نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

، استادیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله، فرآیند منطقه‌ای‌سازی حوزه آسیای‌ مرکزی به ‌لحاظ اقتصادی و سیاسی با ملاحظه عوامل مختلفی چون همکاری‌های متقابل، اختلافات مرزی، جغرافیایی و آبی، اختلافات مربوط به انرژی و نیز اختلاف میان رهبران دولت‌ها و نفوذ غیر یکسان هر یک از آنها در یک منطقه واحد بررسی می‌شود. در بخش اقتصادی مقاله، بر روابط دوجانبه ازجمله تجارت متقابل و مرزی آنها که خاصیت فرعی و غیرسیستماتیک دارد، اشاره شده‌است؛ همچنین در تحلیل محتوایی، تاثیر بازیگران خارجی و برنامه‌های اتحادیه اروپا، آمریکا، ترکیه، چین و روسیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجه‌گیری شده است، اگرچه منطقه‌سازی در آسیای مرکزی امکانات کافی برای توسعه کشورها فراهم می‌کند، اما به نظر می‌رسد این روند در مدت زمان کوتاهی قابل دسترسی نیست.
          سوال اصلی مقاله عبارت است از اینکه چرا تاکنون روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی با موفقیت همراه نبوده‌است؟ در پاسخ به سوال مقاله این فرضیه مطرح می‌شود که به ‌نظر می‌رسد، عوامل و موانع سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی درون منطقه‌ای و نیز دخالت بازیگران فرامنطقه‌ای، باعث عدم موفقیت منطقهگرایی درآسیای‌مرکزی گردیده است. 

کلیدواژه‌ها