دوره و شماره: دوره 22، شماره 93، بهار 1395 
2. سیاست خارجی ژاپن در آسیای مرکزی

صفحه 35-67

سید محمد کاظم سجادپور؛ زهرا آقامحمدی