ویژگی‏ ها و محرک ‏های سیاست اقلیمی هوشمند روسیه
1. ویژگی‏ ها و محرک ‏های سیاست اقلیمی هوشمند روسیه

مرضیه شیرزادی

دوره 25، شماره 108 ، زمستان 1398، ، صفحه 67-100

چکیده
  گرمایش زمین از یک‏سو برای روسیه برخی فرصت‌ها را پدید آورد و از سوی دیگر دربردارنده مخاطراتی برای این کشور است. به همین جهت، روسیه نه به انکار مداوم تأثیر تغییرات اقلیمی بر محیط‏ زیست و یا نقش بشر در ...  بیشتر