دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ
دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ

علی بصیری‌‏نیا؛ امین کوشکی

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-37

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.1.2

چکیده
  آسیای مرکزی به‏ رغم برخورداری از ویژگی ‏‏های منطقه ‏بودگی و نیز وجود پیش‏را ن‏ها و محرک ‏های فراوان برای نیل به همگرایی درون ‏منطقه‏ ای تا به امروز از مزیت ‏های منطقه ‏گرایی بی ‏بهره ...  بیشتر