چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی
چگونگی کاربری مولفه‌های امنیتی در قفقاز جنوبی

نبی الله ابراهیمی؛ قاسم اصولی

دوره 21، شماره 90 ، شهریور 1394، صفحه 1-38

چکیده
  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قفقاز جنوبی عرصه تهدیدها و چالش‌های امنیتی متعدد بوده است. مناقشه‌های قومی و سرزمینی، بی‌ثباتی سیاسی، نداشتن توسعه اقتصادی و اجتماعی، تهدید‌های فراملیتی و جرایم ...  بیشتر
قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه
قفقاز جنوبی؛ دلسرد از اتحادیه اروپا و ناامید از فدراسیون روسیه

علیرضا ثمودی پیله‌رود؛ عابد نوروزی زرمهری

دوره 21، شماره 90 ، شهریور 1394، صفحه 39-66

چکیده
  منطقه قفقاز جنوبی یکی از منطقه‌های پر چالش به لحاظ امنیتی در جهان محسوب می‌شود و با وجود گذشت دو دهه از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این منطقه هنوز به همگرایی اقتصادی و سیاسی دست پیدا نکرده است. در این ...  بیشتر
انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین)
انرژی عرصه «بازی بزرگ جدید» در آسیای مرکزی (مطالعه موردی روسیه، آمریکا و چین)

حسین حمیدی نیا؛ روح اله صالحی دولت آباد

دوره 21، شماره 90 ، شهریور 1394، صفحه 67-96

چکیده
  باافزایشوابستگیاقتصادیجهانبهمنابعانرژیهیدروکربنی،دامنه‌دارشدنتنش‌هادرخاورمیانه ونیزظهورروسیهبهعنوانیکبازیگراصلیدربازارانرژیجهان،نفتوگازآسیای مرکزیومسیرهایانتقالآنبهبازارهایمصرفبیشازپیشموردتوجهقدرت‌هایبزرگصنعتیقرارگرفتهاست ...  بیشتر
کالبد شکافی همگرایی اوراسیایی روسیه؛ چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی
کالبد شکافی همگرایی اوراسیایی روسیه؛ چارچوب‌های مفهومی و عملیاتی

سیدمحمدکاظم سجادپور؛ مریم سلیمانی درچاق

دوره 21، شماره 90 ، شهریور 1394، صفحه 67-117

چکیده
   فدراسیون روسیه به عنوان وارث اصلی اتحاد جماهیر شوروی  در 31 دسامبر 1991 با ایجاد تجمعی از کشورهای باقی مانده از فروپاشی توانست یازده جمهوری از پانزده جمهوری تازه استقلال یافته را گرد خود آورد. سیاست ...  بیشتر
تحلیل مقایسه‌ای رفتار ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی از سال 2001 تا 2012
تحلیل مقایسه‌ای رفتار ناتو و سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی از سال 2001 تا 2012

هادی سلیمان پور؛ مسعود آخشی

دوره 21، شماره 90 ، شهریور 1394، صفحه 119-151

چکیده
  مجموعه تحولات جهان پس از حوادث 11 سپتامبر سال 2001، اهمیت ژئو استراتژیک نوینی به منطقه آسیای مرکزی بخشیده است. حضور ناتو در افغانستان و تغییر استراتژی آمریکا از"امنیت انرژی" به استراتژی "مبارزه با تروریسم" ...  بیشتر
بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی
بررسی تحلیلی چالش‌های روند منطقه‌ای‌سازی آسیای مرکزی

عباسقلی عسگریان

دوره 21، شماره 90 ، شهریور 1394، صفحه 152-181

چکیده
  در این مقاله، فرآیند منطقه‌ای‌سازی حوزه آسیای‌ مرکزی به ‌لحاظ اقتصادی و سیاسی با ملاحظه عوامل مختلفی چون همکاری‌های متقابل، اختلافات مرزی، جغرافیایی و آبی، اختلافات مربوط به انرژی و نیز اختلاف میان ...  بیشتر