رژیم چندجانبه تحریم: واکاوی ساز‌و‌کار تحریم‌های اعمالی علیه روسیه
رژیم چندجانبه تحریم: واکاوی ساز‌و‌کار تحریم‌های اعمالی علیه روسیه
دوره 20، شماره 86 ، شهریور 1393، ، صفحه 111-134

چکیده
  وقوع بحران اوکراین و به‌کارگیری تحریم توسط آمریکا و اروپا علیه روسیه در نتیجه‌ این بحران، نخستین تجربه تحریم‌های چندجانبه علیه روسیه پس از جنگ سرد محسوب می‌شود. در این مقاله به ساز‌و‌کار تحریم‌های ...  بیشتر