دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی
دیپلماسی آموزشی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی

محمدرضا دهشیری؛ مهدی طاهری

دوره 22، شماره 94 ، شهریور 1395، ، صفحه 1-42

چکیده
  بهره گیری از ظرفیت‌های آموزشی  به ویژه در حوزه آموزش عالی در جهت بسط تفاهم و درک مشترک و تصویر سازی مثبت از کشور را می‌توان دیپلماسی آموزشی نامید که خود یکی از ارکان دیپلماسی فرهنگی قلمداد می‌گردد. ...  بیشتر