آثار اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه بر محیط ژئواکونومیک ایران
آثار اجرایی شدن ابتکار کمربند و راه بر محیط ژئواکونومیک ایران

محسن شریعتی نیا

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، ، صفحه 77-98

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.3.4

چکیده
  مقاله حاضر معطوف به تبیین آثار اجرایی شدن ابتکار  کمربند و راه  بر لایه منطقه‌ای محیط ژئواکونومیک ایران است. پرسش کلیدی مقاله عبارت از این است که اجرایی شدن ابتکار   کمربند و راه چه تاثیراتی ...  بیشتر
چین و آسیای مرکزی: تغییر در ژئواکونومی
چین و آسیای مرکزی: تغییر در ژئواکونومی
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، ، صفحه 132-150

چکیده
  مقاله حاضر معطوف به واکاوی ابعاد نفوذ چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور بر ژئواکونومی آسیای مرکزی است. از منظر نویسنده در پیامد حضور چین در آسیای مرکزی، ژئواکونومی این منطقه تغییر کرده است به گونه‌ای که ...  بیشتر