قدرت تحول‏ گرای اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی
قدرت تحول‏ گرای اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی

ذبیح اله رضایی؛ علی محمد حقیقی

دوره 25، شماره 108 ، اسفند 1398، ، صفحه 1-32

چکیده
  هدف غایی قدرت هنجاری (نرم یا مدنی)، تغییر رفتار بازیگران به شیوه ‏‏های غیراجبارآمیز است. از این رو، اثربخشی "قدرت هنجاری اروپا" در کشورهای پساشوروی را باید برحسب مفهوم "قدرت تحول‏ گرا" یعنی میزان تأثیر ...  بیشتر