نیز در این باره نظر خود را اعلام دارد. در این شرایط معیار تصمیم‌گیری فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی، برای قبول یا رد مقاله، دو رای از سه رای داوران خواهد بود.

- در این مرحله، پس انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده/ نویسندگان، مقاله اصلاح شده از طریق همین سامانه به دوفصلنامه ارسال خواهد شد تا اصلاحات مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که نظر داوران برآورده شده باشد، مقاله مورد پذیرش فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی قرار خواهد گرفت و از طریق همین سامانه به نویسنده/ نویسندگان آن اطلاع داده خواهد شد.

- پس از پذیرش مقاله توسط فصلنامه علمی مطالعات آسیای مرکزی، نویسندگان ملزم هستند برای چاپ، اصلاحات مد نظر ویراستار ادبی، ویراستار علمی و صفحه‌آرا را در مقاله خود انجام دهند و در زمان مقرر مقاله را از طریق همین سامانه برای دوفصلنامه بفرستند. (چنانچه نویسنده/ نویسندگان در زمان مقرر اقدام به این نوع اصلاحات نکنند، نوبت چاپ آنها به تأخیر خواهد افتاد).

- نویسنده/ نویسنگان متعهد هستند، اصلاحات مقاله را در هر مرحله طبق زمان مقرری که از طریق همین سامانه به آنها اطلاع داده خواهد شد، انجام دهند، در غیر این صورت، مقاله در مرحله قبل از پذیرش، از ادامه فرآیند بررسی خارج خواهد شد و در هر مرحله پس از پذیرش دچار تأخیر در نوبت چاپ خواهد شد.