نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

چکیده

وقوع جنگ‌ها و منازعات در سطوح مختلف در روابط بین‌الملل را می‌توان از منظر ادراک تهدید تحلیل و بازشناسی کرد. ادراک تهدید، به عنوان یک عامل مداخله‌گر در انتخاب کشورها برای ورود به جنگ، بازدارندگی، اجبار، اتحاد و هر شکل دیگریست. روابط دو کشورِ ایران و عربستان، به عنوان دو قدرت مهم خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، که به ویژه پس از وقوع انقلاب اسلامی دچار دگردیسی جدی شده و از حالت همکاری به منازعه تغییر شکل داده است، نیز می‌تواند از این منظر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. پرسش تحقیق حاضر آن است که ادراک تهدید چگونه بر جهت گیری سیاست خارجی دو کشور ایران و عربستان(بویژه در دو منطقه خاورمیانه و آسیای میانه) در قبال همدیگر تاثیرگذار بوده است؟ روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی - تحلیلی و مراجعه به منابع و نیز خبرگزاری‌هاست. این مطالعه به یکی از متأخرترین بحران‌ها در روابط خارجی دو کشور، یعنی مخاصمات ایجاد شده در پی اعدام شیخ نمر توسط خاندانِ سعودی و قطع روابط دیپلماتیک دو کشور در سال 2016، می پردازد. از طریق تمرکز بر این بحران که از حیث گستردگی متفاوت از بحران‌های پیشین در روابط خارجی دو کشور است، این پژوهش درصدد است تا جایگاه ادراک تهدید در روابط خارجی دو کشور طی این بازه زمانی را بررسی کند. با اتکا به چارچوب نظری ادراک تهدید و شاخص‌های موردنظر کوهن از ادراک تهدید، یعنی گفتار تصمیم‌سازان و رهبران و واکنش آنها به تهدیدات و نیز فرایندهای مقابله‌جویانه آنها در برابر درک تهدید، نشان داده می‌شود که این عامل در این دوره نقشی برجسته و غیرقابل انکار در شکل‌دهی به سیاست خارجی دو کشور و منازعات رهبران دو کشور در دو منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی ایفا کرده است.

کلیدواژه‌ها

 
آل سیدغفور، سید محسن، کاظمی، احسان، موسوی دهموردی، سید محمد(1394)«تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 29، ش 2، صص 145-167.
دنیای اقتصاد، 1394، نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل درباره تنش آفرینی های عربستان علیه ایران و منطقه، بازیابی در 13 مهر 1401، https://donya-e-eqtesad.com/  
دهشیری، محمدرضا،قربانی، سعید و حکمت آرا، حامد(1399)«بررسی مقایسه ای دیپلماسی فرهنگی ایران و عربستان سعودی در آسیای مرکزی» مطالعات اوراسیای مرکزی، دوره 13، ش 2، صص 445- 464.
رستمی، محسن، فرجی راد، عبدالرضا،مدبر، لیلا، شاهوردی، ایرج(1398)«سناریوهای سیاسی متاثر از روابط خارجی ایران و عربستان پس از تحولات منطقه عربی تا بازه زمانی 1404 شمسی»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، سال 17، ش 76، صص 163-184.
میدل ایست پرس، 2015، عربستان سعودی داعش را به آسیای میانه می‌کشاند، بازیابی در 13 مهر 1401، https://middleeastpress.com/slideshow/
ویسی، هادی(1398) «واکاوی چالش‌های ژئوپلتیک عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن بر منطقه جنوب غرب آسیا»، جغرافیا و توسعه، ش 55، صص 175-192.
 
لاتین
Al-Khatlan, Saleh M. (2000), “Saudi Foreign Policy towards Central Asia”, Economics and Administration Journal, Vol. 14, No. 1, pp. 19-32, Available at: https://ahendi.kau.edu.sa/Files/320/Researches/ 51638_21773.pdf, (Accessed on: 26/5/2018).
Ahmadi, Hamid. (2019). Iran and Tajikistan: How Culture and Civilization Fade in the Shadow of Politics and the Political, Iran and the Caucasus, 23(1), 105-119. doi: https://doi.org/10.1163/1573384X-20190110
Clark, Brenton ,2012,“Iranian Foreign Policy Toward Tajikistan and Afghanistan during the Ahmadinejad Presidency: The Rising Salience of Persian national identity, ANU Research Publications,pp:73-105.
Rakel, Eva ‘Paradigms of Iranian Policy in Central Eurasia and Beyond’, in Central
Tajikistan: Saudis Brag about Pushing out Iran’, Eurasianet, September 19, 2017, available at: https://eurasianet org/tajikistan-saudis-brag-aboutpushing- out-iran (accessed December 8, 2019).
Yerekesheva, Laura ,2004,’Religious identity in Kazakhstan and Uzbekistan: Global local interplay’ Strategic Analysis, 2004, 28 (4): 577-588.
Zelkina, Anna ‘Islam and Security in the New States of Central Asia: How Genuine is the Islamic Threat?’ Religion, State & Society, 1999, Vol. 27, No 3/4: 355-372.
Bakhshi, Esmaeil, 2018, The contexts of the presence of ISIS in the central Asia and its impacts on Iran’s national security, Allameh Tabatabaei University, For the Degree of master (M.A) in Area Studies.
Blanchard, C. M. 2016, Saudi Arabia: Background and US relations. Retrieved 3 October, 2022, from https://www.hsdl.org/?view&did=792258
Cohen, R., 1978, “Threat Perception in International Crisis”, Political Science Quarterly, Vol.93, No.1, pp. 93-107.
Eurasia in Global Politics: Conflict, Security and Development, ed. Mehdi Parvizi Amineh and Hen Houwelling, Brill Publishers, 2004: 235–255.
Jones, T. C. 2012. America, oil, and war in the Middle East. Journal of American History, 99(1), 208-218
Kazazis, Collin J., 2019,"The Psychological Basis of Threat Perception and its Effect on the Use of Force by US Presidents", Honors Undergraduate Theses, https://stars.library.ucf.edu/honorstheses/559
Kechichian, J.A. ,1990, The Gulf Cooperation Council and the Gulf War, in: The Persian Gulf War: Lessons for Strategy, Law, and Diplomacy, Edited by Christopher C Joyner, Greenwood Press
Nasseri, Ladane ,2016, Who was Nimr al-Nimr — the cleric executed by Saudi Arabia — and why does his death matter? National Post. Retrieved May 12, 2016,
Lynch, T and Bouffard M., and King K., and Vickowski, G., 2016, the return of foreign fighters to central Asia: Implications for US counterterrorism Policy, Institute for Strategic Studies, National Defense University, retrieved in 5 October 2022, https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/inss/Strategic-Perspectives-21.pdf
Mamadkul, J. 2017, Saudi Arabia- Iran’s Foreign Policy crisis: A case study of execution of Saudi Shia cleric Shaikh Nimr al-Nimr, Rangsit University, Vol.4, No. 1, pp 75-82
Meyer, C. O., & Miskimmon, A. 2009. Perceptions and response to threats: Introduction. Cambridge Review of International Affairs ,22,pp. 625–628.
Monjezi, Aliasghar (2008), “A Research on Wahhabism”, Morabbiyan, Vol. 8, No. 30, pp. 98-113 [in Persian].
Reuters (2016), Saudi Arabia may take more measures against Iran in execution row: foreign minister, 9 January 2016, retrieved in 5 October 2022, In: http://www.reuters.com/article/us-saudi-iran.
Salience of Persian National Identity,” Journal of Central Asian & Caucasian Studies, 2012, 7 (13), pp. 73–105.
Stein, J. G. ,2013, Threat perception in international relations. In L. Huddy, D. O. Sears, & J. S. Levy (Eds.), The Oxford handbook of political psychology ,pp. 364–394.