انتخاب عقلانی و رجحان‌های فدراسیون روسیه درآسیای مرکزی
1. انتخاب عقلانی و رجحان‌های فدراسیون روسیه درآسیای مرکزی

سید مهدی مرادی؛ مصطفی خیری

دوره 22، شماره 96 ، زمستان 1395، ، صفحه 100-126

چکیده
   جایگاه روسیه در معادلات بین‌المللی یکی از عوامل تاثیر‌گذار در مسائل جهانی می‌باشد. رویکرد سیاست خارجی کرملین در رابطه با کشورهای خارج نزدیک و نوع پاسخ آنها نه تنها تعیین‌کننده چشم‌انداز محیط امنیتی ...  بیشتر