ضرورت‌ها و عوامل موثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی
ضرورت‌ها و عوامل موثر بر اتحادها در قفقاز جنوبی
دوره 20، شماره 87 ، آذر 1393، ، صفحه 125-148

چکیده
  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تحول بسیار مهمی را در محیط امنیتی مناطق جداشده از آن از جمله قفقازجنوبی به جا گذاشت. پدیداری سه کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در منطقه قفقازجنوبی موجب گردید تا معادلات ...  بیشتر