نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

الگوهای مختلف توسعه صادرات بر حسب ویژگی‌‌های کشور مبدا و مقصد، نوع کالا، روابط، تسهیل کننده‌‌ها و محدود کننده‌ها است. بازاریابی رکن اساسی فروش و صادرات بوده و بازاریابی دیجیتال با استفاده از ابزارها و کانال‌‌های دیجیتالی، شیوه‌‌‌های سنتی بازاریابی را متحول و حصول اهداف آن را  تسریع و تسهیل نموده است. بسیاری از مؤلفه‌‌‌های بازاریابی مستلزم ثبات محیطی و قابلیت پیش بینی است، اما برخی به علت پیچیدگی محیطی با ابزارهای هوشمند سازی قابلیت بهینه شدن دارند. از سوی دیگر، نفوذ و تقویت حضور در بازار منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به خصوص فناوری برتر با قابلیت رشد سریع مصرف، مستلزم به کارگیری ابزارهای جدید است. اما آیا ابزارهای هوشمند سازی همانند هوش مصنوعی بازاریابی دیجیتال، می‌توانند هدف توسعه صادرات فناوری برتر را در این منطقه تسریع و تسهیل نمایند؟ متغیرهای آن کدام هستند؟در این تحقیق 10 مؤلفه با قابلیت رفع این چالش شناسایی شد؛ ابزارهای بازاریابی دیجیتال هوشمند، مصرف کنندگان، تحلیل، مفاهیم، برنامه‌‌‌های کاربردی، ارتباطات، تجارت الکترونیک، مشارکت هوشمند در تولید دانش و معاملات هوشمند همراه با امنیت سایبری. بر اساس الگو سازی ساختاری تفسیری  این تحقیق کاربردی از طریق روش‌‌‌های استقرایی، علمی‌و ترکیبی در پارادایمی‌عملگرا الگو 5 سطحی و ماتریس 4 طبقه برای 30متغیر موثر را شناسایی و طبقه بندی نمود. مهم‌ترین آن مؤلفه آنالیز هوشمند بوده و مشخص شد دانش و ارتباطات هوشمند، امنیت دیجیتال بالاترین قابلیت رشد الگوی توسعه صادرات منطقه آسیای مرکزی و قفقاز را دارا است.
 

کلیدواژه‌ها