فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز (CA) - واژه نامه اختصاصی