ابتکارهای راهبردی قدرت‌های آسیایی در منطقه خزر
1. ابتکارهای راهبردی قدرت‌های آسیایی در منطقه خزر

هادی سلیمانپور

دوره 23، شماره 99 ، پاییز 1396، ، صفحه 51-88

چکیده
  تعاملات منطقه خزر در قلب ژئوپلیتیک جهان با مناطق پیرامونی خود تاثیر بلافصل بر معادلات راهبردی جهانی دارد ولی این منطقه به‌صورت تاریخی در معادلات جهانی "حاضر غائب" تلقی می‌گردد. فرامنطقه با تشخیص ظرفیت‌های ...  بیشتر