سیاست دولت پوتین و جایگاه الیگارشی روسیه
سیاست دولت پوتین و جایگاه الیگارشی روسیه
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، ، صفحه 1-23

چکیده
  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اموال دولتی طی چند مرحله و به روش‌های گوناگون به خریداران واگذار شد. افرادی از همین طریق قدرت اقتصادی بالایی به دست آوردند و در پی تحصیل قدرت اقتصادی در صدد اعمال نفوذ ...  بیشتر