چالش‌های قومی‌ در قفقاز
چالش‌های قومی‌ در قفقاز
دوره 14، شماره 63 ، آذر 1387، ، صفحه 93-110

چکیده
                     به غیر از کشور ارمنستان دو کشور گرجستان و جمهوری آذربایجان دارای تنوع قومی‌ با ساختار فرهنگی متفاوت هستند امری که حاکمیت یک قوم را با چالش‌های ...  بیشتر