نگرش‏ های ضد مهاجرتی در روسیه
1. نگرش‏ های ضد مهاجرتی در روسیه

محمدرضا جهانگیری

دوره 25، شماره 106 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-26

چکیده
  مسأله مهاجرت برای روسیه یک انتخاب نیست، بلکه برای حفظ جمعیت و نیروی کار این کشور ضروری است. با این همه، سیاست مهاجرت روسیه فراگیر و یکپارچه نیست و با مشکل اصلی فقدان بیان صریح اهداف آن مواجه‏ است. علاوه ...  بیشتر