امنیت انرژی، ایران و مسائل دریای خزر
امنیت انرژی، ایران و مسائل دریای خزر
دوره 16، شماره 70 ، شهریور 1389، ، صفحه 121-160

چکیده
  امنیت انرژی عموماً به در دسترس بودن مقدار کافی و قابل اطمینان از عرضه انرژی برای راضی نمودن تقاضا تعریف می‌گردد و از جمله مواردی است که مستقیماً با دولت‌ها در واحدهای سیاسی ارتباط دارد. ایران به علت ...  بیشتر