چین و آسیای مرکزی: تغییر در ژئواکونومی
چین و آسیای مرکزی: تغییر در ژئواکونومی
دوره 18، شماره 77 ، خرداد 1391، ، صفحه 132-150

چکیده
  مقاله حاضر معطوف به واکاوی ابعاد نفوذ چین به عنوان یک قدرت در حال ظهور بر ژئواکونومی آسیای مرکزی است. از منظر نویسنده در پیامد حضور چین در آسیای مرکزی، ژئواکونومی این منطقه تغییر کرده است به گونه‌ای که ...  بیشتر