دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ
دولت‏‏ های آسیای مرکزی از همکاری منطقه ‏‏ای تا وابستگی به قدرت ‏‏های بزرگ

علی بصیری‌‏نیا؛ امین کوشکی

دوره 26، شماره 110 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-37

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23223766.1399.26.2.1.2

چکیده
  آسیای مرکزی به‏ رغم برخورداری از ویژگی ‏‏های منطقه ‏بودگی و نیز وجود پیش‏را ن‏ها و محرک ‏های فراوان برای نیل به همگرایی درون ‏منطقه‏ ای تا به امروز از مزیت ‏های منطقه ‏گرایی بی ‏بهره ...  بیشتر
راهنمای سیاست خارجی ترکیه درآسیای مرکزی
راهنمای سیاست خارجی ترکیه درآسیای مرکزی

امین کوشکی؛ علی بصیری ‏نیا

دوره 25، شماره 105 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 161-190

چکیده
  با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آنکارا امید زیادی به ایجاد یک جهان ترک متحد داشت. انتظارات ترکیه در این خصوص به ‏طور عمده بر فرض استقبال جمهوری ‏های آسیای مرکزی از این ایده و درعین حال نامحتمل دانستن ...  بیشتر