نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گیلان،گیلان- ایران

چکیده

تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 و تحریم‌های مالی شدید اعمال شده علیه مسکو، نه تنها تأثیر اقتصادی بر روسیه داشته است؛ بلکه پیامد این بحران، اقتصاد بین ­الملل از جمله آمریکا و اروپا را نیز تحت تأثیر قرار داده است. تورم ناشی از بحران اوکراین که در حال حاضر، بیشتر اقتصادهای جهان از جمله آمریکا و اروپا را دچار آسیب کرده است؛ به دلیل افزایش شدید قیمت نفت و گاز و محصولات صنعتی و کشاورزی به طور پیوسته در حال افزایش است. از این­رو نوشتار پیش­رو، در تلاش است  به بررسی تأثیر اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 بر بازیگران کلیدی اقتصاد جهانی، به ویژه آمریکا و اروپا که تحریم‌های مالی شدیدی علیه روسیه اعمال کرده‌اند؛ بپردازد. لذا سؤال اصلی پژوهش عبارت است از این­که جنگ 2022 روسیه و اکراین چه تأثیری بر اقتصاد بین­الملل به ویژه آمریکا و اروپا داشته است؟ فرضیۀ پژوهش این است که با توجه به ابعاد سیاسی و نظامی مناقشه اوکراین؛ رهبران کشورها در تصمیم­گیری‌های خود در خصوص این بحران، مسائل سیاسی را بر مسائل اقتصادی اولویت داده‌اند و این امر باعث شده تا اقتصادی که در دوران جنگ سرد به عنوان سیاست سفلی مطرح بوده است، دوباره تحت تأثیر مسائل سیاست اعلی قرار بگیرد و با رکود و افزایش قیمت جهانی مواجه شود. برای تحلیل داده‌های این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
فارسی
اعظمی، هادی و محمد نظری و سید علی حسینی (1397)، «رقابت ژئوپلیتیک روسیه و آمریکا در اوکراین (2004-2017)»، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین‌الملل، سال 6، شماره 2، صص 52-21
پولادی، سهیلا و بهرام یوسفی و فریدون اکبرزاده و حسین کریمی­فرد (1399)، «تأثیر بحران اوکراین بر روسیه، با تمرکز بر اهمیت ژئوپلیتیک اوکراین بر روسیه پس از فروپاشی شوروی تا سال 2018»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین­المللی، دوره 11، شماره 42، صص 239-211
جلیلوند، محسن (1399)، «تحول اقتصاد سیاسی بین الملل»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین­المللی، سال یازدهم، شماره چهل و سوم، صص 22-1
دانش­نیا، فرهاد و مهری مارابی (1394)، «تقابل سازه­انگارانه آمریکا و روسیه در اوکراین»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة نهم، شمارة 19، صص 248-231
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و منوچهر مرادی (1395)، «تهدید غرب، برداشت روسیه و بحران اوکراین»، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، شماره دوم، صص 55-25
سلیمیان، صلاح و محمد رسول الماسی فرد (1399)، «جست­وجوی زمینه‌های اقتصادی صلح با استفاده از نظریه بازی‌ها»، فصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین­الملل، دوره سوم، شماره اول، صص 207-181
صباغیان، علی و رؤیا رسولی (1400)، «تحلیل پایداری روابط انرژی روسیه و اتحادیة اروپا پس از بحران اوکراین از دیدگاه نظریة وابستگی متقابل»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 14، شماره 1، صص 201-177
قنبرلو، عبداله (1393)، «مبانی و مؤلفه‌های مفهومی اقتصاد سیاسی بین­الملل»، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر، سال پنجم، شماره دوم، صص 110-87
قنبرلو، عبداله (1395)، «اقتصاد لیبرال و مسئلة جنگ و صلح در روابط بین‌الملل»، فصلنامه اقتصاد تطبیقی، سال سوم، شماره اول، صص 67-49
کریمی فرد، حسین و مجید روحی دهینه (1393)، «بیشینه­سازی قدرت روسیه درقبال بحران اوکراین»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و هشتم، شماره 3، صص 577-551
ولی­زاده، اکبر و سیمین شیرازی موگویی و حمیدرضا عزیزی (1394)، «تأثیر بحران سال 2014 اوکراین بر روابط روسیه و ایالات متحده»، فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی، دورة 8، شمارة 1، صص 171-149
یاری، احسان (1399)، «پوتین و الحاق کریمه به روسیه؛ واکاوی ژئوپلیتیکی از اقدام روسیه در الحاق شبه جزیره کریمه»، فصلنامه پژوهش‌های‌جغرافیای‌انسانی،‌ دوره 52، شماره 2، صص 499-477.
لاتین
Ann Saphir And Jonnelle Marte And Lindsay Dunsmuir(February 24, 2022), “Factbox: How the Ukraine conflict could affect the U.S. economy”, reuters, Available at: https://www.reuters.com/world/how-ukraine-conflict-could-affect-us-economy-2022-02-24/
Wozniak, Michał (18 Feb, 2017), “The Ukraine Crisis and Shift in us Foreign Policy”, International Studies, Volume 18: Issue 2, pp 87–102.
Aloisi, Silvia And Daniel, Frank Jack (2022, March 1), “Timeline: The events leading up to Russia's invasion of Ukraine”, reuters, Available at: https://www.reuters.com/world/europe/events-leading-up-russias-invasion-ukraine-2022-02-28/
Bhattarai, ‪ Abha And Tony Romm And Rachel Siegel (February 28, 2022), “U.S. economy appeared ready to surge, but Russia's invasion of Ukraine could send shockwaves”, The Washington Post, Available at: https://www.washingtonpost.com/business/2022/02/25/economy-us-russia-ukraine-gas/
Bigg, Matthew Mpoke (2022, February 18), “A timeline of the tensions between Russia and Ukraine”, The New York Times, Available at: https://www.nytimes.com/2022/02/18/world/europe/russia-ukraine-timeline.html
Cohen, Patricia And Jack Ewing (February 21, 2022), “What’s at Stake for the Global Economy as Conflict Looms in Ukraine”, getabstract, Available at: https://www.getabstract.com/zh/%E6%91%98%E8%A6%81/whats-at-stake-for-the-global-economy-as-conflict-looms-in-ukraine/44822?st=RELATED&si=44528
Dragneva-Lewers, Rilka And Kataryna Wolczuk (2015), Ukraine Between the EU and Russia: The Integration Challenge, Publishers: Palgrave Pivot, pp. 1-158
Egan, Matt (February 26, 2022), “Why the Russian invasion will have huge economic consequences for American families”, CNN, Available at: https://egyptindependent.com/why-the-russian-invasion-will-have-huge-economic-consequences-for-american-families/
European Investment Bank(June 14, 2022),“New report: The impact of the war on Europe’s economic recovery”, Available at: https://www.eib.org/en/press/all/2022-268-new-report-the-impact-of-the-war-on-europe-s-economic-recovery#:~:text=Real%20economic%20growth%20in%20the,risk%20for%20the%20European%20economy.
Gilpin, Robert G. (1987), The Political Economy of International Relations, Princeton: Princeton University Press, pp. 1-449
Holland, Ben, And Scott Johnson And Jamie Rush And Anna Wong And Tom Orlik(February 24, 2022), “How War in Ukraine Threatens the World’s Economic Recovery”, Bloomberg, Available at: https://www.bloomberg.com/news/features/2022-02-25/war-in-ukraine-how-the-ukraine-russia-conflict-could-impact-the-global-economy
Ivanova, Irina (2022, February 25), “How the Ukraine crisis is already hitting Americans' wallets” CBS News, Available at: https://www.cbsnews.com/news/Russia-Ukraine-invasion-economic-impact-unitedstates/
Korovkin, Vasily And Alexey Makarin(2019, June 18), “Conflict and Inter-Group Trade: Evidence from the 2014 Russia-Ukraine Crisis”, American Economic Association, Vol. 3, No. 5, pp. 1-71
Leonard, Mark And Jeremy Shapiro (February 9, 2022), “The crisis of European security: What Europeans think about the war”, European Council on Foreign Relations, Available at: https://ecfr.eu/podcasts/episode/the-crisis-of-european-security-what-europeans-think-about-the-war-in-ukraine/
Lanktree, Graham (February 24, 2022), “Businesses in Britain, EU brace for impact of Ukraine conflict”, politico, Available at: https://www.politico.eu/article/businesses-in-britain-and-europe-brace-for-impact-of-ukraine-conflict/
Mbah, Ruth Endam And Divine Forcha Wasum (2022), “Russian-Ukraine 2022 War: A Review of the Economic Impact of Russian-Ukraine Crisis on the USA, UK, Canada, and Europe”, Advances in Social Sciences Research Journal, Vol. 9, No. 3, pp. 144-153
Newsinamerica (March 9, 2022), “How War in Ukraine Threatens the World’s Economic Recovery”, Available at: https://newsinamerica.com/en/business/2022/how-war-in-ukraine-threatens-the-worlds-economic-recovery/
Redeker, Nils (7 March, 2022), “Same shock, different effects EU member states’ exposure to the economic consequences of Putin’s war”, Available at: https://hertieschoolf4e6.kxcdn.com/fileadmin/2_Research/1_About_our_research/2_Research_centres/6_Jacques_Delors_Centre/Publications/20220307_Economic_Consequences_Ukraine_Redeker.pdf
Roth, Andrew And Julian Borger(Feb 23, 2022), "Putin orders troops into eastern Ukraine on ‘peacekeeping dutie”, the guardian, Available at: https://www.theguardian.com/world/2022/feb/21/ukraine-putin-decide-recognition-breakaway-states-today
Solchanyk, Roman (2000), Ukraine and Russia: The post-soviet transition, Rowman & Littlefield Publishers, pp. 1-256
Strubenhoff, Heinz(June 14, 2022), “The war in Ukraine triggered a global food shortage”, brookings, Available at: https://www.brookings.edu/blog/future-development/2022/06/14/the-war-in-ukraine-triggered-a-global-food-shortage/
Thomas, Leigh And Jan Strupczewski (February 25, 2022), “Ukraine crisis will hit economy but EU is ready, officials say”, reuters, Available at: https://www.reuters.com/markets/europe/eu-ready-take-economic-pain-imposing-sanctions-russia-2022-02-25/
UN DESA (April 1, 2022), “Potential economic fallout from the war in Ukraine”, No. 159, Available at: https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/Monthly_Briefing_159.pdf
Wagner, Gernot(April 1, 2022), “The Right Way to Help People Hurting From High Energy Prices”, Bloomberg, Available at: https://www.bloomberg.co      m/news/articles/2022-04-01/the-right-way-to-help-people-hurting-from-high-energy-prices
Wiseman, Paul And David McHugh(March 2, 2022)” Economic dangers from Russia's invasion ripple across globe”, abcnews, Available at: https://abcnews.go.com/US/wireStory/economic-dangers-russias-invasion-ripple-globe-83197306
Food and Agriculture Organization(March 25, 2022),“The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the current conflict”, Available at: https://www.fao.org/3/cb9013en/cb9013en.pdf.