تهدیدهای امنیتی و سیاست خارجی در دوران پوتین
تهدیدهای امنیتی و سیاست خارجی در دوران پوتین
دوره 29، شماره 122 ، شهریور 1402، ، صفحه 35-64

https://doi.org/CA-2307-1692

چکیده
  فدراسیون روسیه دوران پساشوروی، با تهدیدهای امنیتی بسیاری مواجه بوده است. این مقاله با نظرداشت به رویکردهای فدراسیون روسیه در دوران ولادیمیر پوتین، در پی آن است که به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «چرا ...  بیشتر