نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

اﺳﺘﺎدﯾﺎر گروه روابط‌بین‌الملل داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻔﯿﺪ، ﻗﻢ، اﯾﺮان

چکیده

با انتخاب مجدد پوتین در 19 مارس 2018، دوره جدیدی از روابط میان روسیه و غرب آغاز شده است. همزمان با دوره چهارم ریاست جمهوری پوتین، روسیه پیغام‌های متضادی را در مورد روابط با اتحادیه اروپا و آمریکا ارسال می‌کند. با توجه به این که پوتین از سال 1999 به عنوان نخست­وزیر در ساختار قدرت حضور داشته است در پایان دوره چهارم ریاست جمهوری خود به اندازه برژنف در قدرت حضور خواهد داشت. در دوره حضور پوتین در کرملین، روابط میان غرب و روسیه، مقاطعی از تنش و همزیستی مسالمت­ آمیز را تجربه کرده است. در اوایل دهه 90 میلادی  این خوش­ بینی وجود داشت که روسیه به حکومتی دموکراتیک تبدیل خواهد شد و بخشی از چارچوب ارزشی و هنجاری غرب خواهد بود. روسیه پس از پایان جنگ سرد با توجه به تلقی خود به عنوان قدرت بزرگ به دنبال آن بود تا عضوی برابر با سایر کنشگران در نظام بین ­الملل باشد و مخالف دیکته­شدن دستورالعمل از سوی کشورهای غربی و اجبار برای پذیرفتن چارچوب ارزشی و هنجاری آنها بود. با این حال به ویژه از اوایل هزاره سوم برخی موضوع ­ها و اختلاف نظرها موجب دور شدن دو طرف از یکدیگر و ایجاد تنش در روابط روسیه و غرب شده است. پرسش اصلی مقاله عبارت است از «حوزه­ های اختلاف میان فدراسیون روسیه و غرب چگونه قابل ارزیابی است؟» فرضیه مطرح­ شده نیز عبارت است از پندار متفاوت روسیه و غرب نسبت به نظام بین ­الملل پس از پایان جنگ سرد، تلاش روسیه برای تثبیت جایگاه خود به عنوان قدرتی فراگیر، عدم اعتقاد نخبگان جدید روس به ارزش‌های بنیادین سنتی غربی و عدم پذیرش وجود حوزه ­های خاص نفوذ روسیه از سوی غرب و مغایرت داشتن رفتار روسیه موجب دور شدن روسیه و غرب از یکدیگر و در نتیجه بروز بحران ­های مختلف میان دو طرف شده است. 

کلیدواژه‌ها

-Baczynska, Gabriela and Maunshagen, Peter (2018), "EU Split over Expansion in to Western Balkans", Reuters, April 15, Available at:
https://uk.reuters.com/article/uk-eu-balkans-ministers/eu-split-over-expansion-into-western-balkans-idUKKCN1FZ1OV, Accessed on: March 13, 2019.
-Bechev, Dimitri (2017), "Russia’s Foray in to the Balkans: Who is Really to Blame", FPRI, October 12, Available at:
https://www.fpri.org/article/2017/10/russias-foray-balkans-really-blame/, Accessed on: March 30, 22019.
-Bret, Cyrille and Parmentier, Florent (2016), "EU-Russia: Beyond Rivalries?", Jacques Delors Institute, July 5, Available at: 
http://institutdelors.eu/publications/eu-russia-beyond-rivalries/?lang=en, Accessed on: February 10, 2019.
-Coats, Daniel R. (2018), "Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community", February 13, Available at:
https://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Testimonies/2018-ATA---Unclassified-SSCI.pdf, Accessed on: February 10, 2019.
-European Parliament (2019), "The End of The INF Treaty, A Pillar of European Security Architecture at Risk", February 4, Available at: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633175/EPRS_BRI (2019)633175_EN.pdf, Accessed on: February 25, 2019.
-Fischer, Sabine and Timofeev, Ivan (2018), "Selective Engagement between the EU and Russia", Russian International Affairs Council, August, Available at: https://russiancouncil.ru/en/activity/publications/selective-engagement-between-the-eu-and-russia/, Accessed on: March 10, 2019.
-Galeotti, Mark (2018), "Britain Has No Clue Why it’s Punishing Russia", Foreign Policy, March 27, Available at:
https://foreignpolicy.com/2018/03/27/britain-has-no-clue-why-its-punishing-russia/, Accessed on: April 22, 2019.
-Gotz, Elias and Merlen, Camille-Renaud (2018), "Russia and Question of World Order", European Politics and Society, pp 1-21.
-House of Commons Defence Committee (2016), "Russia, Implications for UK Defense and Security", First Report of Session 2016-2017, Available at: https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmdfence/668/668.pdf, Accessed on: March 10, 2019.
-House of Commons Foreign Affairs Committee (2017), "The United Kingdom’s Relations with Russia", Seventh Report of Session 2016- 2017, February 21, Available at:
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmfaff/120/120.pdf, Accessed on: February 11, 2019.
-Jonavicius, Laurynas; Delcour, Laure; Dragneva, Rilka and Wolczuk (2019),"Russian Interests, Strategies, and Instruments in the Common Neighbourhood", EU-START, March, Available at: http://eu-strat.eu/wp-content/uploads/2019/03/EU-STRAT-Working-Paper-No.-16.pdf, Accessed on: March 30, 2019.  
-Kofman, Michael and Rojansky, Mathew (2015), "A Closer Look at Russia's Hybrid War", Wilson Center, April 1, No.7, Available at:
https://www.files.ethz.ch/isn/190090/5-kennan%20cable-rojansky%20kofman.pdf, Accessed on: April 9, 2019.
-Konyshev, Valery; Sergunin, Alexander; and Subbotin, Sergei (2017),"Russia’s Arctic Strategies in the Context of Ukrainian Crisis",The Polar Journal, pp 1-21.
-Ministry of Foreign Affairs of Russian Federation (2016), "Foreign Policy Concept of the Russian Federation", Available at:
https://www.rusemb.org.uk/rp_insight/, Accessed on: February 6, 2019.
-Mizin, Victor (2017), "EU-Russia Relations from a Russian Point of View", Heinrich Boll Stiftung, July 26, Available at:
https://eu.boell.org/en/2017/07/26/eu-russia-relations-russian-point-view, Accessed on: March 6, 2019.
-Morelli, Vincent L. (2018), "The Balkans and Russia, January 31, CRS, Available at: https://fas.org/sgp/crs/row/IN10851.pdf, Accessed on: March 8, 2019.
-Paphiti, Anthony (2017), "Russia’s Hybrid War and Its Implications for Defence and Security in the United Kingdom", South African Journal of Military Studies, Vol 44, No.2, 28-67.
-Polyakora, Alina; Laruelle, Marlene; Meister, Stefan and Barnett, Neil (2016), "The Kremlin’s Trojan Horses, Russian Influence in France, Germany and the United Kingdom", November, Atlantic Council, Available at:
https://www.atlanticcouncil.org/publications/reports/kremlin-trojan-horses, Accessed on: April 3, 2019.
-Renz, Bettina and Smith, Hanna (2016), "Russia and Hybrid Warfare-Going Beyond the Label", Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Available at: https://www.stratcomcoe.org/bettina-renz-and-hanna-smith-russia-and-hybrid-warfare-going-beyond-label, Accessed on: March 12, 2019.
-Sauer, Tom (2017), "The Origins of the Ukraine Crisis and the Need for Collective Security between Russia and the West", Global Policy, volume 8. Issue 1, pp 82-9.
-Smith, Julianne and Twardowski, Adam (2017), "The Future of US – Russia Relations", Center for a New American Security, Available at:
https://s3.amazonaws.com/files.cnas.org/documents/CNAS-Report-FutureofRussia-Final.pdf?mtime=20170107213356, Accessed on: April 6, 2019.
-Staun, Jorgen (2017), "Russia’s Strategy in the Arctic: Cooperation, not Confrontation", Polar Record, 53 (270) 314-332.
-Tennis, Maggie (2018), "US – Russian Arms Control At Risk: An Assessment and Path Forward", Arms Control Association, January 14, Available at: https://armscontrol.org/policy-white-papers/2018-01/us-russian-arms-control-risk-assessment-path-forward, Accessed on: March 12, 2019.
-Trenin, Dimitri (2018), "European Security, from Managing Adversity to a New Equilibrium", Carnegie Moscow Center, February 5 Available at:
https://carnegie.ru/2018/02/22/european-security-from-managing-adversity-to-new-equilibrium-pub-75606, Accessed on: April 10, 2019.  
-Washington Post (2014), "Putin Says Russia will Protect the Rights of Russian Abroad", March 18, Available at:
https://www.washingtonpost.com/world/transcript-putin-says-russia-will-protect-the-rights-of-russians-abroad/2014/03/18/432a1e60-ae99-11e3-a49e-76adc9210f19_story.html, Accessed on: February 12, 2019.
-Woolf, Amy F.  (2019), "US Withdrawal from the INF Treaty", CRS, February1, Available at: https://fas.org/sgp/crs/nuke/IN10985.pdf, Accessed on: February 6, 2019.