نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

عوامل و‌‌‌‌متغیرهای متعدد در سطوح داخلی و بین‌المللی در شکل‌گیری‌ بحران قره‌باغ میان دو کشور آذربایجان و ارمنستان تاثیرگذار بوده‌اند. از این‌رو، یکی از عوامل تعیین‌کننده در این موضوع،مداخلات و فشارهای ناشی از منابع بینالمللی بوده که عوامل و متغیرهای فراسرزمینی وخارجی را شامل می‌شود. به گونه‌ای که بدون شناخت این منابع بینالمللی، درک و فهم ماهیت اصلی بحران قرهباغ دشوار خواهد بود. منابع بینالمللی دخیل در بحران قرهباغ را می توان به دو دسته عوامل اصلی و تعیینکننده و عوامل مهم و تاثیرگذار تقسیم بندی کرد. به گونه‌ای که رقابت بازیگران منطقهای و فرا‌منطقهای و مسایل سیاسی- امنیتی از عوامل اصلی و تعیین‌کننده بوده و پیوستگی اقتصاد انرژی جهانی،سازمان‌‌ های بینالمللی و جهانی شدن نیز از عوامل مهم و تاثیر گذار در این بحران بوده اند.   
             هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیرگذاری منابع بین‌المللی بر تداوم بحران قرهباغ است. در واقع به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که منابع بینالمللی چه تاثیری در بحران قرهباغ بین دو کشور آذربایجان و ارمنستان داشتهاند؟پاسخ موقت به این سوالبه عنوان فرضیه، آن است که منابع بینالمللی به رغم برخی فعالیتها در جهت برقراری‌آتش بس میان طرفین،موجب تداوم بحران قرهباغ می‌شوند.                                                                                                                   

کلیدواژه‌ها