عملکرد روسیه در مواجه با تحریم‌های اقتصادی غرب (2014-2018)
عملکرد روسیه در مواجه با تحریم‌های اقتصادی غرب (2014-2018)

مهدی هدایتی شهیدانی

دوره 24، شماره 101 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 150-178

چکیده
  تحریم‌های اقتصادی همواره آثار مثبت و منفی را در درون کشورهای تحریم‌شده با خود به همراه خواهد داشت. تحریم‌های غرب علیه اقتصاد روسیه از سال 2014 به بعد موجب افزایش فشار تورمی، دشواری دسترسی به بازارهای ...  بیشتر