نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده

با وجود پیشرفت قابل‏ توجه حقوق بین ‏الملل فضا، قوی‏ترین و مؤثرترین منبع ‏حکمرانی فعالیت‏ ها و برنامه‏ های فضایی دولت‏ های پیشرو در این حوزه را در حال حاضر خط‏ مشی‏ ها و حقوق ملی فضا تشکیل می ‏دهد. اتحاد جماهیر شوروی به ‏رغم پیشگامی در فعالیت ‏های فضایی و برخورداری از برنامه ‏های فضایی چشم‏گیر، فاقد سازوکارهای مشخص قانون‏گذاری در حوزه تدوین حقوق فضا بود، اما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ضرورت پی‏ریزی مبانی قانونی و سازمانی فعالیت ‏های فضایی در روسیه را برجسته ساخت. مقاله حاضر با هدف شناخت پدیده قانون‏گذاری ملی فضا در فدراسیون روسیه به نگارش درآمده است و به ‏طور مشخص ‏به ‏دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که «انگیزه‏ های اصلی فدراسیون روسیه از توسعه قواعد حقوقی ملی در ‏حوزه فضا کدام‏ هستند؟» پاسخ اولیه مقاله برپایه ادبیات پژوهش این بوده است که «توسعه حقوق ملی فضا در ‏فدراسیون روسیه تا حد زیادی بازتاب ‏دهنده چهار انگیزه اصلی مسکو مبنی بر صیانت از حکمرانی ملی فضا، پرکردن ‏کاستی‏ های نظام بین ‏المللی معاهده ‏ای در حوزه فضا، تأثیرگذاری بر هنجارهای بین‏ المللی حاکم بر فضا و نیز تحکیم مقررات ‏استفاده از پایگاه ‏ها و تأسیسات فضایی به‏ جامانده در سرزمین ‏های پساشوروی است». یافته ‏های مقاله بر درستی این فرضیه صحه می‏ گذارند.‏ روش پژوهش در مقاله حاضر از نوع کیفی بوده و در طبقه‏ بندی مطالعات پس ‏‏رویدادی جای می ‏گیرد و آزمون فرضیه برپایه‏ ‏‏استدلال قیاسی صورت پذیرفته ‏است.‏

کلیدواژه‌ها

 •  

  • اشرافی، داریوش (1391)، «نظام حقوقی حاکم بر ‌ایستگاه‏های فضایی و نحوه استفاده و بهره‌برداری از آنها»، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‏الملل، 5(15): 9-26.
  • امین‏زاده، الهام و علاقه‏بند حسینی، یونس (1395)، «تحولات هنجارسازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، 46(1): 161-177.
  • حسینی، سیدمحمد (1395)، «کارکرد محوری «حقوق نرم» در نظام‌مندسازی فعالیت‌های فضایی توسط حقوق بین‌الملل فضای ماوراءجو»، تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‏الملل، 9(32): 89-117.
  • شیخ‏محمدی، علیرضا (1398)، «چهره تازه بازدارندگی هسته‏ای روسیه»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، 25(108): 33-63.
  • صادقی، مرتضی و رئیسی، لیلا (1397)، «فعالیت‏های تجاری در فضای ماورای جو توسط بخش خصوصی از منظر حقوق فضا»، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، 14(35): 137-155.
  • مافی‎، همایون و بذار‎، وحید (1393)، «جنبه‏های حقوقی اصول حاکم بر فضای ماورای جو»، پژوهش‏های روابط بین‏الملل، 4(14): 179-214.
  • محمودی، سیدهادی؛ رهامی، روح‏اله و حیدری، حمید (1399)، «رویکرد چارچوب کنونی حقوق فضا به فعالیت‏های فضایی تجاری: تجویزی یا تحدیدی»، علوم و فناوری فضایی، 13(1): 25-38.

   

  • ‎ Yeshchuk, O. and Vasina, A. (2019), “Chinese Space Law: Problems and Areas of Reforming”, ‎Advanced Space Law, 3(1): 140-150, 2019DOI: ‎‎29202/asl/2019/3/12‎.
  • Barbance, K. (2005), “Space Activities of Russia and Member States of the Commonwealth of Independent States”, Bulletin of the European Centre for Space Law, Available at:‎ http://www.esa.int/esapub/ecsl/ecsl10.pdf, Accessed on: 2 October 2020.‎
  • Berkman P. A., Vylegzhanin, A. N., Yuzbashyan, M. R. and Mauduit, J. (2018), “International Space Law: Russia-United States Common Challenges and Perspectives”, Moscow Journal of International Law, 4(1): 16-34, DOI: 10.24833/0869-0049-2018-1-16-34.
  • Casey-Maslen, S. (2019), The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons: A Commentary, Oxford: Oxford University Press.
  • Constitution (2020), “The Constitution of Russia”, Available at:‎

  ‎ http://www.constitution.ru/en/10003000-02.htm, Accessed on: 16 October 2020.‎

  • De Man, P. (2017), “State Practice, Domestic Legislation and the Interpretation of Fundamental Principles of International Space Law”, Space Policy, 42(6): 92-102, DOI: 10.1016/j.spacepol.2017.06.001.
  • Dempsey, P. S. (2016), “National Laws Governing Commercial Space Activities: Legislation, Regulation, & Enforcement”, Northwestern Journal of International Law & Business, 36(1): 1-44.
  • FCO (2021), “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and other Celestial Bodies”, Foreign & Commonwealth Office, Available at:

  https://treaties.fco.gov.uk/awweb/pdfopener?md=1&did=70785, Accessed on:      

  18 September 2020.‎

  • Hedman, M. and Balogh, W. (2009), “The United Nations and Outer Space: Celebrating 50 Years of Space Achievements”, In Schrogl, K. U., Mathieu, C. and Peter N. (Eds.), Yearbook on Space Policy 2007/2008 (pp. 237-252), Vienna: Springer, DOI: 10.1007/978-3-211-99091-9_12.
  • Hofmann, M. and Bergamasco, F. (2020), “Space Resources Activities from the Perspective of Sustainability: Legal Aspects”, Global Sustainability, 3(2): 1-7, DOI: 10.1017/sus.2019.27.
  • IISL (2016), “Does International Space Law either Permit or Prohibit the Taking of Resources in Outer Space and on Celestial Bodies, and How Is This Relevant for National Actors? What Is the Context, and What Are the Contours and Limits of This Permission or Prohibition?”, International Institute of Space Law, Available at:‎ https://iislweb.org/docs/IISL_Space_Mining_Study.pdf, Accessed on: 11 October 2020.
  • Ioannidi, A. (2018), Space Law and Policy in the Post-Soviet States, Amsterdam: Eleven International Publishing.
  • Jakhu, R. S. and Pelton, J. N. (2017), Global Space Governance: Key Proposed Actions, Montreal: McGill University.
  • Kamenetskaya, E., Vereshchetin, V. and Zhukova, E. (1993), “Legal Regulation of Space Activities in Russia”, Space Policy, 9(2): 121-123, DOI: 10.1016/0265-9646(93)90025-5.
  • Matignon, L. G. (2019), “The General Assembly Resolution 1721”, Space Legal Issues, 28 January, at: https://www.spacelegalissues.com/space-law-general-assembly-resolution-1721, Accessed on: 13 September 2020.‎
  • Messier, D. (2013), “Rogozin: Russia to Consolidate Space Sector into Open Joint Stock Company”, Parabolic Arc, 30August, Available at:‎ http://www.parabolicarc.com/2013/08/30/rogozin-interview-kommersant, Accessed on: 23 October 2020.‎
  • Oltrogge, D. L. and Christensen, I. A. (2020), “Space Governance in the New Space Era”, Journal of Space Safety Engineering, 7(3): 432-438, DOI: 10.1016/j.jsse.2020.06.003.
  • Radin, A., Davis, L. E., Geist, E., Han, E., Massicot, D., Povlock, M., Reach, C., Boston, S., Charap, S. and Mackenzie, W. (2019), The Future of the Russian Military; Russia's Ground Combat Capabilities and Implications for U.S.-Russia Competition, Washington, D.C.: RAND.
  • Sagath, D., Vasko, C., van Burg, E. and Giannopapa, C. (2019), “Development of National Space Governance and Policy Trends in Member States of the European Space Agency”, Acta Astronautica, 165(2), 43-53, DOI: 10.1016/j.actaastro.2019.07.023.
  • Shashkova, A. V., Polovchenko, K. A. and Volevodz, A. G. (2019), “Questioning State Corporations as Special Forms of Legal Entities”, International Journal of Economics and Business Administration, 7(1): 186-203.
  • UNGA (1957), “Regulation, Limitation and Balanced Reduction of all Armed Forces and ‎all Armaments; Conclusion of an International Convention (Treaty) on ‎the Reduction of Armaments and the Prohibition of Atomic, Hydrogen ‎and other Weapons of Mass Destruction.”, United Nations General Assembly, A/RES/1148(XII), 14 November, Available at: http://www.worldlii.org/int/other/UNGA/1957/93.pdf, Accessed on: 23 September 2020.‎
  • UNOOSA (1966), “Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies”, United Nations ‎Office for Outer Space Affairs, Available at:‎ https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_21_2222E.pdf, Accessed on: 12 September 2020.‎
  • UNOOSA (2009), “Agreement between the Government of the Russian Federation and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Technology Safeguards Associated with Cooperation in the Field of the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes and in the Development and Operation of Space Rocket and Rocket Equipment”, United Nations ‎Office for Outer Space Affairs, Available at:‎ https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/national/RF-ukraine-techsafeguardsE.pdf, Accessed on: 2 October 2020.‎
  • UNOOSA (2017), International Space Law: United Nations Instruments, New York: United Nations.
  • UNOOSA (2018), “Selected Examples of National Laws Governing Space Activities: Russian Federation”, United Nations ‎Office for Outer Space Affairs, Available at:‎ https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw/russian_federation/resolution_468_1995E.html, Accessed on: 13 October 2020.‎
  • UNOOSA (2019), “Treaties”, United Nations ‎Office for Outer Space Affairs, Available at:‎https://www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/history/treaties.html, Accessed on: 12 September 2020.‎
  • UNOOSA (2020), “Committee on the Peaceful Uses of Outer Space: Membership Evolution”, United Nations Office for Outer Space Affairs, Available at: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/members/evolution.html, Accessed on: 5 January 2021.‎
  • UNOOSA (2021), “History”, United Nations ‎Office for Outer Space Affairs, Available at:‎ https://www.unoosa.org/oosa/en/aboutus/history/index.html, Accessed on: 5 January 2021.‎
  • Von der Dunk, F. G. (1992), “Towards a European Space Agency, Mark II? The Space Program of the Former Soviet Union and the Commonwealth of Independent States”, Space, Cyber and Telecommunications Law Program Faculty Publications, No. 44, Available at:‎

  https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=spacelaw, Accessed on: 12 September 2020.‎

  • Von der Dunk, F. G. (2018), “Billion-Dollar Questions? Legal Aspects of Commercial Space Activities, Uniform Law Review, 23(2): 418-446, DOI: 10.1093/ulr/uny022.
  • Von der Dunk, F. G. (2020), “Structuring the Governance of Space Activities Worldwide”, Georgia Journal of International and Comparative Law, 38(3): 645-659.
  • WTO (2006), “Law of the Russian Federation No. 5663-1 of August 20, 1993 on Space Activities”, World Trade Organization, Available at:‎

  https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS58_LEG_375.pdf, Accessed on: 3 October 2020.‎

  • ПТ‎ (2020), “О Pатификации Протокола между Правительством Российской Федерации и Правительством Аргентинской Республики о Cотрудничестве в Oбласти исследования и использования Kосмического Пространства в Mирных целях» № "393-ФЗ" от 08.12.2020”, Парламентская газета, 8 Декабря, Можно Kупить в: https://docs.cntd.ru/document/9033683, Дата Доступа: 21 Декабря 2020 г‏.‏