نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آنکارا امید زیادی به ایجاد یک جهان ترک متحد داشت. انتظارات ترکیه در این خصوص به ‏طور عمده بر فرض استقبال جمهوری ‏های آسیای مرکزی از این ایده و درعین حال نامحتمل دانستن فرض احیای قدرت روسیه استوار بود. با این همه نه ایدئولوژی پان‏ ترکیسم و نه نوعثمان ‏گری پیروزی آرمان‏ های این کشور بر واقعیت ‏های منطقه و نظام بین ‏الملل را باعث نشدند. هدف اصلی مقاله، واکاوی زمینه ‏ها و انگیزه ‏های مؤثر بر تغییر راهبرد سیاست خارجی ترکیه در آسیای مرکزی است. از این رو، مقاله حاضر حول محور این پرسش شکل گرفته ‏است که «راهنمای سیاست خارجی ترکیه در آسیای مرکزی طی سده بیست‏ویکم چه تحولاتی داشته ‏است، زمینه ‏ها و انگیزه‏ های مؤثر بر این تحولات کدام هستند؟» پاسخ اولیه نویسندگان به این پرسش با توجه به شواهد اولیه موجود این بوده است که «راهنمای سیاست خارجی ترکیه در آسیای مرکزی طی سده بیست ‏و یکم تحت تأثیر عدم موفقیت این کشور در کسب دستاوردهای ملموس از حضور در آسیای مرکزی، رد ایدئولوژی پان ‏ترکیسم از سوی جوامع آسیای مرکزی، حضور مستقیم غربی ‏ها در منطقه و شکست ائتلاف نانوشته دولت ترکیه با گولنیست ‏های سردمدار نفوذ مذهبی- ایدئولوژیک ترکیه در آسیای مرکزی به ‏تدریج از آرمان ‏های ملی ‏گرایانه و فعالیت نیابتی از جانب غرب به ‏سمت تعقیب سیاست‏ های واقع ‏گرایانه مستقل سوق یافته است».

کلیدواژه‌ها

 
- احمدی، حمید (1388)، «ترکیه، پان‏ترکیسم و آسیای مرکزی»، فصلنامه اوراسیای مرکزی،                           2(5): 1-22.
- پورابراهیم، ناصر (1393)، «بررسی ریشه اختلافات "گولن" و "اردوغان"»، پایگاه تحلیلی بصیرت،              24 فرودین، قابل دسترسی در: https://basirat.ir/fa/news/265883                                    
تاریخ دسترسی: 14 اسفند 1397
- فلاحت‏پیشه، حشمت‏اله و ولدبیگی، صفر (1392)، «آثار فکری گولنیسم و جنبش نور در سیاست و حکومت ترکیه»، پژوهش‏های راهبری سیاست، 2(6): 89-115.
- محمودی، سیدعلی (1388)، «معضل آرمان‏گرایی و واقع‏گرایی در سیاست‌خارجی»، ایران دیپلماسی، 24 فروردین، قابل دسترسی در: http://irdiplomacy.ir/fa/news/4222                                     تاریخ دسترسی: 13 اسفند 1397
- Altan, A. (2012), “Turkey's Growing Involvement in Central Asia”, Worldview, 6 April, Available at: https://worldview.stratfor.com/article/turkeys-growing-involvement-central-asia, Accessed on: 8 March 2019.
- Aras, B. and Fidan, H. (2009), “Turkey and Eurasia: Frontiers of the New Geographic Imagination”, New Perspectives on Turkey 3(40): 195-217.
- Balci, B. (2014), “Turkey’s Religious Outreach in Central Asia and                          the Caucasus”, Carnegie, 27 January, Available at:
https://carnegieendowment.org/2014/01/27/turkey-s-religious-outreach-in-central-asia-and-caucasus-pub-54357, Accessed on: 7 March 2019.
- Balci, B. and Liles, T. (2018), “Turkey's Comeback to Central Asia”, Insight Turkey 20(4): 11-26.
- Blinken, A. J. (2015), “An Enduring Vision for Central Asia”, U.S. Embassy in Turkmenistan, 31 March, Available at: https://tm.usembassy.gov/states-blinken-vision-central-asia, Accessed on: 11 March 2019.
- Carr, E. H. (1964), The Twenty Years' Crisis, 1919-1939; an Introduction to the Study of International Relations, New York: Harper Perennial.
- Cornell, S. E. (2003), “Regional Politics in Central Asia: the Changing Roles of Iran, Turkey, Pakistan and China”, In I. Banerjee (Ed.), India and Central Asia: Building Linkages in an Age of Turbulence, New Delhi: SAPRA Foundation, Available at:
http://isdp.eu/content/uploads/images/stories/isdp-main-pdf/2004_cornell_regional-politics-in-central-asia.pdf, Accessed on: 17 February 2019.
- Cornell, S. E. and Starr, S. F. (2018), Modernization and Regional Cooperation in Central Asia: A New Spring?, Vilnius: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program.
- Efegil, E. (2009), “Rationality Question of Turkey's Central Asia Policy”, Bilgi 19(2): 72-92.
- Engdahl, F. W. (2017), “The CIA, Fetullah Gülen and Turkey’s Failed July 2016 Coup”, Global Research, 11 December, Available at:
https://www.globalresearch.ca/the-cia-fetullah-gulen-and-turkeys-failed-july-2016-coup/5622321, Accessed on: 6 March 2019.
- Feldman, S. (2013), “Political Ideology”, In L. Huddy, D. O. Sears and J. S. Levy (Eds.), The Oxford Handbook of Political Psychology (pp. 591-626), New York: Oxford University Press.
- Fida, Z. (2018), “Central Asia's Place in Turkey's Foreign Policy”, Policy Perspectives 15(1): 113-125.
- Frahm, O., Hoffmann, K. and Lehmkuhl, D. (2018), “Turkey and the Eastern Partnership: Turkey’s Foreign Policy towards Its Post-Soviet Black Sea Neighbourhood”, EU-STRAT Working Paper, No. 13, December, Available at: http://eu-strat.eu/wp-content/uploads/2019/01/EU-STRAT-Working-Paper-No.-13.pdf, Accessed on: 8 March 2019.
- Goble, P. (2015), “Another Wave of Pan-Turkism Allegedly on the Rise in Central”, The Jamestown Foundation, 19 February, Available at:
https://eastwest.eu/en/eastwest-64/turkish-ambitions-in-central-asia, Accessed on: 7 March 2019.
- Hostler, C. W. (1957), Turkism and the Soviets, the Turks of the World and Their Political, New York: George Allen & Unwin.
- Khalid, A. (2011), “Central Asia between the Ottoman and the Soviet Worlds”, Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 12(2) 451–76.
- Kohen, B. (1992), “Contacts With Central Asian States A Foundation For ‘Pan-Turkism’”, Washington Report on Middle East Affairs, August/September, pp. 17-18, Available at:
https://www.wrmea.org/1992-august-september/ontacts-with-central-asian-states-a-foundation-for-pan-turkism.html, Accessed on: 6 March 2019.
- Laruelle, M (2018), “Focusing on Higher Education and Professional Training”, In J. Boonstra, Towards a new EU Strategy for Central Asia (pp. 6-7), EUCAM Watch, No. 18, Available at:
https://biblio.ugent.be/publication/8548965/file/8548973.pdf, Accessed on: 6 March 2019.
- Liu, Z. and Shu, M. (2017) “Nationalist Thoughts and Islam in the Late Ottoman Empire”, Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies 11(2): 14-26.
- Morgan, Y. L. (2017), “Turkey and Central Asia, a Slow-Burn Story to Watch”, Huffpost, 14 Jan, Available at: https://www.huffpost.com/entry/turkey-central-asia-a-slowburn-story_b_8970724, Accessed on: 7 March 2019.
- Narizny, K. (2018), “Neoclassical Realism and Its Critics”, International Security 43(2): 199-203.
- Nazar, Z. (2018), “The Tragic Echoes of Turkey’s Anti-Gülen Campaign in Turkmenistan”, Open Democracy, 9 April, Available at:
https://www.opendemocracy.net/en/odr/anti-gulen-campaign-in-turkmenistan, Accessed on: 2 March 2019.
- Olimat, M. S. (2017), The Geopolitics of Energy in Central Asia; Rivalry and Accommodation, Abu Dhabi: Emirates Policy Center.
- Park, B. (2013), Modern Turkey: People, State and Foreign Policy in a Globalised World, London: Routledge.
- Peyrouse, S. (2017), “A Donor without Influence: The European Union in Central Asia”, Ponars Eurasia, No. 48, June, Available at:
http://www.ponarseurasia.org/sites/default/files/policy-memos-pdf/Pepm478_Peyrouse_June2017_1.pdf, Accessed on: 2 March 2019.
- Piqueres, S. L. (2014), Turkey in Bosnia and Herzegovina: by Fits and Starts, Master Thesis, Department of European Interdisciplinary Studies, College of Europe, Warsaw, Poland.
- Putz, C. (2016), “Turkish Targeting of Gülen Movement Reaches into Central Asia”, The Diplomat, 25 July, Available at:
https://thediplomat.com/2016/07/turkish-targeting-of-gulen-movement-reaches-into-central-asia, Accessed on: 2 March 2019.
- Ripsman, N. M., Taliaferro, J. W. and Steven, E. (2016), Neoclassical Realist Theory of International Politics, Lobell: Oxford University Press.
- Rose, G. (1998), “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”, World Politics, 51(1): 144-172.
- RTMFA (2018), “Turkey´s Relations with Central Asian Republics”, Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, Available at:
http://www.mfa.gov.tr/turkey_s-relations-with-central-asian-republics.en.mfa, Accessed on: 3 March 2019.
- Satke, R., Michel, C. and Korkmaz, S. (2014), “Turkey in Central Asia: Turkic Togetherness? Ankara Has Been Noticeably Reticent Developing Ties in the Former Soviet Sphere”, The Diplomat, 28 November, Available at: https://thediplomat.com/2014/11/turkey-in-central-asia-turkic-togetherness, Accessed on: 2 March 2019.
- Schweller, R. (2018), “Opposite but Compatible Nationalisms: A Neoclassical Realist Approach to the Future of US–China Relations”, The Chinese Journal of International Politics 11(1): 23–48.
- Sengupta, A. (2014), Myth and Rhetoric of the Turkish Model: Exploring Developmental Alternatives, New York: Springer.
- Settman, F. (2016), “Turkish Ambitions in Central Asia”, Eastwest European Institute, 26 February, Available at: https://eastwest.eu/en/eastwest-64/turkish-ambitions-in-central-asia, Accessed on: 2 March 2019.
- Smith, H. J. (2016), Realist and Idealist Belief Systesm in Foreign Policy, Washington DC: Washington State University.
- Taliaferro, J. W., Lobell, S. E. and Ripsman, M. N. (2012), “Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy”, In S. E. Lobell, N. M. Ripsman, and J. W. Taliaferro (EdS.), Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy            (pp. 1-41), Cambridge: Cambridge University Press.
- Troulis, M. (2018), “Conceptualizing Europeanness and European Politics: Issues of Turkey’s Compatibility”, Journal of Political Science and International Relations 1(2): 49-54.
- Waltz, K. N. (1979), Theory of International Politics, New York: Random House.
- WB (2018), “Browse by Country or Indicator”, The World Bank, Available at: https://data.worldbank.org/country, Accessed on: 8 March 2019.
- Weitz, R. (2006), “Towards a New Turkey-NATO Partnership in Central Asia”, Turkish Policy Quarterly 5(2): 1-8.
- Weitz, R. (2010), “Russian-Turkish Relations: Steadfast and Changing”, Mediterranean Quarterly 21(3): 61-85.
- Wheeler, T. (2013), “Turkey’s Role and Interests in Central Asia”, Safer World, October, Available at:
https://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/turkeys-role-and-interests-in-central-asia.pdf, Accessed on: 2 March 2019.
- WIST (2018), “Trade Statistics by Country/Region”, The World Integrated Trade Solution, Available at: https://wits.worldbank.org/countrystats.aspx, Accessed on: 8 March 2019.
- Yalinkiliçli, E. (2018), “Uzbekistan as a Gateway for Turkey's Return to Central Asia”, Insight Turkey 20(4): 27-43.